Po owocach poznamy tych, którzy wysuwają takie inicjatywy! Marianna Hołubowska

Marianna Hołubowska ze stowarzyszenia Święta Warmia, od lat patrzy na ręce wszystkim tym, którzy intensywnie dążą do wybudowania w Olsztynie spalarni śmieci, eufemistycznie nazywanej uprzednio ekociepłownią, a obecnie elektrociepłownią na paliwo alternatywne

Wczo­raj, przed olsz­tyńską siedz­ibą Prawa i Spraw­iedli­woś­ci, zadałem Mar­i­an­nie Hołubowskiej pytanie:

Jakie nadzieje wiąże z konferencją prasową Jerzego Szmita?

Marianna Hołubowska:

Trud­no powiedzieć o nadzie­jach. Tytuł tej kon­fer­encji brz­mi:

Elektrociepłownia, czyli bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców Olsztyna.

Ten tytuł anon­su­je o czym — być może — pan min­is­ter Szmit zechce nam powiedzieć.

Mam przeczu­cia, niedo­bre, że wpisu­je się to w nar­rację pana Grzy­mow­icza, który od początku wraz z pro­jek­tem budowy elek­tro­ciepłowni, która przek­sz­tał­ciła się w spalarnię odpadów, mówi o bez­pieczeńst­wie ener­gety­cznym Olsz­ty­na.

Obawy moje są duże. Dlat­ego tutaj jestem. 

Marianna Hołubowska do Jerzego Szmita:

Panie min­istrze, przyniósł pan dzisi­aj nową, rewela­cyjną infor­ma­cję o tym, że państ­wowa spół­ka chci­ała­by wkroczyć na teren rynku ciepłown­iczego w Olsz­tynie.

Nie znaczy to, że pro­jekt spalarniowy zostanie przez to zaprzes­tany. Tego pro­ce­dowa­nia nie zatrzy­mu­je. Jest to nowy ele­ment.

Rozu­miem, że pan min­is­ter przyniósł nam tę rewela­cyjną wiado­mość, ponieważ pan prezy­dent Grzy­mow­icz ukry­wał ją przed rad­ny­mi i przed wszys­tki­mi urzęd­nika­mi w Ratuszu, tak?

To była jedy­na dro­ga, żeby mieszkań­cy Olsz­ty­na o tym się dowiedzieli.

Co pan min­is­ter zamierza zro­bić z tą infor­ma­cją?

Jakie dzi­ała­nia min­is­ter zamierza pod­jąć w obronie strony społecznej, mieszkańców Olsz­ty­na, którzy wal­czą prze­ci­wko kon­cepcji spalarni od pię­ciu lat?

Jerzy Szmit:

Proszę pani, ja te dzi­ała­nia pode­j­mu­ję od lat… pięt­nas­tu, więc mam trochę doświad­czenia w tych sprawach.

Myślę, że to, że w grupie z Prawem i Spraw­iedli­woś­cią dzi­ałamy w tej spraw­ie, to mamy pewien udzi­ał w tym, że spalarni do tej pory w Olsz­tynie nie ma.

W ten sposób będziemy dalej dzi­ałali. Mam nadzieję, że te dzi­ała­nia nam się powiodą.

Doprowadz­imy do takiej sytu­acji, że olsz­tyńs­ki MPEC będzie funkcjonował jako spół­ka pub­licz­na, będzie funkcjonował nieza­grożony, a mieszkań­cy Olsz­ty­na nie będą cią­gle straszeni wiz­ja­mi budowy spalarni.

A prob­lem gospo­dar­ki śmieci­a­mi w Olsz­tynie zostanie wresz­cie, w sposób jawny, rozsąd­ny, zgod­ny z intere­sem oby­wa­teli, ale też w sposób eko­nom­iczny, zostanie rozwiązany.

Marianna Hołubowska — wypowiedź po konferencji:

Oczeki­wałam pesymisty­cznych wieś­ci. Tym­cza­sem okaza­ło się, że jest zalążek nadziei. Nie należy tu uży­wać hur­ra optymiz­mu.

Pan min­is­ter Szmit przy­jechał z dosyć istot­ną infor­ma­cją. Pojaw­iła się — jak gdy­by — alter­naty­wa dla spalarni. Tylko ta alter­naty­wa pojaw­iła się w sta­di­um koń­cowym, zan­im decyz­ja o budowie spalarni zapad­nie.

Nadal pro­jekt spalarni jest pro­ce­dowany. Oczeku­je­my na decyzję Nar­o­dowego Fun­duszu Ochrony Środowiska w ostat­nim kwartale tego roku.

Min­is­ter Szmit wys­tąpił z inic­jaty­wą, która miała­by spowodować pow­stanie alter­naty­wy i ewen­tu­al­ną zmi­anę toku pro­ce­dowa­nia. Zmi­anę toku myśle­nia o tej kon­cepcji spalarni.

W związku z tym zadałam pytanie:

Jakie działania pan minister, jak również przewodniczący struktur PiS w regionie, zmierza podjąć w tym kierunku?

Nie otrzy­małam konkret­nej odpowiedzi. A zatem czekamy, bo po owocach poz­namy tych, którzy wysuwa­ją takie inic­jaty­wy! 

Ku Prawdzie: Marianna Hołubowska nie dała się zwieść rewelacyjnej wiadomości przekazanej na konferencji prasowej przez Jerzego Szmita. Czekamy! Po owocach poznamy tych, którzy wysuwają takie inicjatywy! I dalej patrzymy na ręce tych, przez ręce których przechodzą miliony naszych, społecznych pieniędzy!

 

 

 

Zgadza­sz się na budowę spalarni śmieci w Olsz­tynie?
45  answers

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *