Jestem tym przerażona! Ewa z Biskupca

19 lipca 2017 roku udałem się do Biskupca, w celu udziału w emisji programu interwencyjnego Po stronie prawdy TV TRWAM. Ten odcinek został zatytułowany Nie dla fabryki i spalarni pod naszymi oknami.

Sam pro­gram prze­biegł bard­zo sprawnie. Jedynie — jak na mój gust — uważam, że za dłu­gi frag­ment lis­tu od przed­staw­iciela inwest­o­ra fab­ry­ki był odczy­ty­wany pod­czas pro­gra­mu. Tu powin­na obow­iązy­wać zasa­da, że w pro­gramie emi­towanym na żywo wypowiada­ją się tylko obec­ni. Przed­staw­iciel inwest­o­ra został zapros­zony i to wypeł­nia obow­iązek obiek­ty­wnej postawy autorów pro­gra­mu. Nieobec­ni nie mają racji!  😆

To skan­dal, że inwest­or wykłada­ją­cy grube mil­iony na inwest­y­cję, nie potrafi znaleźć “wol­nego” człowieka zna­jącego pro­jekt i reprezen­tu­jącego jego interesy. Nazy­wa­jmy rzeczy po imie­niu. Nieobec­ność inwest­o­ra i władz Biskup­ca pod­czas emisji pro­gra­mu, to policzek wymier­zony wszys­tkim mieszkań­com Biskup­ca. Trak­tu­ją Was jak… niewol­ników.

Po pro­gramie pod­szedłem do grup­ki mieszkańców Biskup­ca, którzy zgro­madzili się pod­czas trwa­nia pro­gra­mu, w całkiem sporej iloś­ci. Przeprowadz­iłem kil­ka niezobow­iązu­ją­cych rozmów, i najwięk­szym zaskocze­niem dla mnie była kon­stat­ac­ja, że w tak małym mieś­cie jest jeszcze wiele osób, które do dzisi­aj nie słysza­ło o tym, że wkrótce będą mieszkać w cie­niu fab­ry­ki ze spalarnią śmieci! To świad­czy, że przeprowad­zone doty­chczas kon­sul­tac­je społeczne budowy fab­ry­ki to w znacznym stop­niu fikc­ja.

W Biskupcu tak jak w Olsz­tynie. Ludzie boją się wyrażać pub­licznie to, co w rzeczy­wis­toś­ci myślą! Jedynie Ewa z Biskup­ca wyraz­iła zgodę na zadanie jej pyta­nia przed kamerą: Ewo, jaka jest Two­ja praw­da o planowanej budowie fab­ry­ki i spalarni śmieci w Biskupcu?

Jestem tym przerażona! Tym co tu słyszę, co się będzie z tych kominów wydostawało. Co nas czeka w tym mieście.  Do tej pory pięknym, czystym, zdrowym. Przerażona jestem po prostu i tyle.  Mieszkam bardzo blisko. To jest małe miasteczko i tu wszyscy mieszkają blisko. Mamy działki i piękne jeziora. Szkoda tego wszystkiego. 

Co uważasz o swoich władzach, samorządzie, który na to pozwala?

Nie podoba mi się to, co władze robią. Przede wszystkim to, że ukrywają to wszystko. Ludzie nie są informowani.  Ignorują po prostu mieszkańców!

Dzięku­ję Ewie z Biskup­ca za te słowa prawdy dla… Ku Prawdzie  😆

Mate­ri­ał, który nagrałem pod­czas emisji pro­gra­mu Po stron­ie prawdy zamieszczę na por­talu i moim kanale You Tube — wkrótce. Będą też moje odredak­cyjne komen­tarze, do wypowiedzi z pro­gra­mu. Zapraszam.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *