List otwarty do Wojciecha Olbrysia

Panie Komendancie!

Nazy­wam się Stanisław Olsz­tyn. Od 14 lat pracu­ję w logistyce Policji. W chwili obec­nej „czu­ję się zwol­niony”, ponieważ otrzy­małem wypowiedze­nie z pra­cy, po tym, jak poin­for­mowałem społeczeńst­wo o „poli­tyce kadrowej” w KWP Olsz­tyn, i „ten­den­cyjne” podałem, że Zastęp­ca Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie, nad­zoru­ją­cy służbę wspo­ma­ga­jącą, zakupił luk­su­sowe dobra do gabi­netów, i do swo­jego mieszka­nia służbowego, w sytu­acji, gdy polic­jan­tom i pra­cown­ikom cywilnym braku­je pod­sta­wowego sprzę­tu spec­jal­isty­cznego, czy biurowego.

To tak tytułem wstępu, by wiedzi­ał pan, jak trak­tu­je się w Policji ludzi, którzy są ucz­ci­wi, i nie boją się mówić o niegodzi­wym, niez­god­nym z prawem postępowa­niu „kierown­ict­wa służbowego wyższego stop­nia”.

Z pewnoś­cią wie pan, że w chwili obec­nej trwa­ją inten­sy­wne prace w całym kra­ju, nad wdroże­niem w życie Sys­te­mu Wspo­ma­gania Obsłu­gi Policji. Nie będę się wypowiadał na tem­at całego sys­te­mu, bo wszys­t­kich mod­ułów nie poz­nałem. Muszę jed­nak zabrać głos w spraw­ie mod­ułu GM, czyli „Gospo­dar­ka mate­ri­ałowa”. Ten mod­uł zdążyłem poz­nać, i ciut pra­cow­ać nad jego wdroże­niem, zan­im podz­iękowano mi za pracę.

Panie Komen­dan­cie. Proszę pow­strzy­mać bezsen­sowną pracę pewnie blisko set­ki ludzi w kra­ju, nad wprowadzaniem indek­sów mate­ri­ałowych do mod­ułu GM. Nieprzy­dat­ność dla sys­te­mu takich indek­sów, widać po anal­izie indek­sów już wprowad­zonych przez KWP w Katow­icach, której baza stała się pod­stawą do dal­szej indek­sacji. Powiem na przykładzie, który zdążyłem dogłęb­nie przeanal­i­zować.

Dla pozycji „Długopis” już nadano 13 indeksów, w tym takie: „Długopis zenith”, „Długopis typu zenith”, „Długopis na sprężynce”, „Długopis automatyczny”, „Długopis z logo” i ten, który najbardziej mnie rozbawił „Długopis do opisywania faktur”! Jak się dowiadywałem w KWP, która nadzoruje wprowadzanie indeksów w tej grupie materiałowej, zadaniem ich jest nadawanie dalszych indeksów dla długopisów. Jeżeli któraś z KWP będzie miała „Długopis do pukania się w czoło” to indeks mu nadadzą!

W innych gru­pach mate­ri­ałowych sytu­ac­ja jest iden­ty­cz­na. KWP w Katow­icach przez kil­ka lat nadała pon­ad 36 tysię­cy indek­sów. Ter­az wskutek inten­sy­wnej pra­cy set­ki ludzi, nadanych zostanie pewnie z 300 tysię­cy. I ta pra­ca będzie przy­dat­na… psu na budę. Nie pod­nosiłbym prob­le­mu, gdy­bym nie widzi­ał rozsąd­nego rozwiąza­nia, które znalazłem po krótkiej inten­sy­wnej pra­cy kon­cep­cyjnej, i przy wyko­rzys­ta­niu Inter­ne­tu. Intu­ic­ja mnie nie zaw­iodła, i szy­bko znalazłem niezbędne infor­ma­c­je.

Panie Komen­dan­cie! My już od blisko 10 lat jesteśmy w Unii Europe­jskieji wprowadzanie nowych indek­sów mate­ri­ałowych, musi ten fakt uwzględ­ni­ać. Jest to niezbędne choć­by przy real­iza­cji zamówień pub­licznych, gdzie o pozyskanie zamówienia mogą się prze­cież ubie­gać wykon­aw­cy z całej UE. Rozwiązanie jest tak proste, aż się nie mogę nadzi­wić, że nikt z tych świet­nych fachow­ców, których zsyła­cie od cza­su do cza­su nam do pomo­cy, na to nie wpadł. Nie znam Warsza­wy tak dokład­nie, ale wystar­czy, by któryś z Dyrek­torów, czy też pan, wsi­adł do limuzyny, i prze­jechał się na ulicę Dwer­nick­iego 1. Tam się mieś­ci Inspek­torat Wspar­cia Sil Zbro­jnych, który posi­a­da „Jed­no­li­ty Indeks Mate­ri­ałowy”. Wojsko nad indek­sacją mate­ri­ałową pracu­je od 2002 roku!

Żeby było ciekaw­iej, to przy­toczę panu jaki cel przyświecał tej wielo­let­niej pra­cy: „Ujed­no­lice­nie iden­ty­fikacji wyrobów w resor­tach Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych insty­tuc­jach stanow­iło pilne zad­nie, którego real­iza­c­ja powin­na w zasad­niczy sposób przynieść poprawę efek­ty­wnoś­ci zarządza­nia i wyko­rzys­ta­nia posi­adanego potenc­jału”. Jak­by tego było mało, to znalazłem jeszcze takie uza­sad­nie­nie tych wielo­let­nich prac:

Pełne wdrożenie JIM w Siłach Zbrojnych, a w przyszłości w pozostałych resortach i instytucjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pozwoli budować zintegrowane wieloszczeblowe systemy informatyczne. Umożliwią one sprawne i racjonalne zarządzanie posiadanym potencjałem i pozwolą na efektywne gospodarowanie środkami finansowymi podatników w czasie pokoju, kryzysu czy wojny.

Myślę, że nic dodać, nic ująć. Wojsko spisało się na medal. Już ma zin­dek­sowane około 750 tysię­cy wyrobów. To proszę mi ter­az wskazać choć jeden rozsąd­ny powód, by set­ka pra­cown­ików Policji kon­tyn­uowała swo­ją pracę nad indek­sa­mi, które będą nieprzy­datne, i z biegiem cza­su zostaną wyrzu­cone do kosza.

Panie Komen­dan­cie. Napisałem powyższe, bo obiecałem ludziom pracu­ją­cym w logistyce, że ich wspo­mogę. Oni nie mogą mi się odwza­jem­nić, bo „kierown­ict­wo służbowe wyższego stop­nia” poczyniło stara­nia, by głos człowieka ucz­ci­wego był w Policji niesłyszal­ny. Mam nadzieję, że mój list otwarty do pana dotrze, i pole­ci pan pod­ję­cie odpowied­nich dzi­ałań. Mnie nie musi pan za to zwal­ni­ać, bo już jestem zwol­niony przez Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie. Gdy­by jakimś cud­em przyszło panu do głowy odwdz­ięczyć się za mój racjon­al­iza­tors­ki pomysł, to jestem do dys­pozy­cji. Numer kon­ta bezro­bot­nego ucz­ci­wego człowieka podam mailowo.

Poz­draw­iam.
Stanisław Olsz­tyn, 27.03.2014 r. 23:30

List otwarty do Wojciecha Olbrysia, był moim pierwszym listem, na który otrzymałem oficjalną odpowiedź! Po blisko pięciu miesiącach od jego napisania, i wezwaniu do zaprzestania łamania prawa, otrzymałem pismo Cod 1785/14 podpisane przez Konrada Chmielewskiego Zastępcę Dyrektora Biura Logistyki KGP. Zainteresowanych zapraszam do lektury wpisu Łamanie prawa w Policji bez konsekwencji.

14 myśli na temat “List otwarty do Wojciecha Olbrysia

 • 28 marca 2014 o 17:46
  Permalink

  Sta­siu spec­jal­nie dla Ciebie frag­ment tek­stu piosen­ki oso­bis­toś­ci: Bob One feat. Bas Taj­pan — Daj z siebie wszys­tko:
  “Wszyscy myślimy tak samo, ej.
  O to toczy się ta gra, tak.
  Pra­ca nad losu odmi­aną, ej.
  W ręku siła wszys­t­kich kart, tak.
  Kar­ty dzierżysz co roz­dano, ej.
  Roz­danie losu. To jest fakt, tak.
  Pomyśl nad ich wymi­aną, ej.
  Masz je w ręku, nie ślepy traf.
  Instynkt od natu­ry prezent.
  Uwierz siła jest w tej wierze.
  Wyko­rzys­taj, bo masz w darze.
  Oto chwila spełnienia marzeń.
  Ile od siebie da-da-da-da-dasz .
  Tyle możesz potem bra-bra-bra­cie brać.
  Zapamię­taj. I zrzuć pęta.
  Pracuj na siebie, w tobie siła zak­lę­ta.”

  … w całoś­ci pole­cam cały utwór .…

  trzy­mam kciu­ki … szko­da, że “spry­t­nych” ludzi WIELCY TEGO SYSTEMU chcą się pozbyć …

  Odpowiedz
  • 28 marca 2014 o 19:20
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie uwierzysz Aniu ale jak otworzyłem Twój komen­tarz to na odt­warza­czu u mnie leci­ał utwór “Wol­na wola” zespołu BAS TAJPAN! To jakaś magia! Ja przed chwilą wró­ciłem z bie­ga­nia za balonem, włączyłem Radio Olsz­tyn i tam grail utwór “Wol­na wola” Indios Bravos. Bard­zo mi się spodobał, wrzu­ciłem w wyszuki­warkę i odsłuchałem jeszcze raz, pole­cam 🙂 I przy okazji znalazłem zespół Bas Taj­pan, o którym wcześniej zupełnie nic nie słysza­łem i jego utwór o takim samym tytule! Już szukam “Daj z siebie wszys­tko”. Poz­draw­iam i jeszcze raz DZIĘKUJĘ!

   Odpowiedz
 • 28 marca 2014 o 11:54
  Permalink

  Sta­siu na razie jesteś na wymówie­niu. Sprawa powin­na trafić na wokandę przed jego zakończe­niem więc jak to jest na bezrobo­ciu raczej nie odczu­jesz na włas­nej skórze i nie ma czego żałować. Paskud­na jest sytu­ac­ja gdy czu­jesz się zmielony i wyplu­ty przez kule­ją­cy od lat sys­tem. Moi koledzy musieli korzys­tać z pomo­cy psy­cholo­ga a jeden nawet doro­bił się zawału. Urlopowe załatwiłeś?Szkoda, że polic­ja nie potrafi uszanować dobrych fachow­ców ale tutaj cią­gle widać obow­iązu­je cars­ki ukaz Pio­tra I mówią­cy, że pod­wład­ny musi przy przełożonym wyglą­dać sier­miężnie by go nie peszyć.

  Odpowiedz
  • 28 marca 2014 o 14:26
   Permalink

   Dzięku­ję! Oczy­wiś­cie wniosek na wcza­sy pod gruszą złożyłem 🙂 Wiem też, że nie jestem jeszcze na bezrobo­ciu i mam 99% nadziei, że nie będę. Nawet na urlop­ie nie jestem, bo muszę pra­cow­ać nad swo­ją obroną i oczy­wiś­cie będę wnosił o zal­icze­nie tego przy­mu­sowego urlopu na poczet nor­mal­nej pra­cy — to chy­ba zrozu­mi­ałe 🙂 Jak przy­wrócą do pra­cy to wtedy może pójdę na urlop i odpocznę 🙂 Do Zastęp­cy Komen­dan­ta napisałem o bezro­bot­nym tak dla żar­tu… bo naprawdę humor mi wró­cił. Że to jeszcze taki humor… wisiel­czy, no cóż… do lata jeszcze daleko a ja już korzys­tam z agro­tu­rysty­ki a w powi­etrzu unosi się zapach z … obo­ry 🙁

   Odpowiedz
 • 28 marca 2014 o 07:44
  Permalink

  Potrze­ba sys­te­mowych rozwiązań. KGP nie radzi sobie od początku z Sys­te­mem Wspo­ma­gania Obsłu­gi Policji. Pomysł dobry ale fachow­ców mery­to­rycznie przy­go­towanych do jego wdraża­nia „kierown­ict­wo wyższego szczebla” nie dopuszcza do jego real­iza­cji a w Pana przy­pad­ku widz­imy że się ich pozby­wa No cóż dobre stanowiska trzy­ma­ją dla swoich- mądrych inaczej- para­no­ja a może to już Zielona Wys­pa dla swo­jaków czu­ją­cych się bezkarnie w tej fir­mie

  Odpowiedz
  • 28 marca 2014 o 14:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Na tem­at całego SWOP to ja też mam swo­je wyro­bione zdanie. Mało tego ja byłem członkiem zespołu kon­trol­nego, złożonego z najlep­szych kon­trol­erów w kra­ju, który już w 2007 roku kon­trolował w KGP zamówienia pub­liczne w ramach “Pro­gra­mu mod­ern­iza­cji Policji…” I wtedy zapoz­nałem się z takim SWOP-em i mieliśmy już konkretne ustal­e­nia i tu zagad­ka… jak mys­lisz co się stało z całą kon­trolą? Czekam na propozy­cję odpowiedzi od wszys­t­kich czy­ta­ją­cych 🙂 Nagro­da — duża czeko­la­da lub dobre piwo czeka 🙂

   Odpowiedz
   • 28 marca 2014 o 17:12
    Permalink

    Czeko­la­da 😀 duża 😀 moja odpowiedz to … Nic! Zupełnie nic się nie stało z kon­trolą 🙂

    Odpowiedz
    • 28 marca 2014 o 19:13
     Permalink

     Dzięku­ję! No nieste­ty, nie o taką odpowiedź chodz­iło 🙂 coś z kon­trolą zro­bili 🙂

     Odpowiedz
   • 24 kwietnia 2014 o 21:28
    Permalink

    Dzi­wne że żad­nego wpisu na blogu w tak istot­nej spraw­ie-Myślę że jakieś kwest­ie for­malne ode­jś­cie od pro­ce­dur przez zespół kon­trol­ny lub wyjś­cie poza obszar kon­troli mogło doprowadz­ić do pod­waże­nia waszej dzi­ałal­noś­ci

    Odpowiedz
    • 24 kwietnia 2014 o 22:38
     Permalink

     Dzięku­ję! To proste, ludzie sie boją cokol­wiek pis­nąć 🙁 A KGP się nie przyz­na “dobrowol­nie” do takiej chały 🙂

     Odpowiedz
  • 28 marca 2014 o 19:22
   Permalink

   Tak jak piszesz, wdroże­nie tak zaawan­sowanego sys­te­mu jest konieczne żeby usprawnić pracę policji. Jed­nak w pro­ce­sie współt­worzenia powin­ni przede wszys­tkim uczest­niczyć “szarzy pra­cown­i­cy”. To ONI, wbrew temu co sądzą niek­tórzy, tworzą krę­gosłup logisty­ki i są jej siłą napę­dową. Takim ludziom, pomi­mo najniższych zarobków w całej fir­mie (1,300 sic) nadal zależy na pra­cy i na tym aby ich pra­ca miała sens. To te oso­by mają NAJWIĘKSZĄ wiedzę mery­to­ryczną. Nie wystar­czy zro­bić wideokon­fer­encję i uważać, że wszys­tkie infor­ma­c­je odnośnie SWOP zostały przekazane stwierdza­ją — dal­iśmy wam narzędzie, a ter­az radź­cie sobie sami. Trze­ba wysłuchać co mają do powiedzenia i znaleźć odrobinę poko­ry aby powiedzieć “kur­na cha­ta, fak­ty­cznie popełnil­iśmy kil­ka błędów”. To co Pan Stanisław napisał odnośnie dłu­gopisów i nadawa­nia kole­jnych indek­sów jest zwróce­niem uwa­gi na BARDZO WAŻNY PROBLEM. Ów blog rodzi u ludzi (w tym u mnie) mieszane uczu­cia, jed­nak tę kwest­ię popier­am w 100% — to po pier­wsze. Po drugie — należy przesyłać infor­ma­c­je odnośnie sposobu dzi­ała­nia sys­te­mu do osób które zro­bią z tej wiedzy właś­ci­wy użytek. Mało tego — niech te infor­ma­c­je będą CZYTELNE i JASNE. Komu­nikaty muszą być treś­ci­we .… np. oczeku­je­my od Was tego i tego, a posłuży nam do takich to a takich czyn­noś­ci.… Po trze­cie — SZKOLENIA prak­ty­czne przez duże SZ 🙂 w takiej iloś­ci jaka będzie potrzeb­na. Po kole­jne — JASNE określe­nie kto co będzie robił w danym sys­temie — kto będzie obsługi­wał dany mod­uł i w jakim zakre­sie.… I po OSTATNIE — nic na siłę — to nie wyś­ci­gi. Wdroże­nie tak wielkiego sys­te­mu wyma­ga CZASU i PRZEMYŚLENIA tem­atu. Naprawdę chci­ałbym aby to wszys­tko ruszyło, ale jakoś brak mi wiary. AMEN

   Odpowiedz
   • 28 marca 2014 o 19:29
    Permalink

    Dzięku­ję a raczej chy­ba powinienem … Bóg zapłać 🙂 Naprawdę o to mi chodzi! O taką mery­to­ryczną dyskusję. W KGP czy­ta­ją mojego blo­ga to może coś do nich dotrze. Kto następ­ny? 🙂

    Odpowiedz
    • 29 marca 2014 o 07:39
     Permalink

     Nie sug­erowałbym się adresa­mi IP, inter­net ‘pol­i­cyjny’ w Polsce należy do KGP. Oznacza to tyle, że pisząc ze służbowego inter­ne­tu adres jest KGP. 🙂

     Odpowiedz
     • 29 marca 2014 o 09:59
      Permalink

      Dzięku­ję! Mnie nie intere­su­je IP. Adres pocz­ty, który widoczny jest tylko dla mnie, potrzeb­ny jest mi do ewen­tu­al­nego kon­tak­tu z czytel­nikiem blo­ga poza blo­giem. Jak ktoś nie chce przyz­nawać się pub­licznie, że czy­ta mojego blo­ga to tak zostanie! A że czy­ta­ją w KGP wiem z innego źródła a nie z adresów IP 🙂 Dopó­ki nie zabloku­ją mojej strony na ser­w­erze to czy­tanie w pra­cy też jest możli­we. Każdy może w ramach relak­su wchodz­ić na strony jakie chce i jakie pra­co­daw­ca udostęp­nił 🙂

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *