To jest całkowite zanegowanie państwa prawa! Norbert Kamiński

6 czerwca 2017 r. w olsztyńskim Sądzie Rejonowym usłyszałem: Sąd Rejonowy po rozpoznaniu zażalenia Norberta Kamińskiego na postanowienie Prokuratora Rejonowego Olsztyn — Południe, postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu postępowanie dowodowe było prowadzone w sposób wnikliwy, umożliwiający dokonanie oceny, czy popełnione zostały przestępstwa.

Tuż po ogłosze­niu powyższego postanowienia, zapy­tałem się Nor­ber­ta Kamińskiego: jaka jest Two­ja praw­da o dzisiejszym postanowie­niu Sądu?

Nor­bert Kamińs­ki — skrót wypowiedzi, całość do obe­jrzenia:

Dzisiejsze postanowie­nie — najkrócej mówiąc — jest bard­zo rozczarowu­jące. Cała sprawa rozpoczęła się rok temu, kiedy to złożyłem zaw­iadomie­nie do Proku­ratu­ry Rejonowej w Olsz­tynie, doty­czące pode­jrzenia naraże­nia zdrowia i życia, oraz zniszczenia mienia, poprzez budowę dro­gi w Kle­barku Małym. Dro­gi niele­gal­nej, zro­bionej częś­ciowo przez poprzed­niego wój­ta, częś­ciowo przez obec­nego. Ta dro­ga — bez żad­nych ograniczeń tonażu pojazdów — była poprowad­zona kilka­dziesiąt cen­tymetrów nad gazo­ciągiem wysok­iego ciśnienia, który w dwóch miejs­cach tą drogę przeci­na.

W moim rozu­mie­niu — pamię­ta­jąc o wydarzeni­ach, które miały miejsce w Polsce i na świecie, doty­czą­cych wybuchów gazo­ciągów — uważałem, że takiego typu zaw­iadomie­nie jest jak najbardziej słuszne. Zatrzy­manie ruchu, lub zamknię­cie dro­gi — z mego punk­tu widzenia — było bard­zo istotne.

Po mniej więcej roku pra­cy, Proku­ratu­ra odmówiła złoże­nia aktu oskarże­nia i zamknęła śledzt­wo. Złożyłem na to zażale­nie, i dzisiejsze postanowie­nie Sądu Rejonowego w Olsz­tynie, w którym sędzia stwierdz­ił, iż nie ma pod­staw do wszczę­cia tej sprawy, było stwierdze­niem, iż — w moim rozu­mie­niu — moż­na bard­zo daleko dop­uś­cić łamanie prawa przez przed­staw­icieli samorzą­du. Jest to wyrok stron­niczy. Pogrze­bana została logi­ka, Pogrze­bane zostało bez­pieczeńst­wo ludzkie. Pogrze­bane zostały pod­sta­wowe wartoś­ci doty­czące obow­iązków Gminy i samorzą­du tery­to­ri­al­nego, czyli ochrona zdrowia i życia ludzkiego. 

Sąd miał z jed­nej strony — na sza­li — niekar­al­ność przed­staw­icieli władz Gminy Pur­da, a z drugiej strony miał bez­pieczeńst­wo ludzkie. Zde­cy­dował się na postanowie­nie, które służy przede wszys­tkim wład­zom, a ludzi ma całkowicie w… braku poważa­nia.

To postanowie­nie — w moim oso­bistym odczu­ciu — jest całkow­itym zane­gowaniem państ­wa prawa. Ten wyrok jest głęboko stron­niczy. To jest szafowanie zdrowiem i życiem ludzkim. Wyrok ten moim zdanie — wpisu­je się do szeregu wyroków… bard­zo niskiej jakoś­ci. 

Norbert Kamiński powiedział także, w czyim imieniu walczy o zamknięcie drogi, i podał kwotę na jaką Gmina Purda wyceniła podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Klebarka Małego, mających zabudowania w “polu rażenia abstrakcyjnego wybuchu gazociągu”.

 

Barbara Berecka
źródło: Face­book
Dziękuję! Wolnoć Tomku w swoim… sądku  😆

 

Margareta Godz
źródło: Face­book
Dziękuję! Że co? Że prokuratura i sąd łamie prawo i zasady bezpieczeństwa? To normalka w naszym kraju  😆

4 thoughts on “To jest całkowite zanegowanie państwa prawa! Norbert Kamiński

 • 14 czerwca 2017 at 08:36
  Permalink

  Inwest­y­c­ja celu pub­licznego- kumu­lac­ja dwóch gazo­ciągów wysok­iego ciśnienia w wąskim pasie w pobliżu domów mieszkalnych. To dla niej sporządza się decyzję o środowiskowych uwarunk­owa­ni­ach z myślą o zwierzątkach, zale­sieni­ach, ale już nie o ludzi­ach. Zagroże­nie życia mieszkańców i ich spoko­jnej egzys­tencji nie liczy się tu wcale. Bez­pieczeńst­wo człowieka nie jest uwzględ­ni­ane w takiej decyzji. Nikt nie bada sen­su i racjon­al­noś­ci takich pro­jek­tów, a prze­cież moż­na posad­ow­ić gazo­ciąg z dala od osiedli choć­by alter­naty­wnie wzdłuż połud­niowej obwod­ni­cy Olsz­ty­na. Tam ter­az jest jeden wiel­ki teren budowy. Wszech­potęż­na Pol­s­ka Spół­ka Gazown­ict­wa nie liczy się w cale z pos­tu­lata­mi mieszkańców. A nieczuły moloch admin­is­tra­cyjny pozbaw­ia ludzi praw do obrony ich istot­nych interesów bytowych. Władze mias­ta Olsz­ty­na i sąsied­nie samorządy są na pasku potężnej spół­ki nie liczącej się z nikim i niczym.
  Władze samorzą­dowe nie dba­ją o racjon­al­ny, zrównoważony rozwój . Pro­jekt Spół­ki zro­biony na odw­al jak najproś­ciej. Sko­pi­owali to co pro­jek­tan­ci wymyślili 40 lat temu. Nikt nigdy nie uwzględ­ni­ał roz­wo­ju osied­la, budowy obwod­ni­cy na połud­niu Olsz­ty­na i nie postarał się o wiz­jon­er­skie pode­jś­cie do prob­le­mu. Jakoś to prze­jdzie . Ludek głupi wszys­tko kupi. Wstyd panowie wło­darze, gmin i miast gospo­darze ! Suw­eren zapamię­ta. Hań­ba spółce co gardzi dobrem, bez­pieczeńst­wem społecznym i real­izu­je swe pro­jek­ty w sposób bezwzględ­ny.😡

  Reply
  • 14 czerwca 2017 at 11:00
   Permalink

   Dzięku­ję! Lejesz mi Anno na serce… miód 😉 Oby tak świadomych swoich praw i… zagrożeń oby­wa­teli było jak najwięcej! I oby chci­ało się im wys­tar­tować w przyszłorocznych wyb­o­rach samorzą­dowych. Albo przy­na­jm­niej pójść do lokali wybor­czych, i zagłosować na… sobie podob­nych 😉

   Reply
 • 7 czerwca 2017 at 16:06
  Permalink

  PO było grupą przestępczą!” Tak oto, zupełnie niechcą­cy, Bogusław Biedrzyńs­ki udowod­nił, że po ośmiu lat­ach nieprz­er­wanych rządów PO-PSL, Pol­s­ka ist­nieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie real­nie, jak grani­ca syryjsko – węgier­s­ka, o której również wspom­i­na Ewa Kopacz. Bestie w czarnych togach zniszczyły niejed­no życie. Obo­jęt­ność tej nadzwycza­jnej kasty wobec krzy­wdy ludzi jest poraża­ją­ca. Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach nadal orzeka­ją w pol­s­kich sądach. Osądza­my togowych zbrod­niarzy zag­nieżdżonych w pol­s­kich sądach.

  Reply
  • 7 czerwca 2017 at 19:33
   Permalink

   Dzięku­ję! Proszę o nowe komen­tarze 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *