Konstytucję 3 maja uchwalono w ramach prowokacji politycznej!

Przemysław Wipler, gdy usłyszał pytanie o projekt nowej konstytucji, rozpoczął od stwierdzenia, że Konstytucję 3 maja uchwalono w ramach prowokacji politycznej, i taką wersję wydarzeń historycznych poparł krótkim wywodem.

Następ­nie Prze­mysław Wipler przed­staw­ił główne założe­nia kon­sty­tucji przy­go­towanej przez par­tię KOR­WiN. Skrót wypowiedzi — całość do obe­jrzenia:

W zeszłym roku z okazji świę­ta Kon­sty­tucji 3 maja, ogłosil­iśmy kon­sty­tucję w ramach kam­panii wybor­czej Janusza Kor­wina-Mikkego. Kon­sty­tucję, która wprowadza real­ny trójpodzi­ał władz. Nie moż­na być posłem i w rządzie. Sys­tem prezy­denc­ki. To prezy­dent mianu­je min­istrów i odwołu­je. Prezy­dent wybrany w wyb­o­rach powszech­nych. Sejm jest po to, by mu patrzeć na ręce, by go kon­trolować. By stanow­ić pra­wo. Zlik­wid­owanie dwupodzi­ału władzy wykon­aw­czej. Jed­na głowa państ­wa, jemu podle­ga armia, dyplo­mac­ja i rząd. Wprowadze­nie jed­no­manda­towych okręgów wybor­czych. One nie są bolączką (lap­sus P. Wiplera — S.O) na wszys­tkie prob­le­my, jak chci­ał­by Kuk­iz. JOW-y są dużo lep­szym sys­te­mem, dużo lep­szym rozwiązaniem niż to, co w chwili obec­nie mamy w Polsce. Kon­sty­tuc­ja, która naprawdę gwaran­tu­je nam nasze prawa. Takiej kon­sty­tucji chce­my. Moż­na ją znaleźć na stronach inter­ne­towych. Pro­jekt Kon­sty­tucji KOR­WiN

Ostat­nia Roz­mowa o Ojczyźnie poświę­cona była Kon­sty­tucji 3 maja! Zbig­niew Anculewicz, który ten tem­at wykładał, nie wspom­ni­ał ani słowem o prowokacji poli­ty­cznej sprzed dwóch wieków. Jed­nak o tym wykładzie, i o samym Zbig­niewie Anculewiczu — “wybit­nym his­to­ryku i medioz­naw­cy” — przy innej okazji.

Konstytucję 3 maja uchwalono w ramach prowokacji politycznej! O tym powiedział Przemysław Wipler, we wstępie odpowiedzi na pytanie o nowy projekt konstytucji, na spotkaniu 9 maja 2016 r. ze studentami UWM i mieszkańcami Olsztyna. W dalszej części wypowiedzi przedstawił główne założenia projektu Konstytucji Państwa Polskiego, przygotowanego przez partię KORWiN.

2 myśli na temat “Konstytucję 3 maja uchwalono w ramach prowokacji politycznej!

 • 22 maja 2016 o 18:01
  Permalink

  Stanisław­ie kon­sty­tuc­ja 3 maja to takie 21 pos­tu­latów jak w stoczni gdańskiej ją załatwiła caryca a pos­tu­laty pachołek Rosji Jaruzel

  Odpowiedz
  • 22 maja 2016 o 22:25
   Permalink

   Dzięku­ję! Czyli moż­na uznać, że jed­no i drugie było prowokacją… dopuszcza­li do chwilowych sukcesów, by później dać Polaczkom… nauczkę!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *