Nacjonalizm to normalna reakcja na europejski syf!

Widzimy wzrost nastrojów nacjonalistycznych w całej Europie. Czy Europie potrzebny jest nacjonalizm? Czy powinniśmy się doszukiwać zagrożenia w tym, co mogłoby się zdarzyć, zamknięcia się poszczególnych krajów, utarczek kolejnych…

Prze­mysław Wipler: …nie boję się prze­budzenia tożsamoś­ciowego… patri­o­ty­cznego i nar­o­dowoś­ciowego Europy… to jest nor­mal­na reakc­ja na ten syf który ma miejsce w ostat­nich dekadach… wcale się nie dzi­wię Marszowi Niepodległoś­ci…  podob­nym patri­o­ty­cznym impre­zom w całej Europie… to jest nat­u­ralne prze­budze­nie tych nar­o­dów… z oszust­wa w którym tkwiły wiele lat…

…nie jest wszys­tko jed­no w jaki sposób roz­pad­nie się Unia Europe­js­ka i co ją zastąpi… jak zaczęła… tonąć Grec­ja to wybrali najbardziej nieod­powiedzial­nego najbardziej porąbanego poli­ty­ka w Europie jakim jest pan Tsipras… przy nim Zand­berg Ikonow­icz Szum­lewicz to gen­er­al­nie trzech mężów stanu w porów­na­niu z Tsiprasem… to co się stało z Grecją pokazu­je że jak przyjdzie wiel­ki chaos i bag­no to zami­ast… mech­a­niz­mu samol­e­czenia może­my wpakować się w więk­szy syf i bag­no… dlat­ego boję się Brex­i­tu… Unia Europe­js­ka bez Wielkiej Bry­tanii… z jej prag­matyzmem zdrowym rozsąd­kiem to jest gorsza Unia Europe­js­ka…

…bez­pieczeńst­wo teo­re­ty­cznie… na pewno w więk­szym stop­niu niż Europa… daje szan­sę nam gwaran­tować NATO… jesteśmy w sytu­acji w której… Bry­tyjczy­cy wyz­naczą pewien stan­dard… utrzy­mu­je­my swo­bodę hand­lu…  staramy się… umożli­wić ludziom swo­bod­ny przepływ z kra­ju do kra­ju… pracę… a pad­nie ten euro-soc­jal­izm… to to jest najlep­sze co może spotkać Europę… a naj­gorsze co może spotkać Europę… w Niem­czech będzie woj­na domowa… o charak­terze cywiliza­cyjnym… opaleni Niem­cy kon­tra nieopaleni Niem­cy… rozwiąza­nia prawne… jak się rozpoczną tak gigan­ty­czne napię­cia etniczne to mogą być kom­plet­nie z naszej per­spek­ty­wy nieis­totne… może być tak że z Pol­s­ki będą szły dywiz­je ochot­nicze do wojny domowej w Niem­czech…

Unia Europe­js­ka powin­na zostać zniszc­zona ale ona powin­na być zniszc­zona w inteligent­ny sposób by w to miejsce nie pow­stał chaos i bajzel jeszcze gorszy niż obec­ny euro-soc­jal­izm… który nas zniszczy… to jest fun­da­men­talne… to się samo nie zro­bi musimy na to ciężko pra­cow­ać…

Przemysław Wipler nie dziwi się przebudzeniu narodów Europy. Nacjonalizm to normalna reakcja na europejski syf! Nie jest wszystko jedno, w jaki sposób rozpadnie się Unia Europejska i co ją zastąpi. Unia Europejska powinna być zniszczona ale w inteligentny sposób. To się samo nie zrobi, musimy na to ciężko pracować! Do dzieła Rodacy!

2 thoughts on “Nacjonalizm to normalna reakcja na europejski syf!

 • 16 września 2016 at 00:36
  Permalink

  To nie to co pisze­cie ‚ruch nacjon­al­isty­czny jest odbi­ciem atakow na nasz kraj ‚tabuny zydow lza polakow ‚zada­ja wyimag­i­nowanych odszkodowan za niewiado­mo co ‚obce kap­i­taly drenu­ja pol­s­ki rynek ‚poli­ty­cy okrada­ja nas i nikt za to nieod­powia­da ‚czcze­nie morder­cow polakow przez naszych sasi­ad­ow i tak moz­na wymieni­ac jeszcze dlu­go ‚jako Pola­cy musimy staw­ic czo­la wro­gom bo nied­lu­go nas niebedzie

  Reply
  • 16 września 2016 at 00:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Zwracam tylko uwagę, że ten wpis to poglądy Prze­mysława Wiplera, z który­mi ja zgadzam się nie w 100 % 😉 Poz­draw­iam

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *