Kolejny nabór w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

W sobotę, 9 czerwca, ruszy kolejny nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Blisko 160 ochotników z powiatu olsztyńskiego nidzickiego i szczycieńskiego, rozpocznie szesnastodniowe szkolenie podstawowe w batalionie lekkiej piechoty w Morągu. W tym samym czasie szkolenie rozpoczną Terytorialsi z Giżycka i okolic. Wszyscy spotkają się 24 czerwca na uroczystej przysiędze wojskowej w Olsztynie. 

Czym jest „szes­nast­ka”? 

Podob­nie jak pod­czas doty­chczas real­i­zowanych tego typu szkoleń, tak i ter­az szes­nas­tod­niowe szkole­nie pod­sta­wowe jest prowad­zone w sys­temie ciągłym i skierowane jest do tych osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Pier­wszy dzień tzw. „szes­nast­ki” to wcie­le­nie, umundurowanie i wyek­wipowanie oraz sprawy ewiden­cyjne. Ochot­ni­cy pod­dawani są tzw. „testowi wejś­ciowe­mu” sprawnoś­ci fizy­cznej i bada­niu współczyn­ników masy ciała. Wyni­ki tych testów i badań zostaną wyko­rzys­tane w dal­szej służ­bie, głównie w celu doskonale­nia sprawnoś­ci fizy­cznej kandy­datów.

Pod­czas 16 dni szkole­nia najwięk­szy nacisk położony będzie na naukę prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się bronią, zasad zachowa­nia na polu wal­ki oraz przetr­wa­nia, pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej czy też topografii.

Pri­o­ry­tetem jest szkole­nie ogniowe, w tym nau­ka bez­piecznego i efek­ty­wnego posługi­wa­nia się bronią – najnowocześniejszą pol­ską kon­strukcją – kara­binkiem MSBS Grot. Pod­czas szkole­nia ogniowego statysty­czny Tery­to­ri­als zuży­wa ok. 100 sztuk amu­nicji.

Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

Zwieńcze­niem szes­nas­tod­niowego szkole­nia pod­sta­wowego będzie uroczys­ta przysię­ga żołnierzy pełnią­cych tery­to­ri­al­ną służbę wojskową. Uroczys­tość odbędzie się 24 czer­w­ca br. w Olsz­tynie, na Placu Sol­i­darnoś­ci.

Weźmie w niej udzi­ał blisko 300 Tery­to­ri­al­sów. Składa­ją­cym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy — rez­er­wiś­ci, którzy od 26 maja br. równole­gle real­izu­ją ośmiod­niowe szkole­nie wyrów­naw­cze w Olsz­tynie i w Giży­cku.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe, czy też ośmiodniowe wyrównawcze jest przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. W ciągu trzech lat moi żołnierze będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie - podkreśla dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Oborny Terytorialnej, płk Mirosław Bryś. 

Moni­ka Jabłońs­ka - Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *