Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny

18 sierpnia uczestniczyłem w nader sympatycznej imprezie. Dawid Miszczak zaprosił mnie do drużyny z Olsztynka, która uczestniczyła w II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka.

Nater­ki 2018 — Orga­ni­za­torem tego Turnieju był Ruch Nar­o­dowy, którego niek­tóre poczy­na­nia — szczegól­nie te w Olsz­tynie — mam możli­wość doku­men­tować już od jakiegoś cza­su.

W Naterkach dzi­ała­ją nar­o­dow­cy pod prze­wod­nictwem Pio­tra Barańskiego, i tworzą grupę Patri­o­ty­czne Nater­ki.

Turniej Pił­ki Nożnej o Puchar Danu­ty Siedzikówny ps. Inka ma na celu inte­grację środowiska patri­o­ty­cznego poprzez sport. Dodatkowym celem jest pomoc mate­ri­al­na… patri­o­cie.

W tym roku wpisowe zebrane od star­tu­ją­cych drużyn, zostało przekazane patri­o­cie, który wskutek nieszczęśli­wych zdarzeń stracił nogę, i potrze­bu­je wspar­cia na pro­tezę.

Ja roze­grałem dwa mecze. Bram­ki nie strzeliłem, ale imprezę uważam za bard­zo udaną. Był ruch w nadzwyczaj przy­jem­nych okolicznoś­ci­ach przy­rody! Było ciepło i była ule­wa, która uatrak­cyjniła poczy­na­nia piłkarzy w nieoczeki­wane ewoluc­je, co moż­na zobaczyć na załąc­zonym do artykułu filmie.

Zakończe­nie Turnieju uświet­nił gość spec­jal­ny. Major Ireneusz Hurynow­icz ps. Góra, żołnierz VI Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej.

Uścisk dłoni jed­nego z ostat­nich żyją­cych żołnierzy, którzy wal­czyli o wol­ną Pol­skę z bronią w ręku, dał mi dużo satys­fakcji.

Zwieńcze­niem imprezy było ognisko, przy którym moż­na było pokrzepić ciało kiełbaską i dobrym piwkiem, a także pogawędz­ić nie tylko na patri­o­ty­czne tem­aty.

Sportowo bezkonkuren­cyj­na była druży­na z Naterek, która zwyciężyła po raz dru­gi. Poniżej poda­ję wyni­ki poszczegól­nych meczów:

NATERKISZCZYTNO 10 : 1

BIESALUDERZENIE 5 : 1

NATERKIBIESAL 11 : 4

UDERZENIEOLSZTYNEK 6 : 2

BIESALSZCZYTNO 5 : 4

NATERKI : UDERZENIE 5 : 1

SZCZYTNOUDERZENIE 1 : 2

OLSZTYNEKSZCZYTNO 3 : 2

Naterki 2018 — Końcowa klasyfikacja, najlepszy zawodnik turnieju i najlepszy bramkarz — do obejrzenia na załączonym filmie. Do zobaczenia za rok w Naterkach.

 

 

 

2 myśli na temat “Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny

 • 11 września 2018 o 06:57
  Permalink

  Stanisław­ie ochrona imprezy była imponu­ją­ca

  Odpowiedz
  • 11 września 2018 o 15:34
   Permalink

   Dzięku­ję! Niewąt­pli­wie… Nar­o­dowe Siły Zbro­jne w pełnej krasie… zwłaszcza san­i­tar­iusz­ki 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *