Korupcja w majestacie prawa i przy blasku fleszy!

17 lipca 2018 roku, nad olsztyńskim jeziorem Ukiel, uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, a Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie insp. Piotrem Zabuskim

W treś­ci porozu­mienia zapisano:

Przekazujemy 200.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 7 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na stron­ie inter­ne­towej KMP Olsz­tyn doczy­tałem, że:

Dzięki przekazanym pieniądzom i planowanym zakupie nowych radiowozów Olsztyn będzie jeszcze bezpieczniejszy. To nie pierwszy raz, kiedy miasto wspiera olsztyńską jednostkę szczególnie poprzez kupno niezbędnego sprzętu. Olsztyńska komenda ze środków otrzymanych od Prezydenta Olsztyna wzbogaciła się m.in. o nowe komputery, smartfony czy psy służbowe.

Gdy się jest niezori­en­towanym w mean­drach pol­skiego prawa, nie ma się doświad­czenia prak­ty­cznego z pra­cy w policji i nie przy­wiązu­je się wagi do dobrego gospo­darowa­nia środ­ka­mi pub­liczny­mi, to powyższe porozu­mie­nie moż­na uznać za… pożyteczne, czyli służące popraw­ie także mojego bez­pieczeńst­wa!

To porozumienie — moim zdaniem — to korupcja w majestacie prawa i przy blasku fleszy! Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, kupuje przychylność olsztyńskiej policji za samorządowe pieniądze!  Samorządowe, czyli także moje.

Mech­a­nizm takiej korupcji jest prosty. Obser­wowałem to na poziomie komend powia­towych i komendy wojew­ódzkiej.

Wójt jed­nej z gmin w powiecie ostródzkim, zakupił dla lokalnej policji alko­mat. Taki za grubo pon­ad 5.000 zł. Wszyscy byli zad­owoleni z hojnoś­ci wój­ta, do cza­su, gdy tegoż wój­ta zła­pano na jeździe, na pod­wójnym gazie. Oczy­wiś­cie wójt… dogadał się z komen­dan­tem, wspom­i­na­jąc, że to on spon­sorował zakup alko­matu.

Urząd Marsza­łkows­ki przez­naczył na zakup sprzę­tu dla Komendy Wojew­ódzkiej Policji pon­ad 300.000 zł. W zami­an marsza­łek poprosił o zatrud­nie­nie w Policji jed­nego ze swoich pod­wład­nych na stanowisko… komen­dan­ta. Prob­lem był tylko taki, że kole­ga marsza­ł­ka był cywilem, a w całej Polsce nie było komen­dan­ta cywila! Ale czegoż to się nie robi dla spon­so­ra? Ucy­wilniono etat pol­i­cyjny i zatrud­niono pod­wład­nego marsza­ł­ka na stanowisku komen­dan­ta!

Komen­da Głów­na Policji też nie jest… bez skazy. Przy­pom­i­nam, że swego cza­su przysłano nam pro­jekt budowy Komendy Policji wraz z Izbą Wytrzeźwień w for­mule PPP (Part­nerst­wo Pub­liczno-Pry­watne). Jaja jak balony! Inwest­orów szukano wśród pry­wat­nych biz­nes­menów! Gdy­bym sam tego nie czy­tał… to bym nie uwierzył!

Policja w 100% winna być finansowana z budżetu Państwa. Fundusz Wsparcia Policji do likwidacji! To narzędzie w ręku urzędników — przestępców, którzy kupują za nasze pieniądze przychylność funkcjonariuszy w mundurach. Korupcja w majestacie prawa.

P.S — W 2013 roku KWP w Olsz­tynie dostała z budże­tu 30.000 zł, za które zakupiła trzy ekspresy do kawy do gabi­netów komen­dan­tów, zestaw kina domowego do mieszka­nia służbowego, 6 telewiz­orów z 3D, a za samorzą­dowe pieniądze zakupiła… kom­put­ery, smart­fony i psy…  Na co jeszcze dorzucą się mieszkań­cy Olsz­ty­na?

 

 

8 myśli na temat “Korupcja w majestacie prawa i przy blasku fleszy!

 • 23 lipca 2018 o 04:42
  Permalink

  Pieniądze to władza, a władza przy­cią­ga nieucz­ci­wych, ucz­ci­wych krępu­je, a po władze schylą się ci co chcą władzą pry­watę czynić.

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2018 o 18:21
   Permalink

   Dzięku­ję! Mądrze praw­isz … 😉

   Odpowiedz
 • 19 lipca 2018 o 22:07
  Permalink

  Widzę, że emeryt, uważa, że lep­iej żyć podle i mieć świę­ty spokój!!! To też jest dro­ga ale jest to dro­ga podłych ludzi!!!
  BYĆ UCZCIWYM W DZISIEJSZYCH CZASCH, SIĘ NIE OPŁACI!!! ALE STANISŁAWIE WARTO!!!
  Andrzej Adamow­icz Echo Pur­dy

  Odpowiedz
  • 19 lipca 2018 o 22:47
   Permalink

   Dzięku­ję! W pewnym wieku już się charak­teru nie zmienia 😉 Świę­ty spokój będę miał… metr pod ziemią 😉

   Odpowiedz
 • 18 lipca 2018 o 18:52
  Permalink

  Część olsz­tyńskiego układu niespraw­iedli­woś­ci!!! Jak mają organa, ucz­ci­wie real­i­zować zaw­iadomienia na urzęd­ników: Powia­towego Nad­zoru Budowlanego w Olsz­tynie. Powia­towej Inspekcji Dro­gowej w Olsz­tynie, gminy Pur­da, Starost­wa Powia­towego w Olsz­tynie, czy innych insty­tucji, w sytu­acji gdy uwikłani są w takie pow­iąza­nia!? Andrzej Adamow­icz ECHO PURDY

  Odpowiedz
  • 18 lipca 2018 o 22:26
   Permalink

   Dzięku­ję! Mnie tylko ciekawi… co konkret­nie kupu­je sobie Prezy­dent za pieniądze olsz­ty­ni­aków? 200.000 to niezła sum­ka… mogła­by popraw­ić bez­pieczeńst­wo w wielu miejs­cach 😉

   Odpowiedz
 • 18 lipca 2018 o 18:51
  Permalink

  Stanisław­ie jeszcze nie masz dosyć ści­ga­nia olsz­tyńskiej mafii?

  Odpowiedz
  • 18 lipca 2018 o 22:23
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż jak widzi­ałem “gówno” to doty­chczas pisałem “Kałł” 😉 Ter­az już mam tego wer­salu dosyć i będę nazy­wał “gówno” “gównem” 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *