Nadzwyczajna kasta olsztyńskich sędziów

Dzisiaj znów usłyszałem z ust sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego Ireny Kamińskiej, że sędziowie to nadzwyczajna kasta!

 

 

Od czterech lat, za sprawą przestępców w mundurach z KWP w Olsz­tynie, w sądzie bywam obow­iązkowo dosyć reg­u­larnie. Dodatkowo pojaw­iam się w sądzie… na zamówie­nie społeczne.

Na tyle częs­to pojaw­iam się w olsz­tyńs­kich sądach, że jestem już rozpoz­nawany przez ochronę i szat­niarzy. Także niek­tórzy sędziowie nie zada­ją już mi pyta­nia: kim pan jest? Gdy chcę uczest­niczyć w rozpraw­ie jako pub­liczność, lub jako dzi­en­nikarz.

Przy­pom­i­nam, że gdy po raz pier­wszy sędzia zadał mi takie pytanie, ja odpowiedzi­ałem, że jestem: oby­wa­telem RP! I to wystar­czyło! Mogłem pozostać na rozpraw­ie.

Te moje 4-let­nie doświad­cze­nie w obcow­a­niu z olsz­tyńską Temidą i twierdze­nie sędzi NSA Ire­ny Kamińskiej, skłoniły mnie do utworzenia listy rankingowej, którą nazwałem: Nadzwycza­j­na kas­ta olsz­tyńs­kich sędz­iów.

W olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym jest pon­ad 60 sędz­iów. W Sądzie Okrę­gowym - drugie tyle. Pracę kilku­nas­tu z tej pon­ad set­ki sędz­iów już odczułem na włas­nej skórze, dlat­ego z czystym sum­ie­niem mogę nomi­nować pier­wszych 5 olsz­tyńs­kich sędz­iów do tego rankingu.

SSR Grażyna Giżewska Rozmus - za nieznajomość języka polskiego i kodeksu postępowania cywilnego;
SSO Olga Rybus - za reaktywowanie Urzędu z ul. Mysiej i karanie za kontekst publikacji;
SSR Joanna Urlińska - za przyznanie funkcjonariuszowi policji prawa do kłamstwa i pomawiania podwładnego;
SSR Anna Szczepańska - za obrażanie podsądnego i wcielanie się we wróżkę;
SSR Beata Kalińska - za oryginalne pojmowanie interesu społecznego i utrudnianie pracy dziennikarzowi;

Lista jest otwarta. Czekam na poważne propozy­c­je. Każdy z Was może zgłoś­cić swo­jego kandy­da­ta w komen­tarzu pod wpisem. Kandy­datu­ra musi być popar­ta krótkim… lub długim uza­sad­nie­niem. Nie dopiszę kandy­da­ta do listy rankingowej, który będzie zgłos­zony anon­i­mowo.

Czytel­ników proszę o wzię­cie udzi­ału w poniższej ankiecie, i o komen­tarze. Tylko z góry uprzedzam, bez wul­gar­yzmów i epitetów. Chęt­nie poz­nałbym także pozy­ty­wne opinie o olsz­tyńskiej nadzwycza­jnej kaś­cie — jeżeli takie są.

 

TOP NADZWYCZAJNEJ KASTY OLSZTYŃSKICH SĘDZIÓW

 

 

28 myśli na temat “Nadzwyczajna kasta olsztyńskich sędziów

 • 27 kwietnia 2018 o 08:32
  Permalink

  Kole­j­na nom­i­nac­ja na sędziego o “bos­kich korzeni­ach” ( z Ostródy ) czyli SSR Justy­na Smolińs­ka z I Wydzi­ału Cywilnego SR w Olsz­tynie, a za co ?

  Otóż za to by pokazać swą moc spraw­czą i demon­stru­jąc władzę i siłę państ­wa, wobec oby­wa­tela nakazać doprowadze­nie uczest­ni­ka w postępowa­niu cywilnym za pośred­nictwem policji z KMP Olsz­tyn. Jak mi jest wiadomym wg art 136 par 2 kpc z treś­ci (…) chy­ba że nowy adres jest sądowi znany.” I jest znany gdyż w kwiet­niu na adres który niby to nie był SSR Justynie Smolińskiej znany otrzy­mu­je z I Wydzi­ału Cywilnego Sadu Rejonowego w Olsz­tynie kore­spon­dencję w innej spraw­ie. Nakaz został wydany 10 kwiet­nia na dzień doprowadzenia wyz­nac­zony 26 kwiet­nia g. 14:00.

  Co wazne SSR Justy­na Smolińs­ka wydała nakaz doprowadzenia uczest­ni­ka na ul. AAA zaś polic­ja przy­była na ul. BBB, pod którym to uczest­nik od lat prze­by­wa i sąd olsz­tyńs­ki, jak i proku­ratu­ry olsz­tyńskie i olsz­tyńs­ka polic­ja ów adres zna­ją i zeń korzys­ta­ją. Zatem co tu dodać, że w sprawach cywilnych już “total­i­tarne” państ­wo policją grozi oby­wa­telowi, a nawet ma pra­wo “doży­wot­nio” na 30 dni aresz­tować — art 916 kpc i jakże “kon­trow­er­syjny” zapis art 917 kpc zdanie ostat­nie.

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2018 o 16:03
   Permalink

   Dzięku­ję! I grat­u­lu­ję! Tą nom­i­nacją otworzyłeś drugą dziesiątkę olsz­tyńs­kich nadzwycza­jnych sędz­iów 😉

   Odpowiedz
 • 22 kwietnia 2018 o 11:41
  Permalink

  Nom­i­nac­ja dla SSO Agniesz­ki Śmiecińskiej, za “empaty­czne” zachowanie wobec prawa i spraw­iedli­woś­ci w tylko olsz­tyńskim wyda­niu. Czyli zarządze­nie doprowadze­nie skazanego obłożnie chorego za pomocą policji na badanie biegłych. Z tym, że skazany uspraw­iedli­wił swo­ją absencję udzi­ału w bada­niu biegłych. Przed doprowadze­niem skazanego ( w jaki sposób tego nie wie nikt, chy­ba nawet sami polic­jan­ci by nie wiedzieli ) sekre­tar­ka wydzi­ału usta­la­jąc tele­fon­icznie, że biegli wyz­naczyli nowy ter­min bada­nia i staw­i­en­nict­wa. SSO Śmiecińs­ka czego się nie robi dla kole­gi z branży? Do tego obec­nie pani przełożonego.

  Odpowiedz
  • 22 kwietnia 2018 o 12:23
   Permalink

   Dzięku­ję! … i oczy­wiś­cie uzu­peł­ni­am TOP listę olsz­tyńskiej nadzwycza­jnej kasty 😉

   Odpowiedz
 • 20 kwietnia 2018 o 14:35
  Permalink

  SSO Grze­gorz Wara­chows­ki nomi­nowany w kat­e­gorii wydawa­nia postanowień w try­bie zażale­nia na postanowie­nie I instancji na które strona nie wniosła zażale­nia. Tak z “rozpę­du” na wszel­ki wypadek, wyda się postanowie­nie choć nikt nie zainicjował pro­ce­dury zażale­niowej. Taka po pros­tu pro for­ma prewen­cyj­na. Nota bene za wręcz ekspre­sowe zmieni­an­ie zda­nia w uza­sad­nieni­ach swoich postanowień.

  Odpowiedz
  • 20 kwietnia 2018 o 16:14
   Permalink

   Dzięku­ję! Bra­wo Cezary za… pod­niszcze­nie przyłbi­cy 😉 Piszesz… i masz 😉

   Odpowiedz
 • 19 marca 2018 o 08:47
  Permalink

  Super strona. Czy pani Rybus nie zmieniła nazwiska, wcześniej miała inne? Pro­ponu­ję wszędzie w takich przy­pad­kach odpisy­wać jej poprzed­nie nazwisko (może w naw­iasie) inaczej trochę “nadzwycza­jnoś­ci kasty” sprzed zmi­any nazwisk umy­ka.

  Odpowiedz
  • 19 marca 2018 o 16:26
   Permalink

   Dzięku­ję! Proszę o ciut szczegółów… Ja nic nie wiem o zmi­an­ie nazwiska SSO O. Rybus. Może — w między­cza­sie — zmieniła stan cywilny lub part­nera życiowego… co każde­mu może się zdarzyć 😉

   Odpowiedz
  • 24 marca 2018 o 09:05
   Permalink

   OŚWIADCZENIE — to rozwiązu­je tem­at innego nazwiska chy­ba, że SSO Olga Joan­na poświad­czyła nieprawdę nie wpisu­jąc panieńskiego nazwiska lub jeszcze panieńskiego po pros­tu nie zmieniła gdyż z datą wniesienia oświad­czenia była nieza­męż­na.

   Odpowiedz
   • 24 marca 2018 o 09:07
    Permalink

    spros­towywanie : SSO Rybus z domu Pijanows­ka

    Odpowiedz
    • 24 marca 2018 o 09:53
     Permalink

     Dzięku­ję! Ciekawe czy ma coś wspól­nego z Woj­ciechem… tym od telewiz­yjnej… tele­turniejowej iluzji? 😉

     Odpowiedz
   • 24 marca 2018 o 09:50
    Permalink

    Dzięku­ję! Na coś “Oświad­czenia majątkowe” urzęd­ników się przy­da­ją… jed­nak 😉

    Odpowiedz
 • 26 lutego 2018 o 01:12
  Permalink

  Zgłaszam Sędzie Lucynę Brzoskowską SSR Olsz­tyn za nie zezwalanie na reje­strowanie jawnych rozpraw i za rażącą stron­nic­zość w pro­tokołowa­niu zez­nań świad­ków schlebi­a­jąc tym samym lokalnym układom, w moim przy­pad­ku funkcjonar­ius­zowi KMP Olsz­tyn. Moni­ka Trza­skows­ka

  Odpowiedz
  • 26 lutego 2018 o 06:48
   Permalink

   Dzięku­ję! Przede wszys­tkim za odwagę. Mało kto olsz­tyńskim układom się nie… kła­nia 🙂

   Odpowiedz
 • 21 stycznia 2018 o 12:01
  Permalink

  Stanisław­ie jakos nie widać chęt­nych do kasty

  Odpowiedz
  • 21 stycznia 2018 o 15:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Chy­ba nie zrozu­mi­ałeś moich intencji. Ja nie oczeku­ję na chęt­nych… a na nom­i­nac­je! Jed­nak do tego też trze­ba mieć… jaja 😉

   Odpowiedz
  • 17 stycznia 2018 o 16:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Przeczy­tałem nom­i­nację i jeżeli chcesz abym ujął SSR K. B. w rankingu, to proszę o jej przeko­pi­owanie do komen­tarza, i pod­pisanie pełnym imie­niem i nazwiskiem. Tylko tyle 😉

   Odpowiedz
 • 17 stycznia 2018 o 08:41
  Permalink

  Witam, złożyło się tak, iż z żad­ną z typowanych przez Stanisław­ie Ciebie postaci nie miałem do czynienia, aczkol­wiek nie zmienia to postaci rzeczy, że są to ludzie bez “moral­nych krę­gosłupów” i bez dostate­cznej wiedzy jaka jest potrzeb­na na stanowisku jakie pias­tu­ją i nie ma tu znaczenia staż pra­cy. Nie przy­puszczam, że prócz pana Owoca oraz kilku innych osób ( zaprawdę niewielu ) “wstawi” tu swego “kandy­da­ta”. Nadal tkwi w Polakach stra­ch przed repres­ja­mi mil­icji z cza­sów “ubecji”. Jest to sur­re­al­isty­czne ale realne.

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2018 o 16:28
   Permalink

   Dzięku­ję! Sur­re­al­isty­czne, że pol­skie — nie tylko olsz­tyńskie — społeczeńst­wo jest zas­traszone? To żaden absurd, to sama PRAWDA! A ci zas­traszeni uspoka­ja­ją swo­je sum­ienia stwierdze­niem… ci co wal­czą to: pieni­acze i psy­c­hole! I mają rację! Kto rozsąd­ny wal­czy z repub­liką kole­siów, zor­ga­ni­zowaną grupą przestępczą, czy mafią? 😉
   Co do posz­erzenia rankingu. Bogusław Owoc z pewnoś­cią wskaza­ł­by cały skład obu olsz­tyńs­kich sądów 😉 Ja nie jestem zwolen­nikiem “opcji zerowej”… przede wszys­tkim dlat­ego, że nie ma gwarancji, że następ­cy obec­nych sędz­iów będą… lep­si!
   Moja recep­ta na uzdrowie­nie sądów: oblig­a­to­ryjne odsuwanie od wydawa­nia orzeczeń dla sędz­iów, których wyro­ki nie utrzy­mu­ją się w wyższej instancji! Proste jak drut… dlat­ego niewykon­alne 😉

   Odpowiedz
    • 17 stycznia 2018 o 17:15
     Permalink

     Dzięku­ję! Miło mi pow­itać następ­nego… Don Kicho­ta 😉

     Odpowiedz
     • 17 stycznia 2018 o 18:02
      Permalink

      Don Kichotem na pewno nie jestem ale Don Chi­chotem na pewno tak! Nie wyda­je mi się by donkiszo­te­ria była przez zwykłych zjadaczy chle­ba popier­ana z racji tego, że nie rozu­mieją i nie oga­r­ni­a­ją tem­atu. Nawet oświece­nie tu nie pomoże. Jedynie wspól­nie zjed­nocze­nie sił i odpór ( jak t-opór) najaz­du ryc­erzy świętego (świet­nego) zakonu Kasty Togi. (czy­taj: krosty z nogi )

      Odpowiedz
      • 17 stycznia 2018 o 18:10
       Permalink

       Dzięku­ję! Zwykły zjadacz chle­ba myśli tylko o… chlebie i igrzyskach 😉 Dopó­ki to ma… to wybiera świę­ty spokój!

       Odpowiedz
       • 17 stycznia 2018 o 20:52
        Permalink

        Igrzysk i chle­ba nic więcej pospólst­wu nie potrze­ba — wiek za wiekiem rosła potę­ga Rzy­mu.

        Odpowiedz
        • 17 stycznia 2018 o 21:04
         Permalink

         Dzięku­ję! Potę­ga III RP rośnie już… 29 lat! 😉

         Odpowiedz
 • 17 stycznia 2018 o 08:16
  Permalink

  Co do tego nagra­nia, to proszę o zamieszcze­nie wcześniejszych wypowiedzi bo to co pan uważa za rzetelne dzi­en­nikarst­wo w tym przy­pad­ku na takie nie wyglą­da, a wypowiedź wyda­je się wyr­wana z kon­tek­stu. Nagranie świad­czy jedynie o tym, że sędzia dała się zła­pać na pod­puszczanie.

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2018 o 15:54
   Permalink

   Dzięku­ję! Wszys­tkie wypowiedzi sędzi NSA I. Kamińskiej moż­na bez trudu znaleźć choć­by na YouTube. Sfor­mułowanie “nadzwycza­j­na kas­ta” już weszło do zło­tych myśli przed­staw­iciela sądown­iczej palestry! I co najważniejsze — dla mnie — ja z taką opinią sędzi I. K. zgadzam się w 100 %! To nadzwycza­j­na kas­ta, która nie ponosi żad­nej odpowiedzial­noś­ci za krzy­wdy wyrządzane w majesta­cie prawa pod­sąd­nym, i za swo­je… przestępst­wa!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *