Wiesława Filipkowska: Niesamowita patologia! Nepotyzm, nadużycia i korupcja w Olsztynku!

18 czerwca 2018 r. — Radna Rady Miasta w Olsztynku — Wiesława Filipkowska — po sesji dającej absolutorium obecnemu burmistrzowi Arturowi Wrochnie.

Wiesława Fil­ip­kows­ka:

Dzisi­aj było posiedze­nie sesji abso­lu­to­ryjnej, bard­zo ważnej sesji. Rad­ni dali legi­t­y­mację do dal­szego spra­wowa­nia władzy przez tego bur­mistrza

Co do kwestii głosowania. Oczywiście byłam na NIE!

Dlat­ego, że — uza­sad­ni­am to w swoich wys­tąpi­eni­ach — ja widzę więcej. Mam dostęp do doku­men­tów, anal­izu­ję pewne zdarzenia, sytu­acje. 

Wiem, że tutaj ma miejsce niesamowi­ta patolo­gia. Jest tutaj nepo­tyzm. Są tutaj wręcz naduży­cia i dzi­ała­nia korup­cyjne.

Dlatego jestem na NIE!

Państ­wo po odsłucha­niu treś­ci moich wys­tąpień — argu­men­tów — mam nadzieję, że wyciąg­niecie z tego wnios­ki i sami wyro­bi­cie jakieś zdanie na tem­at tej władzy. 

Wiem, że duża część naszego społeczeńst­wa jest niezad­owolona z tych rządów. Wtedy, kiedy trze­ba, tej władzy nie ma dla mieszkań­ca. Wtedy, kiedy on ma potrze­by. Wtedy, kiedy on ma prob­le­my, ucieka się od tych prob­lemów.

Wtedy, kiedy są wybo­ry — tak jak w tym roku — zaczy­na­ją się pojaw­iać pewne inwest­y­c­je. Przez całe trzy lata nic się nie dzieje, aby tylko pokazać, że ta władza coś chce dla nich zro­bić.

Tak naprawdę ta władza nie słucha mieszkańców. Nie słucha ich gło­su. Nie reagu­je. Jest wiele takich przy­pad­ków, o czym mówiłam.

Pozostawiam to do oceny Państwa.

Wiem, że tutaj ma miejsce niesamowita patologia. Jest tutaj nepotyzm. Są tutaj wręcz nadużycia i działania korupcyjne. Dlatego jestem na NIE! — Wiesława Filipkowska.

Wkrótce na Ku Prawdzie i moim kanale YT, wys­tąpi­enia na sesji Rady Mias­ta w Olsz­tynku, rad­nej Wiesławy Fil­ip­kowskiej i bur­mistrza Olsz­tyn­ka Artu­ra Wrochny.

Mate­ri­ał fil­mowy udostęp­niony przez Echo Pur­dy. Zapraszam.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *