Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Idea, która przemawia!

Wprowadzenie w Polsce Jednomandatowych okręgów wyborczych to idea, która do mnie przemawia.

Jed­no­manda­towe Okrę­gi Wybor­cze — surową wiedzę o tym sys­temie wybor­czym, dosyć szczegółowo i obiek­ty­wnie, przed­staw­ia Wikipedia.  Najważniejsze, że są przed­staw­ione plusy i minusy wprowadzenia JOW-ów.

Jed­no­manda­towe okrę­gi wybor­cze — to nie panaceum na naszą den­ną poli­tykę, ale ruch w dobrym kierunku. Lep­sze to, niż mieszanie w szam­bie! Nigdy nie ruszymy z posad bryły świa­ta, jeżeli za poli­tykę będą odpowiadać ludzie nieod­powiedzial­ni!

Tak… nieod­powiedzial­ni, ponieważ przy obec­nej ordy­nacji wybor­czej posłowie nie są odpowiedzial­ni przed wybor­ca­mi. Oni real­izu­ją polece­nia swoich sze­fów, którzy interes ogółu mają tylko wtedy na względzie, gdy jest on zgod­ny z ich par­tyku­larnym intere­sem!

Z uwa­gi na powyższe, w wyb­o­rach prezy­denc­kich poparłem Pawła Kuk­iza, który ideę JOW-ów już ter­az ma wyp­isaną na sztan­darach! Mój głos i głosy pon­ad 3 mil­ionów oby­wa­teli to nie były głosy zmarnowane. To był syg­nał od społeczeńst­wa, że w jesi­en­nych wyb­o­rach Paweł Kuk­iz może na nas liczyć!

Ci co kry­tyku­ją Pawła Kuk­iza i wytyka­ją mu donkiszo­ter­ię — boją się! Widzą, że mu się chce i widzą, że jego głos dociera do “dołów”. On wal­czy o lep­szą Pol­skę dla siebie i nas wszys­t­kich, ale przede wszys­tkim wal­czy o per­spek­ty­wy dla młod­szych pokoleń.

Paweł Kuk­iz nie reprezen­tu­je żad­nej grupy interesów. To ide­owiec.. i żeby szy­bko nie zwąt­pił w sens swo­jej wal­ki, potrze­bu­je wspar­cia. Już ter­az apelu­ję o wspar­cie ruchu oby­wa­tel­skiego Pawła Kuk­iza, który z pewnoś­cią wkrótce pow­stanie. Apelu­ję szczegól­nie do tych z Was, niezbrukanych poli­tyką, aby ruszyli tył­ki i dołączyli się do… ruchu odnowy.

Na ostat­niej pły­cie Kuk­iza “Zakazane piosen­ki” 10 utwór to “JOW!” Kto przeczy­ta ten wpis, ten także posłucha tego zaan­gażowanego tek­stu autorstwa Pawła Kuk­iza.

Obywatelu! Nas tutaj wielu. Przyjacielu dołącz! Utworzymy front. I stąd do Celu. Do apelu stań. Pójdziemy, odpalimy lont. To nie jest demokracja. Tu rządzi partiokracja. Złodziejka i stagnacja. Trzeba chamom zabrać Złoty Róg! Obywatelu! Chodźmy do Celu. To co nasze weźmy. Co zabrano nam. Nasz kraj, nasz los. My tu mamy głos! (oszukały kurwie syny nas) Lewa i Prawa. Plecy w plecy stań. Nie podzielą nas nigdy. Nigdy nie podzielą nas. Rzeczpospolita nasza Święta Rzecz. Łapy bandy od niej precz. Obywatelu! Prosto do Celu. Przyjacielu, dołącz! Nie bój się i walcz. O Twoje, moje — niech uklękną gnoje i zapłacą, że gnębili nas.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *