Kiedy układ moczowy odmawia posłuszeństwa

Coraz więcej moich znajomych jest w wieku, w którym układ moczowy odmawia posłuszeństwa, a szczególnie gruczoł zwany prostatą.

Jed­nym z bard­zo przykrych objawów pow­ięk­szenia prostaty jest bezwiedne odd­awanie moczu. Ratunkiem jest zakładanie cewni­ka zewnętrznego z jed­nej strony i masaże prostaty z drugiej strony.

Z cewnika­mi jest prob­lem natu­ry tech­nicznej, ponieważ brak per­son­elu medy­cznego potrafiącego praw­idłowo założyć kon­dom tak, aby mocz nie prze­ciekał bok­iem.

Poniżej podam kilka praktycznych rad:

Trze­ba dokład­nie ogolić część sko­ry, do której ma przyle­gać guma kon­do­mu. Każdy zachowany włosek będzie źródełkiem prze­cieku moczu.

Po założe­niu cewni­ka — wg instrukcji — należy przy­cis­nąć gumę do skóry. Moim zdaniem nie jest to właś­ci­we postępowanie. Skóra rąk jest zazwyczaj za zim­na do ocieple­nia kle­ju zna­j­du­jącego się w kon­domie. Należy posługi­wać się zwykłą suszarką do włosów i przez chwilę ogrze­wać, po nałoże­niu kon­do­mu, całość, a dopiero potem zacis­nąć dłonie na kon­domie. Tak przyk­le­jony cewnik trzy­ma nawet kil­ka dni, w przy­pad­ku takiej koniecznoś­ci. Prefer­u­ję jed­nak codzi­enne zakładanie.

Zde­j­mowanie także stanowi poważny prob­lem, szczegól­nie dla osób starszych, ze zde­for­mowany­mi dłoń­mi i pal­ca­mi. Otóż pole­cam wkładanie zwykłej grusz­ki medy­cznej do tej częś­ci kon­do­mu, do której nor­mal­nie wkła­da się dren worecz­ka. Po włoże­niu grusz­ki wystar­czy moc­no nacis­nąć i klej sam ustępu­je.

Każ­do­ra­zowo należy dokład­nie wymyć mydłem i wysuszyć skórę prą­cia. Worecz­ki są dro­gie, wiec po wyla­niu z niego moczu, moż­na wpuś­cić w tą samą gruszkę ok. 100 ml rozt­woru wod­nego mydła z np. chlorheksy­dyną i po przepłuka­niu kilkukrot­nym pozostaw­ić na noc. Rano wylać płyn i moż­na uży­wać woreczek nawet przez kil­ka dni.

Stanow­c­zo odradzam zakładanie cewników wewnętrznych.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *