Zapomniani bohaterowie — Ojciec Augustyn Kordecki

Od wielu, wielu lat wtłacza się młodzieży w szkołach i dorosłym w mas mediach, nazwiska osób rzekomo zasłużonych dla Polski i przedstawia się ich, jako wybitnych bohaterów. Niestety, postacie te nie tylko, że nie zapisywały się w historii pozytywnie dla polskiej racji stanu, ale wielokrotnie działały na jej szkodę.

W podręcznikach pomi­ja się nato­mi­ast zupełnym mil­cze­niem ludzi naprawdę zasługu­ją­cych na uznanie. Pomi­ja się posta­cie, które zupełnie bez­in­tere­sown­ie, z naraże­niem włas­nego życia pra­cow­ały na chwałę Rzecz­pospo­litej.

Rozpocznę od prze­o­ra Zakonu Paulinów o. Augusty­na Kle­men­sa Kordeck­iego. Wspom­i­na się go w szkole, ale tylko pod­czas lek­tu­ry Potopu —  Hen­ry­ka Sienkiewicza. Nie na lekc­jach his­torii!

A prze­cież o. Augustyn Kordec­ki zmienił bieg his­torii. Jego postawa zmieniła bieg wydarzeń i zapo­biegła dal­sze­mu rabunkowi Pol­s­ki przez Szwedów. Szwedzi rabowali i wywozili wszys­tko, co się tylko ukraść dało. Łącznie z drzwia­mi i futry­na­mi oki­en­ny­mi!

Mało kto w Polsce wie, że np. zam­ki i pałace Jury Krakowsko-Częs­to­chowskiej zrabowane przez Szwedów, nigdy już nie odzyskały swego blasku. Za to muzeum w Sztokholmie chwali się zrabowany­mi w Polsce precjoza­mi. Doty­chczas żaden pol­s­ki rząd, nie wys­tąpił o zwrot tych dzieł sztu­ki.

Mało kto w Polsce wie, że Szwedzi, lenni­cy Świętego Cesarst­wa Rzym­skiego Nar­o­du Niemieck­iego dzi­ałali na rozkaz i za pieniąde City of Lon­don Cor­po­ra­tions.

Karol Gustaw dostał na najazd na Pol­skę 200.000 dukatów. Dopiero przykład o. Kordeck­iego i obrony Jas­nej Góry w Częs­to­chowie, pow­strzy­mał dal­szą gra­bież Pol­s­ki i zapo­biegł rozbiorowi Ojczyzny.

Prze­cież Szwedzi, Wołosi i Elek­tor Bran­dem­burs­ki przy współpra­cy zdra­jców np: Radziejows­kich, za namową i za pieniądze City of Lon­don Cor­po­ra­tions, ewident­nie dążyli do rozbioru Pol­s­ki.

http://dzieje.pl/aktualnosci/ojciec-augustyn-kordecki-obronca-jasnej-gory

Pom­ników jed­nak bohater­skiemu prze­orowi i obroń­cy Jas­nej Góry się nie staw­ia zbyt wiele.

Jerzy Jaśkowski

Ku Prawdzie: Przeor Zakonu Paulinów o. Augustyn Kordecki — zdaniem Jerzego Jaśkowskiego — to zapomniany bohater Polski. Nie uczy się o nim na lekcjach historii, nie stawia się mu pomników, a powstrzymał rabunek Ojczyzny przez Szwedów. O zapomnianych bohaterach i fałszywych bohaterach… wkrótce… cdn.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *