Kulisy walki przeciwników budowy spalarni śmieci w Olsztynie

Jeżeli spalarnia śmieci nie powstanie w Olsztynie, i olsztyński MPEC nie przejdzie w prywatne ręce, to będzie w dużej mierze zasługą społeczników, którzy kosztem swojego czasu i wyrzeczeń, trzymają rękę na pulsie wydarzeń, w tym temacie.

Jak reagu­ją rad­ni — wybrani przez olsz­tyn­ian przed­staw­iciele, którzy interes mieszkańców powin­ny mieć przede wszys­tkim na uwadze —  na takie piki­ety, może­cie zaob­ser­wować na załąc­zonym filmie.

Piki­etu­ją­cy roz­dawali prze­chod­niom i olsz­tyńskim rad­nym, zdąża­ją­cym na sesję, ulot­ki infor­mu­jące o co wal­czą. W skró­cie ujmu­jąc:

NIE dla spalarni śmieci w Olsztynie i STOP prywatyzacji majątku komunalnego.

Tym razem zakończe­nie piki­ety było… pozy­ty­wne. Piki­etu­ją­cy uzyskali to, o co wal­czyli. Prezy­dent Olsz­ty­na Piotr Grzy­mow­icz wyco­fał z porząd­ku obrad sesji Rady Mias­ta, pro­jekt kon­trow­er­syjnej uch­wały.

Sprawa doty­czy real­iza­cji przez Gminę Olsz­tyn zada­nia włas­nego, z zakre­su zagospo­darowa­nia odpadów komu­nal­nych, poprzez spółkę komu­nal­ną MPEC.

Mały sukces społeczników. Jacek Pachuc­ki zapew­nia, że dalej będzie dążyć… ku Prawdzie!

Kulisy walki społeczników o interes mieszkańców Olsztyna, możecie obejrzeć na załączonym filmie. Jacek Pachucki — spiritus movens — pikiety i całego sprzeciwu, podsumował postawę tych olsztyńskich radnych, co nie chcieli zapoznać się z postulatami pikietujących ostrzeżeniem, że za 2 lata znów mamy wybory. Warto pamiętać — jak w praktyce — radni realizują swoje obietnice wyborcze.

 

Zgadza­sz się na budowę spalarni śmieci w Olsz­tynie?
45  answers

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *