Wartości narodowe, patriotyczne to fundamenty…

10 listopada 2017 r. poseł Mirosław Pampuch uczestniczył w VI Powiatowej Wigili Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie.

Andrzej Adamow­icz: Panie pośle. Spo­tykamy się w wig­ilię 99-tej roczni­cy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. Jak w dniu dzisiejszym o tą niepodległość wal­czyć?

Mirosław Pam­puchJa myślę, że Pol­s­ka jest niepodległa od 99 lat. Co praw­da w ramach tych 99 lat — praw­ie 50 lat — to były te okresy, które trud­no uznać za niepodległość. Pol­s­ka była niesuw­eren­na.

Myślę, że nie jak wal­czyć, a jak rzetel­nie pra­cow­ać dla Niepodległej? Myślę, że każdy ma swo­je zada­nia związane z pracą społeczną, czy zawodową. Jak najlep­sze wykony­wanie tych obow­iązków to jest ten nasz najlep­szy wkład w budowę naszej Ojczyzny, budowę niepodległoś­ci. 

Również trze­ba zwracać uwagę na wszelkie złe rzeczy, które się dzieją w naszej Ojczyźnie. Łamanie prawa, łamanie Kon­sty­tucji, łamanie również norm społecznych… to trze­ba pięt­nować.  

Tylko zdrowa Pol­s­ka, zdrowe fun­da­men­ty naszego Państ­wa, poz­wolą nam budować takie społeczeńst­wo, z którego będziemy wszyscy dum­ni. W którym wszyscy przede wszys­tkim będziemy się czuli wspól­notą i wza­jem­nie się szanowali. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *