Elżbieta Bieńkowska — Sorry, takich mamy polityków!

Redakcjaelbląskapl zamieściła na You Tube filmową relację ze spotkań sympatyków Pawła Kukiza popierających wprowadzenie JOW-ów. Jest to relacja ze spotkań w Gdyni i w Olsztynie.

Przy­pom­i­nam, że na spotka­niu w Olsz­tynie powołano Oby­wa­tel­s­ki Komitet Ref­er­en­dal­ny na Olsz­tyn.

Orga­ni­za­torzy spotka­nia zachę­cali wszys­t­kich, do zakłada­nia jak najwięk­szej iloś­ci takich komitetów, po to by szerzyć w społeczeńst­wie wiedzę o JOW-ach, i aby dopil­nować praw­idłowoś­ci przeprowadzenia ref­er­en­dum. Wróg nie śpi 😉

Po wysłucha­niu wielu opinii i przeczy­ta­niu różnorod­nych infor­ma­cji, o plusach i minusach JOW-ów i innych sys­temów głosowa­nia, nasunęła mi się — między inny­mi — taka reflek­s­ja.

Dlaczego ci, co ter­az są u kory­ta twierdzą, że JOW-y nic nie zmienią na naszej sce­nie poli­ty­cznej? Sko­ro JOW-y nic nie zmienią, to dlaczego nie palą się do ich wprowadzenia, a wręcz ten pomysł na odświeże­nie sce­ny poli­ty­cznej zażar­cie zwal­cza­ją?

Proste… wiedzą, że przy JOW-ach nie da się — na dłuższą metę — robić wybor­ców w bam­buko. Wiedzą, że JOW-y wymusza­ją ucz­ci­wość i pra­cow­itość, a tego obec­nym posłom braku­je najbardziej.

Zami­ast spo­tykać się z wybor­ca­mi, wsłuchi­wać się w ich pos­tu­laty i real­i­zować obiet­nice wybor­cze, polscy posłowie wolą za pieniądze wybor­ców spo­tykać się przy ośmior­niczkach, z kole­si­a­mi ze swo­jej repub­li­ki, by wyśmiewać się z nai­wnoś­ci wybor­ców.

Wyobraża­cie sobie, że przy JOW-ach taka Elż­bi­eta Bieńkows­ka mogła­by uzyskać znów man­dat? Który z wybor­ców na nią zagło­su­je, po jej wypowiedzi nagranej na taś­mach Wprost:

6 tys. zł! No rozumiesz to? To jest niemożliwe, tak? Żeby ktoś za tyle pracował

Według Bieńkowskiej, na tak niską pen­sję decy­du­je się jedynie złodziej albo idio­ta! Przy JOW-ach tej pani złodzieje i idio­ci podz­ięku­ją za włożony trud.

Nato­mi­ast jeżeli nic nie zmien­imy, to wódz par­tii bez prob­lemów wstawi Bieńkowską na “jedynkę” w dobrym okręgu i ta pani dalej będzie mogła wygłaszać za nasze pieniądze, złote myśli w sty­lu sor­ry, taki mamy kli­mat!

Elżbieta Bieńkowska — Sorry, takich mamy polityków! Chcecie tego? Ja nie, i dlatego proszę Was wszystkich! Pójdźcie na referendum i zagłosujcie na JOW-y. Głos na JOW-y to NIE dla: Sikorskich, Bieńkowskich, Nowaków, Karskich, Hofmanów, Belek i innych… kolesiów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *