My nie błagamy o wolność, my o nią walczymy!

15 września 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej opublikował — na portalu You Tube — film animowany Niezwyciężeni.

Przesłanie fil­mu Niezwyciężeni jest jasne. W krótkiej — 4 min­u­towej — wiz­ual­nie atrak­cyjnej formie, przed­staw­ić naszą drogę ku wol­noś­ci. Od wrześ­nia 1939 roku do 1989 roku.

50 lat — pół wieku — trwała nasza wal­ka o wol­ność, o pra­wo do samostanowienia o losie Ojczyzny. Bez zbęd­nego pato­su a fak­ty, które nieste­ty doty­chczas nie prze­biły się do świado­moś­ci wielu Europe­jczyków, a także wielu Polaków.

Film Niezwyciężeni nagra­no w kilku wer­s­jach językowych, by mógł zaist­nieć także w innych społecznoś­ci­ach nar­o­dowych. Czy dotrze do wielu? Plas­ty­cznie — graficznie jest… atrak­cyjny, i w tym bym upa­try­wał jego szan­sę na sukces. Szczegól­nie wśród młodzieży, która już dawno przes­tała czy­tać i przeszła na pis­mo obrazkowe.

IPN zachę­cam do dal­szego inwest­owa­nia w tego typu filmy. To świet­na for­ma pop­u­lary­zowa­nia szerzej niez­nanych wydarzeń z najnowszych dziejów Pol­s­ki, i osób będą­cych w kręgu zain­tere­sowa­nia his­to­ryków z IPN-u.

Początek dał i prze­tarł drogę świet­ny mini ser­i­al filmów doku­men­tal­no-komik­sowych z 2014 roku, o szerzej niez­nanych Polakach — bohat­er­ach II wojny świa­towej — zaty­tułowany: Portre­ty wojenne.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *