Nie może istnieć państwo, które niszczy życie człowieka!

Tuż po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, oddalającego skargę Joanny i Norberta Kamińskich na decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość, zapytałem się skarżących:

Joanno i Norbercie — jaka jest Wasza prawda o wyroku, który  usłyszeliście przed chwilą?
Joanna Kamińska

Kpina i pog­a­r­da dla ludzi, i coś, z czym nie moż­na się pogodz­ić. Będziemy dalej wal­czyć.

Norbert Kamiński

Insty­tuc­ja, której szyld wisi za nami, czyli Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny potwierdz­ił, że zgod­nie z tak zwanym prawem, moż­na człowieka pozbaw­ić cichcem, bez powiadomienia, bez decyzyjnoś­ci, frag­men­tu jego dzi­ał­ki, na której ma dom, na której żyje.  

Wszelkie błedy w wyce­nie, czy też kłamst­wa, które zostały zawarte, zostały zaak­cep­towane przez ten sąd, ponieważ były korzystne dla organów admin­is­tracji państ­wowej takich jak: woje­w­o­da warmińsko-mazurs­ki i Starost­wo Powia­towe.

Jest to kole­jne potwierdze­nie tego, jak obec­ne państ­wo trak­tu­je ludzi. 

Nie pod­damy się! Będziemy czekać na zmi­anę ustro­ju. Będziemy czekać na dogodne warun­ki. Prze­j­mu­je­my inic­jaty­wę.

Nie może istnieć państwo, które pozwala zniszczyć prywatną własność… życie człowieka! Pozbawiając go podstaw egzystencji. Pozbawiając go własnego terenu, działki. Nie może państwo tak czynić, które chce się nazywać cywilizowanym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *