Kiedy major kgb zwerbował działaczkę fdJ?

Dr Rafał Brzeski, po wykładzie na temat Kontrwywiad obywatelski, odpowiadał na zapytania mieszkańców Olsztyna. Jedno z pytań dotyczyło znajomości pewnego majora KGB, z młodą działaczką FDJ.

Rafał Brzes­ki: …najwięk­szym zagroże­niem dla Pol­s­ki… i to się zaczęło chy­ba jesienią ubiegłego roku… kiedy ja ze zgrozą wyczy­tałem… słowa o wspól­nej przestrzeni od Włady­wos­toku po Lizbonę… w Moskwie padło i w Berlin­ie padło… nagle dosta­ję… przysłali mi artykuł… o nawro­cie do kon­cepcji Między­morza… i to było parę tygod­ni po tych deklarac­jach o wspól­nej przestrzeni od Włady­wos­toku po Lizbonę to znaczy… kon­flikt… jak nagle przyspiesza kwes­t­ia NAT-ows­ka w Polsce… stacjonowanie… wszys­tko… amerykańs­ka kon­cepc­ja Między­morza to nie jest nowe… miał taką kon­cepc­je Pił­sud­s­ki myśmy to robili od Bałtów… a Amerykanie idą dalej… Nor­we­gia Szwec­ja Fin­lan­dia… i ciągną aż do Tur­cji… Gruzję chcą do tego pod­wiązać…  chcą mieć barykadę i to nie od Rosji…

…czy my powin­niśmy popier­ać… Ukrainę… oczy­wiś­cie że tak… dlaczego… my nie musimy ich kochać… ale pamię­ta­jmy o jed­nym że Ros­ja bez Ukrainy jest mocarst­wem region­al­nym… a Moskwa z Ukrainą jest mocarst­wem glob­al­nym… a nam takie mocarst­wo nad karkiem nie jest dobre… żaden żołnierz pol­s­ki nie powinien przekroczyć grani­cy na Bugu… poma­gać mil­i­tarnie nie powin­niśmy… ale poma­gać na inne różne sposo­by jak najbardziej tak… krzy­czeć trze­ba… pro­pa­gandę upraw­iać… deklarac­je poli­ty­czne składać…  to nie znaczy żeby angażować się w ich wojnę…

Tadeusz Wolnicki: czy w swojej pracy spotkał się pan z jakimiś materiałami… dotyczącymi dużej przyjaźni… delikatnie nazywając… młodej niemieckiej socjalistki i pewnego oficera KGB?

RB: …ja bym strasznie chci­ał dowiedzieć się… kiedy młody ambit­ny major KGB z rezy­den­tu­ry w Dreźnie zwer­bował młodą ambit­ną dzi­ałaczkę FDJ… ja nigdzie nie znalazłem… chci­ałbym to wiedzieć… możli­wość kon­tak­tu jest… to jest jed­na z moich ambicji by to wykryć… na razie mi się to nie udało… być może jeden człowiek… niesły­chanie schorowany… Angeli Merkel to on nie znał… nato­mi­ast znał majo­ra Puti­na to jest pan Hen­ryk Piecuch… był dowód­cą strażni­cy w Sude­tach… sam się zaj­mu­je his­torią wywiadu i kon­tr­wywiadu… jest chory… nie mam sum­ienia do niego pojechać… doić infor­ma­c­je… 

Ku Prawdzie: Na spotkaniu była mowa o nowej koncepcji Międzymorza i o naszych stosunkach z Ukrainą. W toku dyskusji, okazało się, że ambicją dr Rafała Brzeskiego jest dowiedzieć się, kiedy ambitny major KGB zwerbował młodą działaczkę FDJ? Później była jeszcze mowa o Kaganowiczu, kaganie i  chazarskim systemie władzy w Rosji. Dr Rafał Brzeski opowiada z pasją i dużo wie. Całość na załączonym do wpisu filmie. Zapraszam na kolejne spotkanie z Rafałem Brzeskim, 23 listopada w Olsztynie. (Zmiana terminu z 25 października przez organizatora. Przepraszam)

 

 

źródło: facebook
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! Baj­ki? Proszę przeczy­tać życio­rys WP… był majorem rezy­den­tem KGB w Dreźnie  😎

marek-piglowski
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! O proszę… już i w Tworkach mnie czy­ta­ją i słucha­ją Rafała Brzeskiego. Bra­wo! 😆

źródło: facebook
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! O tym Rafał Brzes­ki mówił także w Olsz­tynie 😉 Pole­cam wpis Kon­tr­wywiad oby­wa­tel­s­ki i prob­lematy­ka niemiec­ka

wieslawa-rutkowska
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! A może to Hans Kloss — reak­tywac­ja? 😎

andrzej-goralczyk
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! Ego Rafała Brzeskiego wyda­je mi się być OK  😎  Proszę przeczy­tać cały wpis lub obe­jrzeć filmik i wszys­tko dotrze… do ego  😆

źródło: facebook
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! A wer­bunek rozpoczy­na się z chwilą… pier­wszego pójś­cia do banku?

tadeusz-glowacki
źródło: face­book

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! Każdy ma takie “Między”… na jakie stać jego umysł. Kto myśli głową, ma Między­morze, a kto z d… czer­pie inspirac­je na Międzyd… 😆

halina-szpeja

Ku Prawdzie: Dzięku­ję! Spójrz­cie na jej twarz! Sama mówi za siebie, kim jest i kto jej za to płaci! Na dodatek, prostego tek­stu nie potrafi odczy­tać ze zrozu­mie­niem. Przy­jem­nie… Hali­no? 😎

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *