Myśl Romana Dmowskiego jest bardzo potrzebna!

4 października 2017 r. na zaproszenie Regionu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Endecja, w Olsztynie pojawił się dziennikarz, współzałożyciel, obecnie przewodniczący Rady Patronackiej Stowarzyszenia Endecja Rafał Ziemkiewicz. Spotkanie w Izbie Rzemiosł i Przedsiębiorczości prowadził Sławek Pszenny

Sławek Pszenny: Pierwsze pytanie dotyczy określenia, którego jest pan współautorem: nowoczesny endek. Co to jest ta nowoczesna Endecja?  Czy ta Endecja jest Polsce dzisiaj potrzebna?

Rafał Ziemkiewicz — skrót wypowiedzi, całość do obe­jrzenia:

Myśl Romana Dmowskiego jest bard­zo aktu­al­na. Jest Polsce bard­zo potrzeb­na.

Jaka to była ta myśl Romana Dmowskiego, to trze­ba w najwięk­szym skró­cie powiedzieć.

To, co Państ­wo wiecie o Romanie Dmowskim, o Nar­o­dowej Demokracji, to prze­ważnie bzdury. Te bzdury pro­dukowano już w cza­sach między­wo­jen­nych, w PRL-u. Te bzdury pro­duku­je się w medi­ach lib­er­al­nych ter­az, a i obec­na władza, kom­plet­nie się do tej trady­cji nie poczuwa, i chęt­nie pow­tarza bzdury wypro­dukowane w okre­sie między­wo­jen­nym.

Trady­c­ja endec­ka jest sprowadzana do jakiejś trady­cji radykalno-nar­o­dowej, oma­lże pol­skiego faszyz­mu, anty­semi­tyz­mu… bzdury, naprawdę. Oczy­wiś­cie tam były różne aber­rac­je, tak jak w każdych ruchach poli­ty­cznych, ale nie o to zupełnie chodzi…

Trady­c­ja Nar­o­dowej Demokracj pow­stała po Pow­sta­niu Sty­czniowym, kiedy to byliśmy w najwięk­szej depresji jaka nam się w his­torii pojaw­iła …

Ku Prawdzie: Rafał Ziemkiewicz z dziennikarską swadą przedstawił — w dużym skrócie — historię narodzin myśli Narodowej Demokracji. Po czym myśl Romana Dmowskiego przedstawił w świetle aktualnych wydarzeń w Polsce. Było ciekawie… CDN

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *