Mamy wpływ na to, czego będą się uczyć nasze dzieci!

Mamy wpływ na to, czego będą się uczyć nasze dzieci! Jeszcze tylko dziś (18 sierpnia) trwają konsultacje publiczne dotyczące Projektu podstawy programowej z historii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Pro­jekt ustawy moż­na znaleźć na stron­ie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300604

W pod­staw­ie nie ma żad­nej infor­ma­cji na tem­at Obławy Augus­towskiej. Tym­cza­sem jest niezwyk­le ważne, aby młode pokole­nie pamię­tało też o tym wydarze­niu. To  najwięk­sza po II wojnie świa­towej zbrod­nia doko­nana na pol­s­kich oby­wa­telach przez sowieck­iego oku­pan­ta i jego komu­nisty­cznych pomoc­ników.

Wciąż nie wiado­mo, gdzie zna­j­du­ją się doły śmier­ci, w których zagrze­bano set­ki ofi­ar. Ci, co zginęli zasługu­ją na naszą pamięć. Szerzej o Obław­ie Augus­towskiej pisal­iśmy już w Reducie Online: kliknij i przeczy­taj artykuł

To, czy w szkołach uczniowie dowiedzą się o Obław­ie Augus­towskiej zależy także od nas. Aby poprzeć uwzględ­nie­nie w pod­staw­ie pro­gramowej wydarzenia z lip­ca 1945 roku należy wypełnić for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300604/komentarz 

Proponowany komentarz do wpisania do formularza:

W pod­staw­ie pro­gramowej z his­torii powin­na znaleźć się Obława Augus­tows­ka z lip­ca 1945 r. ponieważ to najwięk­sza zbrod­nia po II wojnie św. a jest ona wciąż za mało znana. Jeśli Pola­cy nie dowiedzą się z podręczników o Obław­ie Augus­towskiej to nie upom­ną się o jej wyjaśnie­nie. Konieczne jest odnalezie­nie dołów śmier­ci ofi­ar sowieck­iej zbrod­ni z lip­ca 1945 r.

Ros­ja odmaw­ia ich ujawnienia i rodziny po 72. lat­ach nie mają gdzie zapal­ić świecz­ki. By to zmienić Pola­cy powin­ni upom­i­nać się o ofi­ary Obławy Augus­towskiej, tak jak o Katyń. Dlat­ego potrzeb­na jest wiedza o tej zbrod­ni. To nie tylko kwes­t­ia należnej pamię­ci, ale i zadanie do wyko­na­nia.

Pozdrawiamy. Zespół Reduty Dobrego Imienia

Ku Prawdzie: Ponieważ pamięć o Obławie Augostowskiej leży mi na sercu od lat 80-tych ub. wieku, proszę Was o aktywność w tym względzie. Gdy polskie dzieci nie będą chociaż szczątkowo nauczane o tym wydarzeniu, minie pokolenie i kolejna zbrodnia na polskim narodzie pójdzie w zapomnienie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *