Maryna Okęcka Bromkowa — Mistrzyni mikrofonu i pióra

W południe 15 października, w 15-tą rocznicę śmierci Maryny Okęckiej-Bromkowej, przy grobie mistrzyni radiowego fachu, zgromadzili się przyjaciele oraz żurnaliści Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dzisi­aj, równo w 15-tą rocznicę śmier­ci Maryny Okęck­iej-Bromkowej sta­je­my przy jej gro­bie, aby wyraz­ić naszą wdz­ięczność za to wszys­tko co zro­biła dla życia kul­tur­al­nego Olsz­ty­na, dla Warmii, dla Warmi­aków i Mazurów, dla radia, i dla wielu z nas, którzy mieliśmy to szczęś­cie Ją znać – rozpoczął niecodzi­enne spotkanie na olsz­tyńskiej nekropolii Ireneusz St. Brus­ki, prezes SDP w Olsz­tynie, orga­ni­za­tor uroczys­toś­ci.

Była poet­ką, powieś­ciopis­arką, ani­ma­torką kul­tu­ry, znakomitą dzi­en­nikarką radiową i doku­men­tal­istką, znaw­czynią warmińskiego folk­loru – mówił dalej prezes SDPPrzy­była na Warmię z dalekiego Woły­nia. Jej życie wyz­naczyły: Uściług nad Bugiem, Stad­ni­ki nad Horyniem, Jazłowiec na Podolu, Lwów, Katow­ice wresz­cie Olsz­tyn, gdzie przy­jechała w 1949 roku. I gdzie kil­ka lat później (1956) rozpoczęła się Jej wiel­ka przy­go­da z radiem.

Red. Mar­iusz Bor­si­ak, lau­re­at Nagrody im. Maryny Okęck­iej-Bromkowej przy­pom­ni­ał wspom­nienia Bohater­ki z Jej pier­wszych kroków w Rozgłośni Pol­skiego Radia w Olsz­tynie z połowy lat 50-tych XX wieku.

Swoi­mi wspom­nieni­a­mi ze wspól­nej pra­cy w olsz­tyńskiej Rozgłośni Pol­skiego Radia dzielił się red. Zenon Złakows­ki, członek hon­orowy SDP.

Na zakończe­nie olsz­tyńs­cy dzi­en­nikarze Bożen­na Ulewicz, Zenon Złakows­ki i Woj­ciech Ciesiel­s­ki złożyli wiązankę biało-czer­wonych kwiatów z szarfą z napisem:

Mistrzyni mikrofonu i pióra / z pamięcią – żurnaliści SDP 

Od Sto­warzyszenia Pro Patria prezes Władysław Kałudz­ińs­ki zapal­ił znicz, nato­mi­ast  w imie­niu osób dawnej „Sol­i­darnoś­ci” sym­bol­iczny kwiat złożyła Tere­sa Ste­fanow­icz.

Spotkanie zakońc­zono mod­l­itwą i słowa­mi:

Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć Ci Droga Maryno, że pamiętamy, że dziękujemy…

Wiec­zorem, o godzinie 18, w koś­ciele św. Józe­fa na olsz­tyńskim Zatorzu odbyła się Msza św. w intencji Maryny Okęck­iej-Bromkowej. Kon­cele­browanej liturgii prze­wod­niczył ks. kan. Tadeusz Alic­ki.

SDP

Fot. Ireneusz St. Brus­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *