Niemcy wykupywali dokumenty dotyczące ich zbrodni!

2 marca 2017 roku, w Debacie z Debatą toczonej w olsztyńskiej Książnicy Polskiej, na temat stosunków polsko-niemieckich, jako jeden z pierwszych dyskutantów wystąpił ks. Jan Rosłan, redaktor naczelny miesięcznika Debata.

Jan Rosłan — frag­men­ty wypowiedzi, całość na filmie:

Ja dzielę pry­wat­nie his­torię, na his­torię żywą, i na his­torię martwą. Uważam, że te mate­ri­ały drukowane w “Deba­cie”, doty­czą his­torii żywej.

Czy jesteśmy, czy nie jesteśmy kolonią Niemiec? Autorów “Debaty” bardziej intere­su­je, na ile sto­sun­ki pol­sko-niemieck­ie wynika­ją z tego, że ta przeszłość nie została w pełni unor­mowana. Nie została w pełni wyjaśniona. Nie doty­czy to tylko sto­sunków pol­sko-niemiec­kich, a od razu sta­je prob­lem przeszłoś­ci pol­sko-niemiecko-żydowskiej.

Na ile ta przeszłość deter­min­u­je ter­aźniejs­zość? Niem­cy już w lat­ach 60-tych, wykupy­wali w naszych archi­wach, doku­men­ty doty­czące ich zbrod­ni wojen­nych.

Od kiedy zaczęła się for­ma prze­niesienia odpowiedzial­noś­ci za te zbrod­nie w cza­sie II wojny świa­towej, właśnie na inne nar­o­dy, w tym także na nasz naród. Uważam, że pro­ces ksz­tał­towa­nia świado­moś­ci his­to­rycznej odby­wa się do dzisi­aj.

Nawet ta mart­wa his­to­ria, jaką był Grun­wald, jed­nak może być wyko­rzysty­wana do dzisiejszej inter­pre­tacji sto­sunków pol­sko-niemiecko-litewsko-rosyjs­kich… Cza­sa­mi na Litwie może­my przeczy­tać, że pol­skie wojs­ka, to była dostawka tylko do wojsk litews­kich, które pokon­ały Krzyżaków.

Już w latach 60-tych Niemcy wykupywali w naszych archiwach dokumenty, dotyczące ich zbrodni wojennych!  Ks. Jan Rosłan — redaktor naczelny miesięcznika Debata.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *