Kontrwywiad obywatelski i problematyka niemiecka

18 maja 2016 r. w Olsztynie, odbyło się spotkanie z dr Rafałem Brzeskim, dziennikarzem, publicystą, wykładowcą. Także specjalistą od mediów, służb specjalnych i terroryzmu. Tematem spotkania był Kontrwywiad obywatelski, oraz elementy związane z problematyką niemiecką.

Kam­er­al­na sala peł­na zain­tere­sowanych słuchaczy, wykład­ow­ca zna­ją­cy dogłęb­nie tem­at, mówią­cy wyraźnie i ze swadą, posiłku­ją­cy się doku­men­ta­mi źródłowy­mi tam, gdzie to było niezbędne — to recep­ta na miłe i bard­zo poucza­jące spędze­nie blisko dwóch godzin, z ciekawym człowiekiem, który ma dużą wiedzę, i chce się nią dzielić. Takie było spotkanie z Rafałem Brzeskim.

Wyprzedza­ją­co napiszę, że dzisi­aj znów miałem podob­ne przeży­cie. Tym razem to za sprawą Renaty Gieszczyńskiej, która niezwyk­le fra­pu­ją­co opowiedzi­ała o: Kadrach komu­nisty­cznego aparatu bez­pieczeństwa na Warmii i Mazu­rach 1945–56 w ramach Przys­tanku His­to­ria.

Nie będę tu streszczał całego wykładu Rafała Brzeskiego. Zain­tere­sowanych tem­atyką, zapraszam do obe­jrzenia pełnej relacji fil­mowej, dołąc­zonej do wpisu. Naprawdę warto wysłuchać całoś­ci, jak kogoś intere­su­je his­to­ria Pol­s­ki i… III Rzeszy. Poniżej cytu­ję kil­ka zdań, które padły pod­czas wykładu, i które mogą dać Wam wyobraże­nie o  czym — tak naprawdę — Rafał Brzes­ki mówił.

Ja się w zasadzie baw­ię w wojnę infor­ma­cyjną. Jesteśmy obiek­tem wojny infor­ma­cyjnej ze strony Niemiec, i to takiej agresji na bard­zo ostro. Wiem, ile pieniędzy Niem­cy zain­west­owały w to, żeby mieć po swo­jej stron­ie dzi­en­nikarzy w Polsce. Wiem, bo mam listę kto z tego korzys­tał.

Kiedy ska­pit­u­lowała III Rzesza? Nigdy. Tajna kon­fer­enc­ja prze­mysłow­ców niemiec­kich — 10 sierp­nia 1944 roku — ober­grup­pen­führer otwar­cie stwierdz­ił, że woj­na jest nie do wygra­nia, a wobec czego trze­ba myśleć o przyszłoś­ci gospo­dar­czej Niemiec, po wygranej prze­ci­wni­ka, i jego spodziewanych repres­jach. Tworząc joint ven­ture, należy zad­bać o kamu­flaż ich pow­iązań z III Rzeszą. Należy pil­nie prz­erzu­cić do kra­jów neu­tral­nych rez­er­wy zło­ta, akty­wa przed­siębiorstw, paten­ty i najin­teligent­niejszych, i najsprawniejszych dzi­ałaczy. 

Bardziej niż “kontrwywiad obywatelski” tematem spotkania była historia… III Rzeszy i reperkusji braku aktu jej kapitulacji, aż po współczesne czasy! Czy Angela Merkel podpisała “lojalkę” dla USA, Anglii i Francji?  Tak czy siak! Rafał Brzeski mówił bardzo ciekawie na spotkaniu w Olsztynie, i na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wyrażali nadzieję, że Rafał Brzeski znów wkrótce odwiedzi Olsztyn i opowie o innej historii, która była poddana jego obywatelskiemu kontrwywiadowi. Pytania słuchaczy i odpowiedzi Rafała Brzeskiego zarejestrowałem, i wkrótce opublikuję. Zapraszam!

 

 

2 myśli na temat “Kontrwywiad obywatelski i problematyka niemiecka

 • 17 września 2016 o 16:03
  Permalink

  Wojnę infor­ma­cyjną to mamy ze strony Rosji, jeśli już. Takiego trollingu pod­czas wyborów nigdy nie było, a sądząc po poziomie i gra­matyce niek­tórych komen­tarzy to oprócz trol­li PiS-u było mnóst­wo wpisów osób rosyjsko­języ­cznych.
  Jak pokazu­ją ostat­nie rewelac­je nt. p. Macierewicza, miało to sens.

  Odpowiedz
  • 17 września 2016 o 16:27
   Permalink

   Dzięku­ję! Trolling najlepiej… ignorować! A wszelkie “uczone” dys­puty i swo­ją prawdę, należy prezen­tować pod prawdzi­wym imie­niem i nazwiskiem, jak chce się mienić… prawdzi­wym człowiekiem 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *