Dziennikarz pyta, w odpowiedzi wójt wzywa policję!

Szanowni państwo, gdybyście zapragnęli wziąć udział w zebraniu lub uroczystości w innej miejscowości niż mieszkacie, to liczcie się z “poważnymi” konsekwencjami.

Wydaw­ca ECHA PURDY w towarzys­t­wie innego mieszkań­ca Pur­dy, udał się 24 październi­ka 2017 r. do miejs­cowoś­ci Marcinkowo, aby wziąć udzi­ał w kon­sul­tac­jach społecznych, doty­czą­cych losów budynku po nieczyn­nej szkole.

Andrze­ja Adamow­icza bard­zo intere­sowało, dlaczego nieu­dol­ny wójt w ankiecie, doty­czącej losów budynku, posługu­je się nazwiskiem jego żony, dyrek­to­ra Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Pur­dzie, bez jej zgody.

Pytanie o anki­etę padło wielokrot­nie, a wójt jak­by ogłuchł, wodz­ił nieprzy­tom­nie wzrok­iem, ostate­cznie wyjął tele­fon i zaczął nagry­wać Andrze­ja Adamow­icza. Finał był taki, że nierozu­mieją­cy, co to jest demokrac­ja, nieu­dol­ny wójt wezwał policję (na polece­nie wój­ta polic­jan­tów wezwał oso­biś­cie Marek Orłows­ki, dawniej asys­tent wój­ta a obec­nie pomoc biurowa w tut. Urzędzie).

Przez kil­ka miesię­cy prowad­zono w tej spraw­ie żmudne postępowanie. Polic­jan­ci próbowali postaw­ić Andrze­jowi Adamow­ic­zowi zarzut zakłó­ca­nia porząd­ku pub­licznego, dlat­ego że, zadawał pyta­nia na zebra­niu w Marcinkowie, będąc mieszkańcem Pur­dy! Ostate­cznie po 5 miesią­cach postępowa­nia zarzu­ty odd­alono!

Tekst: Echo Pur­dy

Ku Prawdzie: Lekcja demokracji? Według mnie to nie tylko lekcja demokracji! To także lekcja: pluralizmu, tolerancji i otwartości a’la PSL, z której to partii wywodzi się wójt Piotr Płoski. Konstatacja: Europejski Trybunał Praw Człowieka już w 1991 roku stwierdził, że bez  pluralizmu, tolerancji i otwartości demokratyczne społeczeństwo nie istnieje! Okazuje się, że wójt Gminy Purda Piotr Płoski nie tylko w dziedzinie parków rozrywki — Purdolandia —  jest 30 lat za… Europą 😉

Dzięku­ję Echu Pur­dy za udostęp­nie­nie mate­ri­ału fil­mowego.

 

 

6 myśli na temat “Dziennikarz pyta, w odpowiedzi wójt wzywa policję!

 • 15 kwietnia 2018 o 11:11
  Permalink

  Dzięku­ję za pub­likację i trafny komen­tarz redak­cyjny!
  Ciśnie się na usta pyta­nia, czy w związku z tym, że nie jestem w tej spraw­ie przestępcą, “organa” pod­jęły czyn­noś­ci z tytułu zła­ma­nia prawa, przez wyżej wymienionych “demokratów”, z tytułu naruszenia prawa, z Ustawy Pra­wo Pra­sowe a konkret­nie, z artykułu 43 lub 44. Należy tu chy­ba również zadać pytanie czy nieza­sad­nie wzy­wa­ją­cy na inter­wencję Policję, poniósł kon­sek­wenc­je tego czynu? Mam nadzieję, że w tym roku, po podłych ludzi­ach zarządza­ją­cych naszą gminą słuch zaginie!

  Poz­draw­iam

  Andrzej Adamow­icz

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2018 o 11:43
   Permalink

   Dzięku­ję! “Nas bohaterów… prą­dem?!” Nas dzi­en­nikarzy… policją?! Nas dzi­en­nikarzy… sądem?! To olsz­tyńs­ka… nie fil­mowa rzeczy­wis­tość! Cóż: jawność, jawność i jeszcze raz jawność — tego obec­ni wło­darze boją się najbardziej. Wal­czymy 😉

   Odpowiedz
  • 17 kwietnia 2018 o 11:06
   Permalink

   Panie Andrze­ju, bard­zo się obaw­iam, że słuch może nie zag­inąć… Może być ciężko komukol­wiek prze­bić się przez nachal­ną pro­pa­gandę “sukce­su” opła­caną z budże­tu gminy — kolorowe gazet­ki, dar­mowe kiełbas­ki i inne cuda wian­ki… A nieste­ty ludzie w gminie to zbyt zori­en­towani nie są, żeby wyła­pać, że ktoś robi z nich idiotów…

   Odpowiedz
   • 17 kwietnia 2018 o 15:31
    Permalink

    Dzięku­ję! I tu się kła­ni­a­ją… nieza­leżni dzi­en­nikarze, którzy mogą pomóc w odkryciu prawdy o naszych aktu­al­nych wło­darzach 😉

    Odpowiedz
 • 15 kwietnia 2018 o 01:59
  Permalink

  Czy ten Płos­ki to coś w rodza­ju debi­la czy jeszcze chama?

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2018 o 11:06
   Permalink

   Dzięku­ję! Fakt… nie bard­zo kon­tak­tował, co się do niego mówi 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *