Moherowa petycja CitizenGo!

Podpisałem już kilka petycji proponowanych przez CitizenGO, i podpiszę pewnie jakieś następne. Te, które będą walczyć o prawo i sprawiedliwość w Polsce i na świecie.

Ostat­nio przeczy­tałem pety­cję zaty­tułowaną — w moim sty­lu — List otwarty do władz TVP:

Od wielu lat oglą­dam TVP Info i jako widz mam wyro­biony i bard­zo jed­noz­naczny pogląd na jakość debaty prowad­zonej w tej stacji. Nieste­ty wraże­nie jest jed­no. Stac­ja minęła się z powołaniem i zapom­ni­ała o wypeł­ni­a­n­iu mis­ji infor­ma­cyjnej. Poziom, wiedza, mery­to­ryczność dzi­en­nikarzy pozostaw­ia wiele do życzenia i za każdym razem jest niesamowicie uderza­ją­ca dla niemal każdego z odbior­ców. Dzi­en­nikarze zapom­nieli, że ich zawód to nie zawód sen­su stricte a służ­ba. Służ­ba rzetel­nego, pełnego poświęce­nia i sza­cunku dla wykony­wanej przez siebie pra­cy pośred­niczenia pomiędzy społeczeńst­wem a światem poli­ty­ki, kul­tu­ry, etc. 

Zgodnie z art. 12 pkt 1 Prawa Prasowego dziennikarz zobowiązany jest także do rzetelności w zbieraniu informacji. Z wielkim rozczarowaniem muszę stwierdzić, że od wielu lat w TVP Info oba te jakże ważne i jedne z podstawowych artykułów prawa prasowego obowiązujących działalność dziennikarza są łamane.

W dniu 22.11.2015 r. oglą­dałam pro­gram prowad­zony przez panią Lewicką, goś­ciem pro­gra­mu był wicepremier prof. Glińs­ki. Z wielkim rozczarowaniem muszę stwierdz­ić, a nie jestem w tej obserwacji osamot­niona, że pani Lewic­ka zła­mała nie tylko dobre zasady i pod­stawy kul­tu­ry oso­bis­tej wobec zapros­zonej oso­by, ale także pog­wał­ciła zapisy Prawa Pra­sowego, którym jako dzi­en­nikarz bezpośred­nio podle­ga. Pod­kreślić należy, że nie jest to odosob­niony fakt w sposo­bie prowadzenia pro­gramów przez panią Lewicką.

W związku z powyższym, ze wzglę­du na nieprzestrze­ga­nia przez panią Lewicką Prawa Pra­sowego a także na brak kul­tu­ry oso­bis­tej jaką powinien się dzi­en­nikarz kierować zwracam się do władz Telewiz­ji Pub­licznej o zaprzes­tanie popiera­nia pro­cederu łama­nia prawa przez dzi­en­nikarzy na wiz­ji, jed­nocześnie z prośbą o zwol­nie­nie wszys­t­kich, którzy to pra­wo zła­mali.

Oprócz Prawa Pra­sowego dzi­en­nikarzy obow­iązu­je także kodeks ety­czny, który również w Telewiz­ji Pub­licznej nie był przez nich przestrze­gany. Pro­gramy pub­l­i­cysty­czne charak­teryzu­ją się stron­nic­zoś­cią, wyjątkowo łat­wo jest zori­en­tować się jakich przekon­ań poli­ty­cznych jest dzi­en­nikarz i jakie ma sym­pa­tie. Stron­nic­zość jest kary­god­nym grzechem dzi­en­nikarza. Niniejszym moją prośbę o wyciąg­nię­cie kon­sek­wencji wobec pra­cown­ików TVP Info proszę potrak­tować jako głos widza, który od lat znies­mac­zony jest brakiem pro­fesjon­al­iz­mu i obiek­ty­wiz­mu na wiz­ji.

Takiej petycji nie podpiszę! W życiu! Petycja jest manipulacją przygotowaną przez, ponoć “wyrobionego widza”.

Ja też wal­czę o prawdę w naszym życiu pub­licznym, ale proś­ba o zwol­nie­nie wszys­t­kich, którzy to pra­wo zła­mali, w TVP jest pokazaniem prawdzi­wego oblicza tego widza. Nie oglą­dałem pro­gra­mu Lewick­iej z Glińskim… mam to w nosie.

Ani dzi­en­nikar­ka, ani pre­mier nie mieli nic ucz­ci­wego do przekaza­nia społeczeńst­wu, to i oglą­dać nie warto było. Na takie manip­u­lac­je najlep­szym sposobem jest pilot telewiz­o­ra.

Jed­nocześnie uważam, że taka postawa dzi­en­nikar­ki — jaką opisano — pozwala ludziom myślą­cym, nie ślepym zwolen­nikom tej, czy innej opcji, na poz­nanie ukry­tej prawdy.

Wyro­biony widz, już chci­ał­by w miejsce Lewick­iej widzieć… no właśnie kogo? Zwolen­niczkę PiS, która by z poko­rą rozpy­ty­wała pre­miera o jego uczyn­ki i plany? Oby­wa­tel, które­mu los Pol­s­ki leży na ser­cu, woli oglą­dać polemiczne dyskus­je, a nie pro­gramy pro­pa­gandowe par­tii rządzącej.

W Sejmie — jak na razie — repub­li­ka kole­siów z PO została zastą­pi­ona repub­liką kole­siów z PiS, i dla nar­o­du nic się nie zmieniło. Co gorsze, przewidu­ję, że im dalej w las, tym bedzie gorzej. Trwa wal­ka o stanowiska dla swoich. Dopó­ki PiS nie prze­jmie TVP, mamy szan­sę na wiado­moś­ci recen­zowane przez opozy­cję. Później będziemy mieć tylko pap­kę, w sty­lu dzi­en­ników TVP, z okre­su stanu wojen­nego.

Dlatego apeluję. Jak najwięcej w TVP oponentów PiS — niekoniecznie pokroju Lewickiej — dziennikarzy z jajami, niezależnych, którzy nie boją się swoich pracodawców, bo ich nie mają. Takich jak: Cejrowski, Max Kolonko. I przypominam, macie wybór! Zawsze można obejrzeć czy poczytać coś niezależnego… choćby mnie. Moherowa petycja CitizenGo do kosza!

 

2 myśli na temat “Moherowa petycja CitizenGo!

 • 1 grudnia 2015 o 17:51
  Permalink

  Popier­am pos­tu­lat PiS! Na pier­wszy ogień Lis, Kret i inne zwierza­ki… oprócz Kaczek!

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2015 o 18:56
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak rozu­mu­jąc to i na Kac­zo­ra Don­al­da trze­ba nałożyć… embar­go 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *