List otwarty nie tylko do mieszkańców Olsztyna

Jestem człowiekiem o wiadomym rodowodzie, mam określone poglądy polityczne. Piszę ten list, tuż przed ciszą wyborczą, przed II turą wyborów prezydenta miasta Olsztyna.

Mam wyro­bione zdanie o obec­nym prezy­den­cie Olsz­ty­na Piotrze Grzy­mow­iczu. Mam wyro­bione zdanie o byłym prezy­den­cie Olsz­ty­na Czesław­ie Jerzym Małkowskim.

Uważam, że żaden z wyżej wymienionych nie zasługu­je na zaję­cie głównego miejs­ca w olsz­tyńskim Ratuszu na kole­jne 5 lat.

Biorąc pod uwagę tylko dobro Olsz­ty­na, to wybo­ry powinien wygrać Michał Wyp­ij. Ten młody, ambit­ny poli­ty­czny wilczek zapewnił­by Olsz­tynowi przy­chyl­ność rzą­du i kierowanie dużych środ­ków finan­sowych do stol­i­cy Warmii i Mazur.

Jed­nak olsz­ty­ni­a­cy w swo­jej masie nie myślą kat­e­go­ri­a­mi dobra wspól­nego. Myślą i gło­su­ją na zasadzie:

Moja jest tylko racja i to święta racja. ( Nie mylić ze Świętą Warmią) Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!

I dlat­ego uważałem już na star­cie kam­panii wybor­czej, i ter­az uważam, że te wybo­ry wygra Czesław Jerzy Małkows­ki.

Żeby była 100% jas­ność… uważam, że Czesław Jerzy Małkows­ki nie powinien w ogóle star­tować w tych wyb­o­rach.

Jako odwołany w ref­er­en­dum prezy­dent Olsz­ty­na, nie powinien mieć prawa do star­tu, zan­im nie zakończy się całkow­itym uniewin­nie­niem postępowanie sądowe w sek­saferze!

I tu się kła­nia moral­ność poli­tyków i ordy­nac­ja wybor­cza! I to, i to jest do d…! I zan­im to się nie zmieni, to mamy w Olsz­tynie ogólnopol­s­ki syf i poży­wkę dla świę­to­jeb…, tych co pod­pisali List otwarty do mieszkańców Olsz­ty­na.

List otwarty nie tylko do mieszkańców Olsztyna — Olanie II tury wyborów w Olsztynie to… tumiwisizm.  Ja nie mogę ich olać… bom Olsztyn 😉 Zagłosuję na Czesława Jerzego Małkowskiego ponieważ jest przeciwny budowie spalarni śmieci i jest za likwidacją szubienic. Zagłosuję na C. J. Małkowskiego z nadzieją, że wkrótce sąd wyda wyrok skazujący C. J. Małkowskiego za seksaferę i odbędą się nowe wybory!

6 myśli na temat “List otwarty nie tylko do mieszkańców Olsztyna

 • 6 listopada 2018 o 19:26
  Permalink

  W ratuszu potrzeb­na jest zmi­ana. Dla higieny życia społecznego. Zasiedze­nie na ważnej funkcji wyma­ga choć­by na jed­ną kadencję zeń ode­jś­cia.

  Kto zatem? Za obu kandy­data­mi z II tury ciągną się dłu­gotr­wałe kon­trow­er­sje. Funkc­je rad­nych RM powin­ny być dla nich wystar­cza­jące.

  Na szczeblu samorzą­dowym jestem zwolen­nikiem apoli­ty­cznych kandy­datur. Ewen­tu­al­na wygrana Pani Bublewicz czy Pana Wyp­i­ja, była­by nieste­ty trak­towana jako łup — poli­ty­czny. Bard­zo poli­ty­czny. Doszło do tak powszech­nej polaryza­cji. Ostrej wer­bal­nie nawet w sąsiedztwie, w rodz­i­nach. Nakrę­canej odgórnie.

  Z drugiej strony na kam­panie potrzeb­ne są jak na razie duże środ­ki finan­sowe, orga­ni­za­cyjne. Wol­ny strz­elec ma nikłe szanse.

  Jestem prze­ci­wny uza­leż­ni­a­nia wysokoś­ci dotacji rzą­dowych od “swo­jego” samorzą­dowego sze­fa czy ekipy.

  Odpowiedz
  • 6 listopada 2018 o 21:01
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja też chci­ałem zmi­any… ale fak­ty­cznego wyboru nie było! Cóż, taką mamy “Ordy­nację wybor­czą”. Wol­ny strz­elec nie ma szans, a skan­dal­ista odwołany z fotela Prezy­den­ta w ref­er­en­dum, ma zapewniony start, pomi­mo nierozstrzyg­niętego przez sąd pro­ce­su.

   Odpowiedz
 • 5 listopada 2018 o 13:05
  Permalink

  A jed­nak poraż­ka, nie nadanżasz za zmi­ana­mi i wolą gło­su­ją­cych (wina Tus­ka)

  Odpowiedz
  • 5 listopada 2018 o 19:10
   Permalink

   Dzięku­ję! Poraż­ka? Czy­ja? Przed wyb­o­ra­mi pisałem: z przy­jem­noś­cią przyz­nam się do błę­du, jeżeli Olsz­ty­ni­a­cy nie wybiorą CJM. I tak się stało… się cieszę, że jed­nak Olsz­tyn w swo­jej masie zagłosował prze­ci­wko… prezy­den­towi, który już raz został przez Nich odwołany. Mam nadzieję, że to koniec tej skan­dal­icznej kar­ty w his­torii wład­ców Olsz­ty­na 😉

   Odpowiedz
 • 5 listopada 2018 o 00:03
  Permalink

  Na szczęś­cie CJM okazał się tak samo wybier­al­ny jak klan Olsz­tynów. Logi­ka w liś­cie otwartym jest poraża­ją­ca.
  Ciekawa jestem jak­by CMJ wziął na cel Two­ją latorośl, to czy dalej byś tak ochoc­zo go popier­ał.
  Mam nadzieję na reflek­sję z Two­jej strony, acz … Oczy­wiś­cie na pub­likację komen­tarza nie liczę.

  Odpowiedz
  • 5 listopada 2018 o 18:52
   Permalink

   Dzięku­ję! Dobre… klan Olsz­tynów 😉 Tylko naucz się czy­tać — to, co piszę — ze zrozu­mie­niem, a będzie OK.

   Napisałem to już pon­ad 4 lata temu: nie pub­liku­ję komen­tarzy obraża­ją­cych — pomaw­ia­ją­cych kogokol­wiek, jeżeli nie mogę ziden­ty­fikować — zwery­fikować auto­ra… i tyle.

   Twój komen­tarz nie jest obraża­ją­cy ani pomaw­ia­ją­cy, dlat­ego pub­liku­ję bez zas­tanowienia, choć “Maja” może mieć wąsy i nie mieć jaj… bo kry­tykować incog­ni­to każdy tchórz potrafi 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *