Nepotyzm i kolesiostwo “dobrej zmiany” w Olsztynie!

Stary już chłop ze mnie, a naiwny jak dziecko. Trzy lata temu uwierzyłem w dyrdymały Marka Działoszyńskiego, że w Policji liczą się przede wszystkim normy prawne i właściwa postawa etyczna i moralna. Po moim Liście otwartym do J. Dziewulskiego okazało się, że w Policji liczy się tylko republika kolesiów, a prawo i etykę wszyscy mają głęboko w 3D!

Przed ostat­ni­mi wyb­o­ra­mi do Sej­mu uwierzyłem w słowa Pawła Kuk­iza, że tworzy ruch odd­ol­ny, który ma za zadanie rozwal­ić układ pomag­dalenkowy.

Do tego potrze­bował — jak mówił mi oso­biś­cie — ludzi ucz­ci­wych i młodych, spoza układów par­tyjnych!

Skończyło się tym, że za swo­jego duchowego prze­wod­ni­ka i przy­ja­ciela wziął byłego człon­ka PZPR Janusza Sanock­iego, a na “jedyn­ki” wybrał — jak to Prezes — w więk­szoś­ci przy­pad­ków zawodowych dzi­ałaczy par­tyjnych, nawet tych w wieku emery­tal­nym.

Po wygra­niu wyborów przez Pra­wo i Spraw­iedli­wość liczyłem, że Prezes Jarosław Kaczyńs­ki wprowadzi w życie swo­je zapowiedzi i ukró­ci: korupcję, nepo­tyzm i kole­siost­wo, nie tylko te z plaki­etką PO i PSL.

Miałem nadzieję, że wresz­cie pra­wo będzie równo trak­tować wszys­t­kich i dzię­ki temu wkrótce zapanu­je spraw­iedli­wość społecz­na.

Preze­sie!

Nie sztuką jest wskazy­wać, że opo­nent poli­ty­czny jest bee! Ucz­ci­we jest postępowanie — wobec wybor­ców — w taki sposób, by będąc u władzy nie powielać złych zachowań poprzed­ników.

Prezes wygłasza płomi­enne przemówie­nie:

…ale jest także zjawisko. Zjawisko powszechne, które można traktować jako swego rodzaju matkę innych niesprawiedliwości. Tym zjawiskiem jest korupcja, nepotyzm, kolesiostwo, które rozlało się dzisiaj po kraju w rozmiarach przedtem nieznanych!
Ono występowało od początku. Od 1989 roku! Oczywiście było tego bardzo dużo w komunizmie, ale dzisiaj można powiedzieć, że sytuacja została doprowadzona do skrajności!

Kto mieczem woju­je, od miecza ginie. Nepo­tyzm i kole­siost­wo widać w sfer­ach obec­nego rzą­du, że wspom­nę tylko sprawę Misiewicza.

Nie lep­iej jest na prow­incji. Tu obsadzanie synekur swoi­mi trwa w najlep­sze. Dobra zmi­ana nie słucha tego, co mówił Prezes!

Piotr Krasulski, syn posła PiS Leonarda Krasulskiego (67 l.) z Elbląga dostał posadę wicedyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, a starsza siostra poseł Iwony Arent z Olsztyna dostała ważne stanowisko w spółce Rezerwa zależnej od portu w Gdańsku informuje Fakt24.pl.

Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by rodz­i­na aktu­al­nych posłów to byli fachow­cy z prawdzi­wego zdarzenia. Nieste­ty.

Te awanse to czysty nepo­tyzm z uwa­gi na fakt, że obsadzeni na intratne posady (wyna­grodze­nie blisko 15 tys. zł + przy­wile­je) niczym szczegól­nym — oprócz powinowact­wa — nie mogą się wykazać.

Szczegóły kari­ery Pio­tra Kra­sul­skiego i Joan­ny Grykiel-Figiel­skiej w artykule Debaty pod tytułem: Posady dla syna posła Kra­sul­skiego i siostry posłan­ki Arent.

Reasumując: Korupcja, nepotyzm i kolesiostwo doprowadzone do skrajności przez koalicję POPSL, nie odeszły do lamusa. W Olsztynie dobra zmiana działa na swoją łapę i słowa Prezesa ma głęboko w 3D 😉

 

 

 

2 myśli na temat “Nepotyzm i kolesiostwo “dobrej zmiany” w Olsztynie!

 • 11 lutego 2017 o 19:21
  Permalink

  Bezwzględne kary dla sko­rumpowanych biegłych, proku­ra­torów i sędz­iów.
  ” Mafia prze­jęła wymi­ar spraw­iedli­woś­ci ”
  Rzeczy­wiś­cie wymi­ar spraw­iedli­woś­ci stoczył się w III RP na samo dno.
  Przez 8 lat PO i PsL prowadz­iła agresy­wną walkę z nami.
  W której do więzienia wysyła się ludzi wal­czą­cych z korupcją ?
  W której sędziowie byli do dys­pozy­cji „władzy „ ?
  “Kończy się czas, w którym ludzie, którzy mają togę i łańcuch mogą liczyć na bezkarność”.
  Czas na zmi­any !!!!!!
  Sędzia Daniel Strz­elec­ki ( Boleslaw­iec Jele­nia Gora ) winien więc odpowiadać za rażące narusze­nie prawa !
  Pol­s­ka Rzecz­pospoli­ta Korup­cyj­na sedziego daniela strz­eleck­iego z Boleslaw­ca.

  Odpowiedz
  • 11 lutego 2017 o 19:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem za! Sko­rumpowani biegli, proku­ra­torzy, sędziowie za kraty, razem z ojca­mi chrzest­ny­mi! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *