Marsz przeciw bezprawiu — Stowarzyszenie Oburzeni zaprasza!

W imieniu Organizatora Tomasza Rutkowskiego zapraszamy na MARSZ PRZECIW BEZPRAWIU

Marsz odbędzie się 20 kwiet­nia 2018 roku w Warsza­w­ie w godz­i­nach 16:00 do 20:00.

Marsz odbędzie się na trasie od Kolum­ny Króla Zyg­mun­ta III Wazy, uli­ca­mi: Krakowskie Przed­mieś­cie, Nowy Świat, Pl. Trzech Krzyży, Wiejs­ka, pom­nik AK przed Sejmem.

Prosimy o przy­go­towanie plakatów, banerów, kartek z hasła­mi o sprawach sądowych, które były łamaniem prawa.

Uczest­nikiem i pomoc­nikiem w orga­ni­za­cji Marszu prze­ciw bezpraw­iu jest Sto­warzysze­nie OBURZENI.

Zaprasza­my każdego pokrzy­wd­zonego, a także każdego zain­tere­sowanego wprowadzaniem zmi­an ewolucyjnych w Polsce.

Proszę o przesyłanie zaproszeń do osób mogą­cych włączyć się w uczest­nict­wo w Marszu prze­ciw bezpraw­iu.

Infor­ma­c­je na tem­at marszu są umieszczane na stron­ie sto­warzyszenia www.oburzeni.pl

Marsz przeciw bezprawiu — Kontakt do Organizatora Tomasza Rutkowskiego: tel. 600 607 050.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *