Konstytucja ma być prosta, jasna! Anna Niszczak

Wypowiedzi Anny Niszczak miałem już przyjemność rejestrować i zamieszczać tu, na łamach Ku Prawdzie, i na moim kanale YouTube. Ostatnia była zatytułowana: Lepiej być ekstremą jak ekskrementem! 

Pod­czas debaty: Czy Polsce jest potrzeb­na nowa Kon­sty­tuc­ja? Anna Niszczak znów zaskoczyła słuchaczy swo­ją wypowiedz­ią… a może nie?

Anna Niszczak:

Nie jestem pro­fe­sorem. Nie mam żad­nych tytułów. Jestem nor­mal­nym człowiekiem, który żyje w tym państ­wie, który czegoś oczeku­je. 

Dla mnie nie trze­ba tłu­maczyć: co jest dobre, co jest złe. Ja wiem, co to jest etos, co to jest moral­ność. I wiem, czemu to ma służyć. 

Jestem za zmi­aną tej Kon­sty­tucji, bo tę Kon­sty­tucję pisali ludzie, którzy na pod­staw­ie dekre­tu o stanie wojen­nym, skaza­li mnie na karę więzienia. 

I ter­az, jeśli ci sami ludzie chcą mnie umoral­ni­ać, coś mi mówić, pouczać, to ja jestem prze­ci­wko temu. 

Kon­sty­tuc­ja powin­na mi służyć. Powin­na mnie bronić, tak jak każdego oby­wa­tela…

Na dyskusję o Kon­sty­tucji zawsze czas jest dobry…

Dla mnie, jako dla nor­mal­nego człowieka, Kon­sty­tuc­ja ma być pros­ta, jas­na. Ja to tak odbier­am…

Anna Niszczak poruszyła także kwestię wychowania społeczeństwa i roli prawników w tym procesie. Broń Boże, żeby mnie wychowywał prawnik! Słowa Anny Niszczak trafiły do licznie zebranej braci studenckiej, i jej krótka wypowiedź została nagrodzona całkiem sporymi oklaskami.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *