Nazi matki, nazi ojcowie — przed Sądem. Raport po pierwszej rozprawie

Powiedziało się “A” to trzeba… brnąć dalej. Poniżej zamieszczam pełny tekst artykułu Macieja Świrskiego — Prezesa Fundacji: Reduta Dobrego Imienia — będący sprawozdaniem z pierwszej rozprawy o naruszenie dóbr osobistych żołnierzy Armii Krajowej przez twórców serialu Unsere Mütter, unsere Väter — Nazi matki, nazi ojcowie 😉 Zaczyna się dziać bardzo… obiecująco 😉

W dniu 18.07.2016 przed Sądem Rejonowym w Krakowie rozpoczął się pro­ces prze­ci­wko niemieck­iej telewiz­ji ZDF i wytwórni fil­mowej UFA Fic­tion w spraw­ie o narusze­nie dóbr oso­bistych żołnierzy Armii Kra­jowej z powództ­wa kpt. Zbig­niewa Radłowskiego i Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej. Pełnomoc­nika­mi Żołnierzy AK są mec. Moni­ka Brzo­zows­ka i mec. Jerzy Pasieka, którzy od 3 lat pracu­ją pro bono nad tą sprawą. Pozew prze­ci­wko ZDF został złożony 3 lata temu Redu­ta mon­i­toru­je pro­ces, akty­wnie orga­nizu­je akcję infor­ma­cyjną, a także wzięła na siebie kosz­ty związane z prze­jaz­da­mi i noclega­mi  AK-owców w Krakowie. Pro­ces toczy się w Krakowie ze wzglę­du na miejsce zamieszka­nia kpt. Radłowskiego.

Pier­wszego dnia miały miejsce ustal­e­nia pro­ce­du­ralne. Dużym sukce­sem jest fakt, że sąd uznał, że jest właś­ci­wy do rozpoz­nawa­nia sprawy, czego nie chcieli pełnomoc­ni­cy pozwanych — chcieli oni, aby sprawa toczyła się przed sądem w Niem­czech. Sąd dop­uś­cił świad­ków — ze strony AK jest to prof. Bog­dan Musi­ał, który był kon­sul­tan­tem fil­mu, ale gdy zobaczył jaka jest jego wymowa i że Niem­cy nie biorą pod uwagę jego wskazówek protestował i wyco­fał się. ZDF zgłosiła jako dowody w spraw­ie pub­likac­je praw­dopodob­nie mówiące o tym, że Armia Kra­jowa miała się dopuszczać mordów na Żydach. Sąd jeszcze nie zde­cy­dował czy dowody w postaci pub­likacji dop­uś­ci.

Bard­zo istot­nym postanowie­niem sądu jest dopuszcze­nie przesłucha­nia świad­ków z Niemiec za pośred­nictwem wideokon­fer­encji, czego abso­lut­nie nie chci­ała strona ZDF. Chcieli oni, żeby świad­kowie z Niemiec przesłuchi­wani byli za pomocą sądu niemieck­iego, bez udzi­ału sądu z Pol­s­ki. Doświad­cze­nie uczy, że w takich wypad­kach polscy pełnomoc­ni­cy mieli uniemożli­wiane zadawanie pytań. W sytu­acji dopuszczenia wideokon­fer­encji pro­ces też będzie się toczył dużo szy­b­ciej.

Po tych ustaleniach sąd przesłuchał powoda — kpt. Zbigniewa Radłowskiego, który opowiedział w jaki sposób walczył (był żołnierzem AK, był na Szucha i Pawiaku, potem w Auschwitz, zwolniony dzięki wstawiennictwu rodziny Wedlów, potem ukrywał Żydów, w Powstaniu walczył na Mokotowie. Po wojnie skazany na 12 lat więzienia przez komunistów).

Sąd zadawał pyta­nia kpt. Radłowskiemu o to, czy AK była orga­ni­za­cją anty­semicką, czy mogło się zdarzyć że żołnierze AK gra­bili zwło­ki zabitych Niem­ców. Były to pyta­nia do pro­tokołu, aby odpowiedzi stanow­iły dowód w spraw­ie.

Następ­nie wyświ­et­lono pier­wszy odcinek fil­mu “Unsere Müt­ter, unsere Väter” i sąd zakończył posiedze­nie. Następ­ne posiedze­nie poświę­cone będzie przesłucha­niu świad­ków z Niemiec, a ter­min podany będzie po uzgod­nie­niu ze stroną niemiecką spraw tech­nicznych związanych z wideokon­fer­encją. Obe­jrzane będą też dal­sze odcin­ki seri­alu. Sędzia prowadzi sprawę stanow­c­zo, sprawnie, bez uprzedzeń.

Pod­sumowanie:

1. Sukces w postaci uznania przez sąd , że jest właściwy do rozpatrywania sprawy
2. Sukces w postaci dopuszczenia przesłuchania podczas wideokonferencji.
3. Zanosi się na to, że strona przeciwna będzie się bronić oskarżając AK o zbrodnie na Żydach.

Sukces jest owocem usil­nej i wytr­wałej pra­cy Mece­nasów Moni­ki Brzo­zowskiej i Jerzego Pasie­ki, a także mec. Lecha Obary, który prowadz­ił sprawy związane z “pol­ski­mi oboza­mi”. Wszys­tko to razem dało efekt w postaci wykład­ni prawa, którą uzna­ją sądy. Redu­ta będzie  dalej orga­ni­zować pracę nad tą sprawą i następ­ny­mi, które są już w toku, a niebawem usłyszą Państ­wo o nich, gdy złożymy pozwy. I będziemy się bard­zo dokład­nie przyglą­dać  jakiej argu­men­tacji uży­wa ZDF w tej spraw­ie.

Maciej Świrs­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *