Kolejny sukces Reduty Dobrego Imienia. Newsweek.pl musi opublikować sprostowanie!

Sąd nakazał Newsweek.pl opublikowanie sprostowania o błędach historycznych zawartych w artykule Pauli Szewczyk o książce Mała Zbrodnia. W Polsce po 1945 r. nie istniały polskie obozy koncentracyjne, a  jedynie komunistyczne obozy pracy utworzone przez Rosjan! To wyrok precedensowy, od tej chwili każdy Polak może żądać prostowania błędów historycznych o Polsce w prasie.

W sty­czniu 2017 r. na łamach por­talu Newsweek.pl ukazał się artykuł Pauli Szew­czyk pt. Po wyz­wole­niu nazis­tows­kich obozów Pola­cy ponown­ie je otworzyli? „Mała zbrod­nia” Mar­ka Łuszczyny. W artykule znalazły się błędy his­to­ryczne, o których spros­towanie wnioskował ówczes­ny prezes Redu­ty Dobrego Imienia, obec­nie funda­tor – Maciej Świrs­ki wskazu­jąc, m.in., że nieprawdzi­wa jest infor­ma­c­ja, że w Polsce zna­j­dowały się pol­skie obozy kon­cen­tra­cyjne utwor­zone przez Polaków.

To Ros­janie, na tere­nie Pol­s­ki stworzyli komu­nisty­czne obozy pra­cy. Newsweek.pl odmówił pub­likacji spros­towa­nia, a dziś sąd wydał wyrok, w którym zobow­iązał Newsweek.pl do pub­likacji spros­towa­nia.

- Sąd podzielił naszą argu­men­tację w całoś­ci uzna­jąc, że w zasadzie każdy Polak ma pra­wo wnosić o spros­towanie infor­ma­cji nieprawdzi­wych o pol­s­kich obozach kon­cen­tra­cyjnych po 1945 r. Dobrze, że udało nam się przekon­ać sąd, że jeśli każdy Polak nie będzie mógł pros­tować kłamstw o Polsce to gaze­ty w Polsce, a tym bardziej na świecie, będą mogły podawać każ­da nieprawdę i nikt nie będzie mógł oponować. Z punk­tu widzenia prawa pra­sowego była to z pewnoś­cią dla sądu sprawa bard­zo trud­na do rozstrzyg­nię­cia – mówi mec. Moni­ka Brzo­zows­ka-Pasieka prowadzą­ca sprawę.

Jest to niezwyk­le ważny wyrok i pier­wszy tego typu w Polsce w spraw­ie o spros­towanie. Oznaczać on może przełom w orzecznictwie w zakre­sie tego, kto może wys­tępować ze spros­towaniem.

W doty­chcza­sowej prak­tyce tylko oso­ba wskazana w tekś­cie pra­sowym miała taką możli­wość. Sko­ro jed­nak tekst doty­ka Polaków, to każdy Polak zdaniem sądu ma pra­wo do wniesienia spros­towa­nia. Może się więc okazać, że efek­ty­wne dzi­ała­nia prawne skutecznie umożli­wią walkę z fałszem his­to­rycznym w gaze­tach w Polsce i na świecie.

Kliknij, aby zobaczyć tekst na stron­ie inter­ne­towej RDI i zostaw­ić komen­tarz.

Kolejny sukces Reduty Dobrego Imienia w walce o… prawdę! Gratuluję! Wreszcie przedstawiciel kasty nadzwyczajnych ludzi stwierdził coś, co jest zgodne z prawdą ludzi… zwyczajnych 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *