Niemcy stoją cywilizacyjnie wyżej od nas!

W ramach Debaty z “Debatą” toczonej w olsztyńskiej Książnicy Polskiej, 2 marca 2017 roku, wypowiedział się redaktor Adam Kowalczyk. Do jego tezy o wyższości cywilizacyjnej Niemiec nad Polską, odniósł się Tadeusz Poźniak.

Adam Kowal­czyk:

Mam pewne obawy doty­czące sto­sunków pol­sko-niemiec­kich, i one wynika­ją z dwóch przy­czyn. Jed­na z bard­zo emocjon­al­nego myśle­nia. Niem­cy w naszej pamię­ci… po drugiej wojnie Niem­cy byli win­ni wszys­t­kich zbrod­ni świa­ta.

Nato­mi­ast w tej chwili wychodzi na to, że Niem­cy w drugiej wojnie nie brały udzi­ału. Nato­mi­ast toczyliśmy ją z Rosją. Jest taki przekaz emocjon­al­ny, który się zmienia w zależnoś­ci od okolicznoś­ci. Nie pozwala oce­ni­ać rzeczy­wis­tej sytu­acji.

Niemcy to jest kraj o wielkiej tradycji, wielkiej kulturze. Powiem rzecz niepopularną. Stojący cywilizacyjnie wyżej od nas. Z różnych przyczyn to wynika. Niemniej tak jest, i stąd my mamy problem, w zmierzeniu się w polityce. My nie jesteśmy w stanie podjąć gry. 

Kra­je, które są sil­niejsze intelek­tu­al­nie, finan­sowo, mil­i­tarnie, osią­ga­ją swo­je cele łatwiej. Kra­je słab­sze, oczy­wiś­cie gorzej.

My nie potrafimy się bronić przed tym w żaden sposób. Czego przykła­dem jest brak reakcji na prze­ję­cie prasy, sys­temów bankowych. Na to, że wyprzedal­iśmy prze­mysł. 

W tym wypad­ku nieste­ty tą konkurencję prze­gry­wamy. W znacznym stop­niu prze­gry­wamy na własne życze­nie, przez to, że ope­ru­je­my emoc­ja­mi, zami­ast na chłod­no kalku­lować i robić interesy.  

W gospo­darce jest podob­nie jak w poli­tyce. Robimy interesy z sil­niejszym part­nerem. Zawar­liśmy pakt o niea­gresji między mrówką a słoniem. Mrówka przestrze­gać musi, słoń jak zechce.

Nie może­my oczeki­wać, że firmy niemieck­ie, rząd niemiec­ki, czy niemiec­ki podat­nik będzie altru­istą, i będzie myślał: jak tu Pol­skę wesprzeć.  

CYWILIZACJA NIEMIECKA JEST:

 

4 myśli na temat “Niemcy stoją cywilizacyjnie wyżej od nas!

 • 8 marca 2017 o 21:13
  Permalink

  Co to za pajac ten Adam Kowal­czyk. Redak­tor? Czego? Żydowskiej gaze­ty dla Polaków — GW czy innego gó*na? Jestem z Kanady i zaciekaw­ił mnie ten News… Proszę więc o odpowiedź skąd … (cen­zu­ra KP)… Adam Kowal­czyk.

  Odpowiedz
  • 8 marca 2017 o 22:09
   Permalink

   Dzięku­ję! Obrażać ludzi to możesz Bolesław­ie na FB. Adam Kowal­czyk to dzi­en­nikarz i feli­eton­ista. Jak klikniesz na jego nazwisko w moich wpisach, to będziesz przekierowany na strony z artykuła­mi jego autorstwa.

   Odpowiedz
  • 6 marca 2017 o 21:55
   Permalink

   Dzięku­ję! Źródeł wiedzy nigdy dosyć 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *