Olsztyńska Pierwsza Brygada

100-lecie odzyskania niepodległości obchodzimy z dumą i radością, podkreślając, że dzięki determinacji odważnych patriotów z biało-czerwonymi flagami na pikach, wywalczyliśmy w 1918 roku wolność.

Trady­cyjnie uczniowie liceum plas­ty­cznego pro­jek­ta­mi wyko­rzys­tu­ją­cy­mi wiz­erunek Baby Pruskiej z Bar­cian — ory­gi­nał jest na dziedz­ińcu Zamku — tworzą most kul­tur­owy między cza­sa­mi Prusów a współczes­noś­cią.

Praw­dopodob­nie w cza­sach Prusów tamte społecznoś­ci staw­iały swoim bohaterom takie właśnie kami­enne fig­ury. Naszy­mi bohat­era­mi utożsami­a­ją­cy­mi się jed­noz­nacznie z odzyskaniem niepodległoś­ci są Józef Pił­sud­s­ki i jego I Bry­ga­da.

Insta­lac­ja artysty­cz­na prezen­tu­je sym­bol­icznie odd­zi­ał “herosów” wkracza­ją­cych w parad­nym szyku do Olsz­ty­na, głosząc chwałę zwycięst­wa i koniec niewoli:

Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy

Na ple­cach kami­en­nych fig­ur zna­j­du­ją się wiernie odt­wor­zone his­to­ryczne emblematy Legionów Pol­s­kich Pił­sud­skiego, składa­jące się z tar­czy i orła bez korony.

Pra­ca wyko­nana przez Sto­warzysze­nie Sztu­ka i Środowisko w Olsz­tynie przy znaczą­cym wspar­ciu uczniów Państ­wowego Liceum Plas­ty­cznego w Olsz­tynie finan­sowana przez Urząd Mias­ta Olsz­tyn.

Olsztyńska Pierwsza Brygada — powyższy tekst pochodzi z tablicy prezentującej instalację artystyczną, ustawioną na olsztyńskim Starym Mieście, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *