Kler — Mea Maxima Culpa: Milczenie Kościoła

Tak się złożyło, że w przeciągu kilku godzin obejrzałem dwa filmy traktujące o problemie pedofilii w Kościele Katolickim. Pierwszym był film fabularny, przebój kinowy tego miesiąca i z pewnością roku 2018 Kler, w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Drugim był film dokumentalny Mea Maxima Culpa: Milczenie Kościoła w reżyserii Alexa Gibneya z 2012 roku.

Po wyjś­ciu z kina byłem… usatys­fakcjonowany! Kler to nie najlep­szy, ale bard­zo dobry film fab­u­larny Woj­ciecha Smar­zowskiego. Staw­iam go w mojej pry­wat­nej klasy­fikacji na 3 miejs­cu rankingu filmów tego reży­sera.

Od strony fil­mowej i tem­aty­ki w nim porus­zonej, Kler jest filmem mniej wartoś­ciowym od Wesela i Woły­nia. A bije na głowę choć­by: Dom zły, Drogówkę, czy Księdza.

Zachę­cać do pójś­cia do kina na ten film… nie ma sen­su! Świę­to­jeb… już zro­bili mu reklamę, taką, że ludzie walą do kina na potęgę i zanosi się na sukces kasowy… tego wieku.

Wart­ka akc­ja, rewela­cyj­na — jak zwyk­le — gra pol­s­kich aktorów to wisien­ki na tor­cie upich­conym przez Woj­ciecha Smar­zowskiego wraz z Woj­ciechem Rze­hakiem.

Każdy myślą­cy swo­bod­nie kato­lik wychodzi z tego fil­mu z pewnoś­cią… wstrząśnię­ty! Czym? Prawdą ekranu! Koś­ciół Katolic­ki jest też taki, jakim przed­staw­ia go Woj­ciech Smar­zows­ki. Kler tworzą ludzie… także ped­ofile.

Tu pole­cam obe­jrze­nie fil­mu Spot­light. Statysty­cznie wychodzi, że 5 pro­cent stanu kapłańskiego to ped­ofile… i tyle. Mówie­nie, że tak nie jest, jest zak­li­naniem rzeczy­wis­toś­ci.

Zaprzeczać, umniejszać i obwini­ać!  To zdanie usłysza­łem w filmie doku­men­tal­nym Mea Max­i­ma Cul­pa: Mil­cze­nie Koś­cioła, który był emi­towany dzisi­aj o 1:45 na kanale TVN7.

To zdanie bard­zo dobrze charak­teryzu­je postawę hier­ar­chów Koś­cioła Katolick­iego, wobec przy­pad­ków księży, których ped­ofi­la ujrza­ła światło dzi­enne… za sprawą dzi­en­nikarzy! Taka była postawa także papieży do cza­su pon­ty­fikatu obec­nego papieża Fran­cisz­ka.

Nieste­ty, nasz wiel­ki rodak św. Jan Paweł II także nie sprostał sytu­acji. Nie potrafił… spo­jrzeć prawdzie w oczy, i za cichym Jego przyz­wole­niem Koś­ciół zaprzeczał wielu przy­pad­kom ped­ofili, umniejszał ich znacze­nie, i obwini­ał ofi­ary księży ped­ofilów i dzi­en­nikarzy.

To wszys­tko, co doku­men­tu­je film Mea Max­i­ma Cul­pa: Mil­cze­nie Koś­cioła, moż­na zobaczyć w Klerze. Trag­icz­na, ale dla mnie dają­ca wiarę na trwałe zmi­any w Koś­ciele Katolickim jest sce­na wieńczą­ca film. Chy­ba jeszcze żaden film Smar­zowskiego nie miał tak sym­bol­icznego zakończenia.

Jeszcze wątek oso­bisty. Jest w filmie sce­na, w której ofi­ara księdza ped­ofi­la próbu­je przed­staw­ić swo­ją his­torię dla arcy­bisku­pa i jego świty. Oczy­wiś­cie arcy­biskup… zaprzecza, umniejsza i obwinia ofi­arę! Ofi­ara wychodzi ze spotka­nia kieru­jąc do tego gremi­um słowa… co wy robi­cie?

Takie same słowa mogłem i ja skierować do arcy­bisku­pa w mundurze Józe­fa Gdańskiego i jego świty, gdy przed­staw­iłem his­torię — moim zdaniem — przestęp­cy w mundurze podin­sp. Adama Kall.

Arcy­biskup Gdańs­ki zaprzeczył, umniejszył winę Adama Kall i obwinił… Stanisława Olsz­ty­na. To samo stało się w olsz­tyńskim Sądzie Okrę­gowym i biało­s­tockim Sądzie Apela­cyjnym… ale o tym wkrótce.

Co wy robicie? Arcybiskupi, Komendanci, Prokuratorzy, Sędziowie… Panie Wojciechu Smarzowski, czas by kasta nadzwyczajnych ludzi stała się następnym środowiskiem, które uwieczni Pan na taśmie filmowej. Potrzebny Układ zamknięty przefiltrowany przez Pana wrażliwość. Dziękuję za Kler i proszę o więcej.

 

 

2 myśli na temat “Kler — Mea Maxima Culpa: Milczenie Kościoła

 • 29 października 2018 o 09:28
  Permalink

  Stanisław­ie to i w policji pełnią służbę ped­er­aś­ci?

  Odpowiedz
  • 29 października 2018 o 16:53
   Permalink

   Dzięku­ję! A dlaczego “Polic­ja” ma być wyjątkiem? Może tylko pro­cent ich jest niższy od tych w klerze, bo nie mają tak częstych kon­tak­tów służbowych z nielet­ni­mi 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *