Kolejny Bieg Terytorialsa

W sobotę, 29 września wystartowała II edycja Biegu „TERYTORIALSA”. Reprezentacja 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zajęła drugie miejsce.

W kalen­darz wrześniowych imprez sportowych już na stałe wpisał się Bieg Tery­to­ri­al­sa. Ten przeła­jowy bieg to wydarze­nie, które już po raz dru­gi zostało zor­ga­ni­zowane przez Dowództ­wo Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej i Kampinos­ki Park Nar­o­dowy.

Miał on for­mę rodzin­nego pikniku biegowego. Bie­gacze do poko­na­nia mieli dwa dys­tanse ulokowane w mal­own­iczej okol­i­cy Kampinoskiego Parku Nar­o­dowego. Biegli oni na trasach 17 km i 8,5 km.

Orga­ni­za­torzy zaplanowali również spec­jal­ny odcinek dla dzieci. START i META biegu oraz cała impreza zor­ga­ni­zowane były na tere­nie polany wypoczynkowej „OPALEŃ” Kampinoskiego Parku Nar­o­dowego.

Pod­czas imprezy moż­na było uzyskać infor­ma­c­je o służ­bie Tery­to­ri­al­sów przy stoisku pro­mo­cyjnym Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Każdy mógł wykon­ać badanie składu ciała na pro­fesjon­al­nym anal­iza­torze a wyni­ki zostały zin­ter­pre­towane przez pro­fesjon­al­istów.

Główny cel II edy­cji przeła­jowego Biegu „TERYTORIALSA” to uczcze­nie 100 roczni­cy odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Celem było również pop­u­lary­zowanie współza­wod­nict­wa sportowego w bie­gach przeła­jowych, pro­mowanie rejonu turysty­cznego Kampinoskiego Parku Nar­o­dowego oraz inte­growanie społecznoś­ci środowisk mundurowych i cywilnych.

W klasy­fikacji zespołowej na NAJLEPSZĄ BRYGADĘ WOT, bry­ga­da z Warmii i Mazur zajęła drugie miejsce.

ppłk Marek PIETRZAK Rzecznik Prasowy Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *