Jestem ofiarą wymiaru sprawiedliwości! Tadeusz Bednarczyk

Tadeusz Bednarczyk dzisiaj usłyszał wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie, w sprawie, którą wytoczył olsztyńskiej Agencji Nieruchomości Rolnych. Sąd pozew oddalił!

W spraw­ie… o stwierdze­nie nieważnoś­ci umowy, odd­alam powództ­wo w całoś­ci…  zasądzam od powo­da… tytułem zwro­tu kosztów pro­ce­su… — taki wyrok usłyszał dzisi­aj w Sądzie Rejonowym Tadeusz Bed­nar­czyk. Główną przy­czyną odd­ale­nia powództ­wa było stwierdze­nie, że powód nie ma intere­su prawnego w pod­waża­niu już zapadłych wyroków. Szczegółowe uza­sad­nie­nie wyroku, powód otrzy­ma na piśmie.

Tuż po wyjś­ciu z budynku Sądu, poprosiłem o komen­tarz do wyroku Tadeusza Bed­nar­czy­ka i Iwonę Może­jko, która reprezen­towała sto­warzysze­nie Niepoko­nani 2012. Całe wypowiedzi może­cie obe­jrzeć na załąc­zonym filmie.

jestem ofiarą wymiaru sprawiedliwościJestem ofi­arą wymi­aru spraw­iedli­woś­ci. Zostałem wro­biony przez Agencję Nieru­chomoś­ci Rol­nych, która zawarła umowy jed­noosobowo. Sąd takich pokrzy­wd­zonych osób  jak ja, nie chroni. Będzie apelac­ja. Jest to w moim przeko­na­niu robi­e­nie oby­wa­telom krzy­wdy. Moż­na powiedzieć wyraźnie, że jest to zmowa. Dzi­wne, że w naszym państ­wie takie umowy, i takie zdarzenia mogą funkcjonować w obro­cie prawnym — Tadeusz  Bed­nar­czyk.

Jesteśmy zbul­w­er­sowani orzecze­niem Sądu. Potwierdza­ją się słowa pana Bogusława Owoca, że nie żyje­my w demokraty­cznym państ­wie prawa, w cywili­zowanym państ­wie, ale żyje­my w państ­wie zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej. Te orzecze­nie przeczy wszys­tkim nor­mom. My jako sto­warzysze­nie Niepoko­nani 2012, uczest­niczymy w tego typu rozprawach. To, co się dzieje w kra­ju prz­er­aża. Młodzi ludzie powiedzieli: Pol­s­ka nie jest państ­wem dla ludzi młodych. Pol­s­ki już nie ma. Z Pol­s­ki trze­ba uciekać. Jest gru­pa ludzi, która ma nadzieję, że nowe rządy, że coś się zmieni. Nie, nic się nie zmieni na lep­sze, dla nas zwykłych oby­wa­teli. Kro­ją Pol­skę jak tort po kawałku. Wyjś­cie z sytu­acji jest. Trze­ba pogo­nić par­tiokratów, twór­ców długu pub­licznegoIwona Może­jko.

Jestem ofiarą wymiaru sprawiedliwości! Te słowa wypowiedział dzisiaj Tadeusz Bednarczyk. Niestety, tysiące osób w Polsce, może te słowa przypisać… sobie. Tak jak ja!

W sprawach gdzie praw­da jest oczy­wista, i wyrok powinien być szy­b­ki, i po myśli wnoszącego pozew, nasz pol­s­ki wymi­ar spraw­iedli­woś­ci zachowu­je się jak śle­piec, nieuchron­nie zmierza­ją­cy w stronę Mor­doru, przy­cią­gany tam pry­watą, żądzą władzy i obo­jęt­noś­cią na krzy­wdę ludzką.

 

 

4 thoughts on “Jestem ofiarą wymiaru sprawiedliwości! Tadeusz Bednarczyk

 • 23 kwietnia 2016 at 09:09
  Permalink

  Nie znam szczegółów sprawy ale nawet po tym co napisałeś widać że sędzia nie odważył się na pod­ważanie wyroków już wydanych w całej tej aferze. To zrozu­mi­ale rącz­ka rączkę myje

  Reply
  • 23 kwietnia 2016 at 16:28
   Permalink

   Dzięku­ję! To nat­u­ralne, że każdą rozstrzyg­niętą już przez Sąd sprawę, trud­no jest “wzruszyć”! Sę0dziowie, tak jak polic­jan­ci, mają sil­nie rozwiniętą sol­i­darność zawodową, stąd głupie czyny kole­gi prze­chodzą im płazem… a gdy trze­ba ocenić postępek przełożonego… to woli sam się pochla­pać kałem, niż poświad­czyć Prawdę 😉

   Reply
 • 23 kwietnia 2016 at 06:21
  Permalink

  Sowiec­ki sąd do Sowieck­iego Sojuza” Rzeczy­wiś­cie wymi­ar spraw­iedli­woś­ci stoczył się w III RP na samo dno. Zaw­iadomie­nie Proku­ra­to­ra Gen­er­al­nego o uza­sad­nionym popełnie­niu przestępst­wa przez sędziego Daniela Strz­eleck­iego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/
  Art. 231. § 1.
  Funkcjonar­iusz pub­liczny, który, przekracza­jąc swo­je uprawnienia lub nie dopeł­ni­a­jąc obow­iązków, dzi­ała na szkodę intere­su pub­licznego lub pry­wat­nego, podle­ga karze pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 3.
  https://www.facebook.com/Poszkodowani-przez-wymiar-niesprawiedliwości-624680607593846/?ref=aymt_homepage_panel

  Reply
  • 3 maja 2016 at 09:52
   Permalink

   Dzięku­ję! Odpowiedzial­ność za wyro­ki… to pod­stawa do oczyszczenia wymi­aru spraw­iedli­woś­ci z karierow­iczów, prywa­cia­rzy i nieuków 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *