Niech mu polska ziemia lekką będzie!

Śmierć generała Wojciecha Jaruzelskiego i mnie nie pozostawiła obojętnym.

Ta śmierć to doskon­ały asumpt do reflek­sji nad włas­nym życiem. Oce­ni­a­jąc jego, oce­ni­amy także siebie.

Jeżeli ktoś mówi, że WJ był wielkim przy­wód­cą, to jed­nocześnie staw­ia siebie w roli tego, który przez wiele lat jego decyz­je szcz­erze popier­ał, i wdrażał je w życie.

Jeżeli ktoś mówi, że WJ był zdra­jcą nar­o­du, to staw­ia siebie w roli tego, który przez wiele lat z jego decyz­ja­mi się nie zgadzał, i wal­czył z nimi. I do takich skra­jnych sądów ludzie mają pra­wo.

Ci mają pra­wo do skra­jnych ocen, których czyny poświad­cza­ją ich życiowy wybór. Tylko, że w życiu mało jest tak czarno białych postaw. Spójrz­cie w głąb duszy i zrób­cie rachunek włas­nych czynów.

Ja spo­jrza­łem w głąb i wstecz, i wiem, że nie mogę krzy­czeć ani: BOHATER, PATRIOTA ani: ZDRAJCA, MORDERCA! Wiem, że oceni go his­to­ria i Wszech­mogą­cy!

Wysłuchałem ofic­jal­nych przemówień nad grobem gen­er­ała. Przeczy­tałem sporo opinii na tem­at miejs­ca jego pochówku i uważam, że postawa obec­nego Prezy­den­ta RP i byłych Prezy­den­tów zasługu­je na pochwałę. A słowa Bro­nisława Komorowskiego uzna­ję za swo­je i pow­tarzam: niech mu pol­s­ka ziemia lekką będzie.

Zakończe­niem tej mojej krótkiej, noc­nej reflek­sji w dniu pogrze­bu gen­er­ała WJ, niech będą słowa bisku­pa Józe­fa Guzd­ka. Dawno nie słysza­łem tak mądrej i wyważonej opinii przed­staw­iciela Koś­cioła katolick­iego skierowanej do całego społeczeńst­wa. Weź­cie te słowa do ser­ca, wszyscy… a szczegól­nie Ci z Was, którzy macie Boga na ustach przy każdej okazji.

I pamiętajcie: Bóg ma więcej miłosierdzia dla grzeszników niż dla SPRAWIEDLIWYCH!

Józef Guzdek: Sąd w chwili śmier­ci człowieka należy już tylko do Boga. Tylko Bóg wie, co jest w człowieku. Pogrzeb gen­er­ała Woj­ciecha Jaruzel­skiego jest cza­sem pró­by dla wierzą­cych. Czy zdamy egza­min z naszego człowieczeńst­wa i chrześ­ci­jańst­wa? Naj­moc­niejszym orędziem Pana jest miłosierdzie. Jako chrześ­ci­janie jesteśmy apos­toła­mi prawdy i miłosierdzia.

Jezus, gdy dostrze­gał nawróce­nie, okazy­wał miłosierdzie. Najbardziej dobit­nym potwierdze­niem tego, były słowa wypowiedziane na krzyżu do jed­nego z towarzyszy męki krzyżowej. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ostat­nie dni są także cza­sem pró­by dla tych, którzy w swoim życiu nie mają odniesienia do Boga jako wartoś­ci najwyższej. Czy potrafią uszanować ostat­ni wybór zmarłego i wolę jego rodziny? Czy ten wybór pobudzi ich do reflek­sji na tem­at sen­su ludzkiego życia i przemi­ja­nia?

Homil­ia bisku­pa Józe­fa Guzd­ka

KIM BYŁ WOJCIECH JARUZELSKI?
 answers

2 myśli na temat “Niech mu polska ziemia lekką będzie!

 • 31 maja 2014 o 10:52
  Permalink

  Dlaczego tak trud­no niek­tórym zrozu­mieć bard­zo proste zasady?Skoro za życia nie pozbaw­iono gen­er­ała żad­nego przy­wile­ju to po śmier­ci powin­no się tak go trak­tować jakie miał do tego prawa. To samo było w Olsz­tynie z gen­er­ałem Dud­kiem. Jak były zas­trzeże­nia to trze­ba było w majesta­cie prawa pozbaw­ić go odz­naczeń, zasług itd. Sko­ro tego nie zro­bili to pogrzeb powinien być zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi przysługu­ją­cy­mi gen­er­ałowi. Inaczej staniemy się państ­wem total­nego bezpraw­ia.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2014 o 17:03
   Permalink

   Dzięku­ję! Zgadzam się z Tobą w 100 %! 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *