Ołowiany ptaszek — Słuchowisko Radia Olsztyn na Scenie Staromiejskiej

Radio Olsztyn już od kilku dni informowało, że 14 grudnia na Scenie Staromiejskiej będzie można obejrzeć… słuchowisko: Ołowiany ptaszek.

To pamię­tałem, ponieważ Radia Olsz­tyn słucham dosyć częs­to. Nie pamię­tałem tylko, o której godzinie to niecodzi­enne wydarze­nie kul­tur­alne będzie miało miejsce.

Traf chci­ał, że dosyć przy­pad­kowo trafiłem na Warmińs­ki Jar­mark Świąteczny późnym, piątkowym wiec­zorem. Zain­try­gował mnie ruch na sce­nie i po chwili już wiedzi­ałem, że ide­al­nie trafiłem na zapowiadane słu­chowisko.

Żałowałem, że nie wziąłem ze sobą staty­wu, ale to nie przeszkodz­iło mi w nagra­niu. Nie jestem Witol­dem Sobo­cińskim, by utrzy­mać aparat przez blisko 40 min­ut w bezruchu… i to widać na nagra­niu… nieste­ty.

Ołowiany ptaszek to słu­chowisko autorstwa Łukasza Staniszewskiego. Jest to his­to­ria spotka­nia się potenc­jal­nego samobój­cy z potenc­jal­ną… dzi­en­nikarką, która chce uwiecznić samobójczy skok z mostu.

Muzykę skom­ponował i grał na żywo Piotr Szy­mańs­ki.

A na Sce­nie Staromiejskiej prym wiedli aktorzy olsz­tyńskiego Teatru Jaracza: Mał­gorza­ta Rydzyńs­ka i Daw­id Dziarkows­ki.

W słu­chowisku akty­wny udzi­ał brała pub­liczność. Ja gardła nie żałowałem i kil­ka razy głośno wyraz­iłem swo­ją reakcję na to, co dzi­ało się na sce­nie.

Gen­er­al­nie ekspery­ment: słu­chowisko radiowe na sce­nie w plen­erze wypadł — jak dla mnie — bard­zo pozy­ty­wnie. His­to­ria i dra­maty­cz­na, i po częś­ci humorysty­cz­na, a co najważniejsze… dynam­icz­na.

40 min­ut minęło jak z bicza strzelił. Żałować tyko, że jed­nak frek­wenc­ja przed Sceną Staromiejską nie powalała. Czy to z uwa­gi na chłód, czy przedświąteczny już czas, licz­ba widzów zamknęła się w… kilkudziesię­ciu.

Mam nadzieję, że moje nagranie trafi do wielu z Was i obejrzycie słuchowisko Ołowiany ptaszek w komfortowych warunkach. Możecie puścić nagranie przez telewizor i poczuć się jak przed Sceną Staromiejską, ale w ciepełku. Naprawdę warto! I możecie krzyczeć: SKACZ! lub NIE SKACZ! 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *