Obecna Konstytucja jest mętną wodą dla rządzących partii!

6 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się publiczna debata, która miała dać odpowiedź na pytanie: Czy Polsce potrzebna jest nowa Konstytucja? Współorganizatorem debaty była Fundacja Debata, a moderowaniem dyskusji zajął się Adam Socha — obecnie dziennikarz Radia Olsztyn.

Jako pan­eliś­ci wystapili: Bog­dan Bach­mu­ra - prezes Fun­dacji Deba­ta, autor pro­jek­tu zmi­an Kon­sty­tucji RP, adw. Mar­ta Kamińs­ka, dr hab. Doro­ta Lis-Stara­now­icz i dr. hab. Marcin Dąbrows­ki.

Czy Polsce potrzebna jest nowa Konstytucja - 06.12.18 r. - fot. Stanisław Olsztyn
Pan­eliś­ci i Adam Socha — fot. Stanisław Olsz­tyn

Wypowiedzi pan­elistów — pro­fesjon­al­istów prawa — przed­staw­ię wkrótce. Dla zachęce­nia Was do obe­jrzenia moich fil­mowych relacji z tej — według mnie dosyć intere­su­jącej debaty — na początek prezen­tu­ję wypowiedź kon­sty­tucjon­al­isty — ama­to­ra.

Woj­ciech Kozioł poszedł na całość i zadał pytanie:

czy Polsce jest potrzebna jakakolwiek Konstytucja?!

I to było pytanie wcale nie… niedorzeczne.

Woj­ciech Kozioł postaw­ił tezę, że w sytu­acji pry­matu prawa stanowionego przez Unię Europe­jską nad prawem kra­jowym — stanowym, Kon­sty­tuc­ja sta­je się zbęd­na!

Uza­sad­ni­a­jąc swój pogląd, Woj­ciech Kozioł przy­pom­ni­ał his­torię z wycinką Puszczy Białowieskiej i wręcz komiczno-trag­iczne przepy­chan­ki na stanowisku Preze­sa Sadu Najwyższego.

Rządzący udowadniają, że obecna Konstytucja jest zbędna! Unia Europejska przygotuje Konstytucję dla wszystkich swoich stanów!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *