Jerzy Szmit to koleś z partyjnej republiki!

Poniższy wpis to moja odpowiedź na odpowiedź posła, na mój list otwarty. List otwarty dotyczył listy wyborczej PiS do Europarlamentu. Jerzy Szmit odpowiedział mi na facebooku.

 

Panie pośle Jerzy Szmit!

Pan i ja urodzil­iśmy się, i dorastal­iśmy w tych samych cza­sach. Chodzil­iśmy do podob­ne­go typu szkół. Edukację zakończyliśmy na uni­w­er­syte­cie. Ja napisałem list do pana na kom­put­erze, bo pis­mo odręczne mam… paskudne. Wydawało mnie się, że list napisałem po pol­sku i sprawę opisałem tak jas­no, że każdy uczeń pod­stawów­ki może zori­en­tować się, o co w nim bie­ga.

Pan nato­mi­ast, w swo­jej odpowiedzi, nie zawarł ani słowa o prob­lemie, który opisałem! Ta odpowiedź świad­czy, że zatracił pan instynkt szczwanego poli­ty­cznego lisa. Na dodatek w tak krótkiej odpowiedzi, stworzył pan zdanie z cytatem z mojego lis­tu do wydzi­ałów logisty­cznych, które jest kłamst­wem! Dobiło mnie koń­cowe zdanie: pog­a­rdza Pan zarówno moją osobą jak i par­tią do której należę! Jakim nieszczęśli­wym poli­tykiem i człowiekiem musi pan być, sko­ro mnie, który napisał list otwarty z tros­ki o wynik wybor­czy PiS, przyp­isu­je tak niskie pobud­ki.

Wbrew temu, co pan sugeru­je w odpowiedzi, ja nie potrze­bu­ję niczy­jej litoś­ci. Potrze­bu­ję tylko sprawnego i ucz­ci­wego śledzt­wa Proku­ratu­ry, i o to sam zab­ie­gam. Dlat­ego nie chci­ałem spotka­nia z panem, czy też inny­mi poli­tyka­mi. Potrze­bu­ję pomo­cy, czyli zain­tere­sowa­nia jak najsz­er­szego grona ludzi, by moja sprawa nie została zamieciona pod dywan! Jej prze­bieg będzie – mam taką nadzieję – przykła­dem na przyszłość, jak moż­na wal­czyć z repub­liką kole­siów.

Pan zachował się według klasy­cznych wzor­ców portre­tu psy­cho­log­icznego kole­sia z repub­li­ki. Nieważne co ja napisałem, w jakim celu to napisałem, ale należy sprowadz­ić mnie do parteru, w imię sol­i­darnoś­ci z kole­siem z Warsza­wy. Pan doskonale wie, że napisałem tylko i wyłącznie PRAWDĘ o Preze­sie, Karolu Karskim i Was, pozostałych kandy­dat­ach na posłów do PE.

Wstyd, że taki człowiek jak pan, przed­staw­iciel par­tii o dum­nej nazwie Pra­wo i Spraw­iedli­wość, o tej prawdzie nie chce nawet dysku­tować! Dodatkowo Boga uży­wa pan za tar­czę!

Mądry kat­e­cheta – ksiądz, który nauczał mnie religii w koś­ciele, bo w naszych cza­sach jak pan zapewne pamię­ta, chodz­iło się na religię do koś­cioła, powiedzi­ał­by:

Stasiu odpuść im, bo nie wiedzą co czynią.

Wy doskonale wiecie co czyn­i­cie! Dlat­ego jeszcze raz apelu­ję do moich czytel­ników: z tros­ki o los Pol­s­ki, nie gło­su­j­cie na listę PiS w wyb­o­rach do PE. Są na niej kandy­daci, którzy nie są god­ni, by reprezen­tować nas w Europie.

Poz­draw­iam.
Stanisław Olsz­tyn, 26.03.2014 r. 23:15.

16 myśli na temat “Jerzy Szmit to koleś z partyjnej republiki!

  • 10 grudnia 2015 o 23:49
   Permalink

   Dzięku­ję! Nieste­ty jeszcze nie mam newslet­tera ;( Ale za… pod­powiedź akcep­tu­ję reklamę. Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
 • 30 marca 2014 o 19:20
  Permalink

  Mam bard­zo prosty i skuteczny sposób na lik­widację gło­du i bezrobo­cia. Niech głod­ni zjedzą bezro­bot­nych i po spraw­ie.

  Odpowiedz
  • 30 marca 2014 o 20:15
   Permalink

   Dzięku­ję! A co pro­ponu­jesz później bo sytość ma to do siebie, że nie trwa dłu­go 🙂

   Odpowiedz
   • 30 marca 2014 o 20:39
    Permalink

    Potem rozu­mu­jąc jak znakomi­ta więk­szość naszych poli­tyków może być nawet potop. Byłeś na filmie i jako jeden z nielicznych spraw­iedli­wych masz szan­sę na ocale­nie. Ja mogę robić jako jeden z ocalonych zwierza­ków byle nie był to osioł.

    Odpowiedz
    • 30 marca 2014 o 21:02
     Permalink

     Dzięku­ję! Co masz do osła? 🙂 To takie sym­pa­ty­czne zwierzątko… a upór — czy to wiel­ka wada? 🙂 Co do poli­tyków to masz rację, nawet ci spod sztan­daru Boga obraża­ją JEGO i w nosie mają… potop.

     Odpowiedz
 • 28 marca 2014 o 07:15
  Permalink

  Witam- Wydat­ki ponie­sione przez KWP w Olsz­tynie( zakupy Z-K do spraw logisty­ki) będą miały odbi­cie na “dołach” naszej kochanej W-M Policji, trze­ba będzie zaoszczędz­ić na pod­stawach czyli papierze, dłu­gopisach pali­wie, ton­er­ach itp. Efekt koń­cowy w budże­cie komendy- bilans wyjdzie na zero. Czekam kiedy ktoś się przyjrzy iloś­ci ofi­cerów pra­sowych w Policji jest ich praw­ie 700 w skali kra­ju to jakieś 6 małych Komend Powia­towych i rzeczni­cy w stop­niu inspek­to­ra — kpina i marnotraw­st­wo pub­licznych pieniędzy poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 28 marca 2014 o 13:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Aż tyle rzeczników pra­sowych? No ale chy­ba więk­szość to nie są stanowiska eta­towe a dodatkowe zaję­cie. Nie anal­i­zowałem… to i nie będę się wypowiadać mery­to­rycznie 🙂 Dzieku­ję za wrzuce­nie tem­atu 🙂

   Odpowiedz
 • 27 marca 2014 o 20:45
  Permalink

  Witam Kars­ki-jed­nos­t­ka w swo­jej par­tii Zgadzam się że nie powinien kandy­dować za to co zro­bił na Cyprze ale bardziej za to jak zachował się po.…kłamał twierdz­ił że to prowokac­ja ( nie negu­ję jago osiąg­nięć naukowych) Ale panie Stanisław­ie nawoły­wać do głosowa­nia prze­ciw całej par­tii to poli­ty­czne dzi­ałanie. Wojtku piszmy konkret­nie „plu­je jadem na około” wiem że człowiek dla środowiska dużo pozy­ty­wnych rzeczy zro­bił znam konkre­ty ważmy słowa łat­wo kogoś skrzy­wdz­ić chy­ba że taki był cel two­jego wpisu Cieszę się że może­my pisać co myślimy Praw­da zwycięży siema

  Odpowiedz
  • 27 marca 2014 o 23:05
   Permalink

   Dzięku­ję! Wszys­tko cokol­wiek bym napisał w tym tema­cie to i tak było­by ode­brane jako dzi­ałnie poli­ty­czne. To, że K. Kars­ki jest jedynką na liś­cie PiS to wina całej par­tii. Preze­sa, który z pewnoś­cią o tym zde­cy­dował i członków, którzy się na to godzą.
   Ja w swoim apelu jestem ucz­ci­wy bo nie namaw­iam do głosowa­nia na inną konkret­ną par­tię. Bycie poli­tykiem dla mnie to tak jak z cnotą. Albo ją masz albo straciłeś. Nie moż­na na pół gwiz­d­ka 🙂 Dla mnie K. Kars­ki jako POLITYK stracił twarz. Jako człowiek, jako naukowiec nie wiem… bo go nie znam z tej strony i o tym się nie wypowiadam. 🙂

   Odpowiedz
   • 28 marca 2014 o 07:56
    Permalink

    Czy się na to godzą wąt­pię raczej nie protes­tu­ją( takie cza­sy) trze­ba to zmienić Czym jest otwarty protest w słusznej spraw­ie sam się przekon­ałeś Cieszyć się z licz­by odwiedza­ją­cych z ciekawych wpisów poz­draw­iam

    Odpowiedz
    • 28 marca 2014 o 14:35
     Permalink

     Dzięku­ję! Tak jak pisałem… ja rzu­ciłem rękaw­icę i ja będę wal­czył sam. Tylko już wiem, że nie byłem pier­wszy i nie bedę ostat­nim. Jak wygram to myślę, że pojaw­ią się następ­ni w więk­szej iloś­ci, jak prze­gram, no cóż… c’est la vie 🙂 A z odwiedzin cieszyłem się i będę się cieszył nawet po rozstrzyg­nię­ciu mojej sprawy… następ­ne tem­aty czeka­ją 🙂

     Odpowiedz
 • 27 marca 2014 o 10:35
  Permalink

  Fajnie, że znalazł się ktoś taki jak pan, Też drażni mnie hipokryz­ja posła Szmi­ta, plu­je jadem na około a nie widzi zgnilizny w swoim otocze­niu. Poz­draw­iam serdecznie.

  Odpowiedz
  • 27 marca 2014 o 13:27
   Permalink

   Dzięku­ję! Hipokryz­ja to sposób myśle­nia i dzi­ała­nia wielu naszych par­tii. Wścieka­ją się, gdy im ją ktoś tak namacal­nie wskaże! Tu wściekłość jest więk­sza bo to par­tia z Bogiem na sztan­darach.

   Odpowiedz
  • 27 marca 2014 o 08:37
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie masz za co przepraszać, link jak najbardziej w tema­cie 🙂 O takie Wasze zgłoszenia najbardziej mi chodzi. Polic­ja jako for­ma­c­ja to nie sami świę­ci i trze­ba o tych co mają coś za usza­mi mówić głośno!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *