Takiej erupcji nienawiści wobec NsZ dotychczas nie było!

6 października 2017 r. w Olsztynie — na zaproszenie środowisk narodowych — pojawił się historyk, publicysta Leszek Żebrowski. Zainteresowani mogli wysłuchać wykładu zatytułowanego: Fakty i mity o Narodowych Siłach Zbrojnych.

Leszek Żebrows­ki - frag­men­ty wykładu — część pier­wsza fil­mowego zapisu do obe­jrzenia:

75 roczni­ca utworzenia Nar­o­dowych Sił Zbro­jnych minęła 20-tego wrześ­nia tego roku. 75 lat to są trzy pokole­nia. Wydawało się, że z okazji takiej roczni­cy będą uroczys­toś­ci, będą różnego rodza­ju wydarzenia, które temu towarzyszą, ale nie dojdzie do rzeczy, których nie było nawet w okre­sie stal­i­nowskim. 

Takiej erupcji nien­aw­iś­ci — z jaką mamy do czynienia w tej chwili — nie było wtedy. Nie mieliśmy do czynienia ze sprawa­mi, że oskarżano tych ludzi o to, na co nawet komu­niś­ci się nie zdobyli. A ter­az to było możli­we.

Żydows­ka loża B’nai B’rith reak­ty­wowana w Polsce przez Lecha Kaczyńskiego… stwierdz­iła, że takie oso­by jak ja, nie mają racji bytu. To jest wprost wskazane w liś­cie do prezy­den­ta Andrze­ja Dudy: Leszek Żebrows­ki znany jest z licznych wypowiedzi i przed­sięwz­ięć jawnie nacjon­al­isty­cznych i anty­semic­kich

To kam­pa­nia nien­aw­iś­ci, dlat­ego, że nie moż­na o Nar­o­dowych Siłach Zbro­jnych prak­ty­cznie roz­maw­iać z ludź­mi z drugiej strony, czy z ludź­mi, którzy nie bard­zo o tym wiedzą, nie na poziomie mery­to­rycznym, a na poziomie pro­pa­gandy i emocji… Ja się do tego przyzwycza­iłem…

Leszek Żebrowski “dyskutuje” z oponentami faktami i dokumentami. W czasie całego wykładu kilkakrotnie cytuje dokumenty, które potwierdzają, że Narodowe Siły Zbrojne były drugą po Armii Krajowej — pod względem liczebności i znaczenia — podziemną organizacją, armią, która za cel miała odrodzenie naszej Ojczyzny. Co ciekawsze, te fakty pochodzą przede wszystkim z archiwalnych dokumentów niemieckich. CDN

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *