Klątwa Mocnej Perły — Szanty na Starówce

24 sierpnia 2017 roku, wracając z Książnicy Polskiej z Debaty z Debatą, przechodziłem przez Starówkę. Już z daleka usłyszałem charakterystyczną muzykę. Tym razem ze staromiejskiej sceny rozbrzmiewały szanty.

1 sierp­nia na tej sce­nie samot­nie bry­lował olsz­tyńs­ki Niemen Łukasz Jędrys. Tym razem Łukasz Jędrys był front­manem zespołu Kląt­wa Moc­nej Perły. Chłopak ma… moc­ny głos, z pasją wiosłu­je na gitarze, to i z przy­jem­noś­cią się go słucha.

Z pewnoś­cią tylko przez kok­i­eter­ię głosi ze sce­ny, że jest niefo­to­geniczny i nieśmi­ały 😎 Ja mu wróżę dużą kari­erę. Oby spotkał na swo­jej artysty­cznej ścieżce dobrego menadżera. Reper­tu­aru mu nie zabraknie.

Sam kom­ponu­je i jak było sły­chać i widać na olsz­tyńskiej staromiejskiej sce­nie, świet­nie też radzi z różnego typu cov­era­mi. Niemen, The Bea­t­els, Can­cion del Mari­achi… i pewnie kupa innych. Bra­wo Łukaszu!

Z uwa­gi na brak cza­su i… wycz­er­pane baterie w aparat­ach, nie mogłem nagrać więcej z wys­tępu zespołu Kląt­wa Moc­nej Perły… niż zdołałem 😀 Jed­nak myślę, że ten krót­ki filmik odd­a­je atmos­ferę wys­tępu i pokazu­je, że cały zespół ma moc. Z pewnoś­cią mogą por­wać do śpiewu i ciąg­nienia lin… nie tylko mary­narzy.

Finałem nagra­nia jest szan­ta, która pow­stała ad hoc. Łukasz Jędrys zaty­tułował ją: Szan­ty na Starów­ce. Wyszło… ryt­micznie i niesz­ablonowo  😉  Grat­u­lac­je.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *