Komendant Maj wykreślony! Trudności PiS-u w przejęciu Policji z łap Platformy Obywatelskiej!

Znacie ten kawał o Syberii? Tam zima trwa 9 miesięcy a później przez cały rok mają lato, lato, lato… Zanosi się i u nas na dłuuuuugie lato! Komedia z obsadzeniem stanowiska Komendanta Głównego Policji pokazuje, że PiS ma duże trudności w przejęciu Policji z łap PO i PSL.

Kto nie wierzy… niech przeczy­ta mój wpis Inspek­tor Maj wkracza do akcji.

Od początku wąt­piłem w trafność wyboru na stanowisko Komen­dan­ta Głównego Policji insp. Zbig­niewa Maja.

Jed­nak z tą nom­i­nacją związa­łem oso­biste nadzieje na skuteczną walkę insp. Maja z pol­i­cyjną hydrą, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem jej olsz­tyńskiej mac­ki.

We wpisie Dosyć mierzwy w Policji jas­no przed­staw­iłem czego oczeku­ję od Komen­dan­ta Głównego Policji, po 100 dni­ach jego urzę­dowa­nia. Miało w Olsz­tynie nie być warsza­ws­kich buraków.

Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji w Olsz­tynie Marek Wal­czak został odwołany, ale to był pryszcz na du*** wobec poczy­nań podin­sp. Adama Kalla.

Ten ofi­cer przynoszą­cy wstyd całej for­ma­cji, mógł być zwol­niony z pełnienia obow­iązków służbowych jed­nym pod­pisem.

Tyle ma za usza­mi, że naprawdę dzi­wię się, iż tak moc­no jest pod­czepi­ony pod kogoś w KGP.

Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj złożył rezygnację.

Według nie­ofic­jal­nych infor­ma­cji Biuro Spraw Wewnętrznych KGP prowadzi prze­ci­wko komen­dan­towi Majowi tajną oper­ację.

Informację o dymisji insp. Maja potwierdził jego rzecznik Marcin Szyndler.

O godzinie 11 ma być kon­fer­enc­ja pra­sowa i wtedy dokończę ten wpis, by napisać coś rozsąd­nego, po wysłucha­niu tego, co ma do powiedzenia bohater wydarzeń.

Na obec­ną chwilę uważam, że gdy­by Zbig­niew Maj był bez winy, to by się tak szy­bko i bez wal­ki nie pod­dawał!

Maj wykreślony! Już wobec tego faktu widać, że Jarosław Zieliński został wpuszczony w maliny. Republika Działoszyńskiego, to hydra stugłowa lub jeszcze większa, a PiS będzie miał ogromne trudności w przejęciu Policji z łap PO i PSL.

 

8 myśli na temat “Komendant Maj wykreślony! Trudności PiS-u w przejęciu Policji z łap Platformy Obywatelskiej!

 • 13 lutego 2016 o 10:39
  Permalink

  Widzę zakochal­iśmy się w PISie . 🙂 No cóż każde­mu wol­no kochać …choć­by nawet inaczej . Nic tu po mnie . Poz­draw­iam i mniej nai­wnoś­ci życzę a więcej zain­tere­sowa­nia his­torią włas­nego kra­ju ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przepoczwarzeń częś­ci sty­ropi­anu od PC aż po dzisiejszy PIS. Prze­cież to taka sama wsza­wa zdradziec­ka sko­rumpowana fałszy­wa i złodziejs­ka ban­da jak peow­ce 🙂

  Odpowiedz
  • 13 lutego 2016 o 12:49
   Permalink

   Dzięku­ję! Mar­iuszu a skąd u Ciebie taka reflek­s­ja? Po przeczy­ta­niu jed­nego wpisu? Toć twierdz­iłem od początku ist­nienia blogu i twierdzę nadal, że PO, PiS, PSL, SLD itp. itd. to siebie warte repub­li­ki kole­siów. Nato­mi­ast rzeczy­wiś­cie… nie po drodze nam, jeżeli Ty nien­aw­idzisz wszys­t­kich członków czy sym­pa­tyków wymienionych repub­lik. Tak jak napisałem na stron­ie “Kim jestem” — nieważne czy ktoś jest biały, czarny czy czer­wony — będę współpra­cow­ał z każdym mądrym człowiekiem mają­cym na względzie dobro ogółu i dążą­cym… ku prawdzie! Dla mnie NASZA PRAWDA nie jest prawdą uni­w­er­sal­ną… a tylko WASZĄ! Pole­cam więcej tol­er­ancji i… reflek­sji nad sobą. Poz­draw­iam 🙂

   Odpowiedz
 • 12 lutego 2016 o 20:57
  Permalink

  Tak jest w kazdej komendzie psiocza na PIS ale kiedy szyku­je sie stolek komen­dan­ta to zielinsliemu wyl­iza­li by dupe a kiedy zacz­na sie rozruchy pier­wsi stana prze­ciw ‚tych wszys­tkivh dzi­ad­ow trze­ba wywal­ic a zasil­ic mlod­szy­mi nie ma inn­go wyjs­cia ludzie nie zda­ja sobie sprawy jaki jest beton i korupc­ja w policji oczy­wi­scie im wyzej tym. Gorzej

  Odpowiedz
  • 12 lutego 2016 o 22:31
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tym im wyżej, tym gorzej — masz 100% racji! Doły zasuwa­ją, szli­fu­ją krawężni­ki a sze­fowie kupu­ją sobie czyszczar­ki do obuwia i telewiz­o­ry z 3D! Para­no­ja!

   Odpowiedz
 • 12 lutego 2016 o 09:37
  Permalink

  Od daw­na wiado­mo, że KGP to beton zbro­jony jak na sarkofa­ga w Czarnoby­lu nikt tego nie rozwali a ten kto próbu­je właśnie tak kończy, smutne 🙁

  Odpowiedz
  • 12 lutego 2016 o 11:20
   Permalink

   Dzięku­ję! Już to pisałem. KGP w takiej struk­turze jak obec­nie… do lik­widacji! No i jak się okazu­je, u nas ciężko jest znaleźć kogoś, na miarę Elio­ta Nes­sa! 😉

   Odpowiedz
 • 11 lutego 2016 o 14:50
  Permalink

  Myślisz, że dowiesz się prawdy z kon­fer­encji pra­sowej? To jesteś nai­wny!

  Odpowiedz
  • 11 lutego 2016 o 16:16
   Permalink

   Dzięku­ję! Spodziewałem się… prawdy! A usłysza­łem… lipę! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *