Pajęczyna Powiązań Politycznych

Jakim środowiskom zależy na promowaniu i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) w Polsce i dlaczego? Spróbujmy przyjrzeć się małemu wycinkowi rzeczywistości pokazującemu ludzi, powiązania i mechanizmy działań.

To co widz­imy, nieuchron­nie wiedzie do wniosku, że ci którzy głoszą hasła nowej metody real­iza­cji zadań pub­licznych, zabez­piecza­ją w majesta­cie prawa interesy pry­wat­nych kor­po­racji, a nie oby­wa­teli, że nie kieru­je nimi aut­en­ty­cz­na tros­ka o dobro wspólne, o majątek pub­liczny i o jakość życia oby­wa­teli, tylko dbałość o wielo­let­ni zysk part­nera pry­wat­nego. Czy niko­go nie zas­tanaw­ia fakt, że pro­mocją ppp zaj­mu­ją się w Polsce fun­dac­je, insty­tu­ty i pry­watne firmy funkcjonu­jące głównie dzię­ki środ­kom pub­licznym? Czy niko­go nie dzi­wi, że pro­jek­ty ppp, które rzeko­mo mają służyć mieszkań­com są uta­j­ni­ane, niedostęp­ne dla społeczeńst­wa i nie są pod­dawane ucz­ci­wym kon­sul­tacjom społecznym? Ile pub­licznych środ­ków i w czy­im intere­sie wydał do dnia dzisiejszego samorząd Olsz­ty­na i komu­nal­na spół­ka MPEC, na doku­men­tację ppp doty­czącą budowy spalarni odpadów komu­nal­nych w mieś­cie?

Rynek dla part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego otworzył się w Polsce w 2009 r., kiedy to weszły w życie nowe reg­u­lac­je ppp. Pra­ca­mi leg­is­la­cyjny­mi nad nową 15-stron­i­cową ustawą zaj­mowało się grono spec­jal­istów, wśród których znalazła się m.in. pani Ire­na Herb­st oraz pani Aga­ta Kozłows­ka.

Kim jest pani Irena Herbst?

Pani Ire­na Herb­st, pra­cow­ała na początku lat dwu­tysięcznych w państ­wowej admin­is­tracji pub­licznej: w lat­ach 2002–2005 była Pod­sekre­tarzem Stanu w Min­is­terst­wie Gospo­dar­ki, a powołał ją na to stanowisko Leszek Miller (SLD). Pani Herb­st zasi­adała też dwukrot­nie w fotelu Wicepreze­sa Zarzą­du Banku Gospo­darst­wa Kra­jowego (BGK) współ­fi­nan­su­jącego przed­sięwz­ię­cia ppp. Wcześniej była wicem­i­nistrem w resor­cie planowa­nia przestrzen­nego i budown­ict­wa. Pani Herb­st była najpierw współau­torką pier­wszej ustawy o ppp z 2005 r., którą później sama mody­fikowała dos­tosowu­jąc ją do „oczeki­wań rynku”. Od wielu lat doradza też Kon­fed­er­acji Lewiatan, na czele której stoi Hen­ry­ka Bochniarz. To właśnie w 2008 r., w cza­sie prac nad zmi­ana­mi leg­is­la­cyjny­mi w ustaw­ie o ppp, Kon­fed­er­ac­ja Lewiatan powołała do życia Fun­dację Cen­trum PPP. Preze­sem Fun­dacji została zaś Ire­na Herb­st i pias­towała to stanowisko nieprz­er­wanie do grud­nia 2016 r. Celem Fun­dacji było i jest propagowanie ppp w Polsce. Pozosta­je wsza­kże pytanie: w czy­im intere­sie?

Wśród funda­torów znalazły się między­nar­o­dowe ban­ki, mające swo­je fil­ie w Polsce (np. Dex­ia, Dep­fa Bank, Soci­ete Gen­erale), między­nar­o­dowe firmy kon­sultin­gowe (np. Deloitte Advi­so­ry, KPMG, Price­wa­ter­house­C­oop­ers), firmy pol­skie i odd­zi­ały firm zagranicznych (np. Stal­ex­port Autostrady, War­bud, Teleko­mu­nikac­ja Pol­s­ka, Veo­lia), ban­ki pol­skie (np. PKO S.A., Związek Banków Pol­s­kich), Bank Gospo­darst­wa Kra­jowego, liczne fun­dac­je, sto­warzyszenia oraz pry­wat­ni inwest­orzy, biz­nes­meni i przed­siębior­cy, wśród których pani Aga­ta Kozłows­ka prowadzą­ca włas­ną fir­mę dorad­czą Invest­ment Sup­port oraz jej mąż Kacper Kozłows­ki. Pani Herb­st jest również pry­wat­nie ekspertem od ppp w fir­mie Vin­tage Con­sult­ing, i od lat zasi­a­da w Zarządzie Fun­dacji Batorego. W maju 2015 r. pani Herb­st została odz­nac­zona przez byłego prezy­den­ta Bro­nisława Komorowskiego Krzyżem Ofi­cer­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki za: wybitne zasłu­gi w pra­cy naukowo-dydak­ty­cznej w dziedzinie nauk prawnych, za dzi­ałal­ność na rzecz przemi­an demokraty­cznych oraz doku­men­towanie prawdy o najnowszej his­torii Pol­s­ki

Kariera Agaty Kozłowskiej w sektorze publicznym

Pani Aga­ta Kozłows­ka wys­tępu­je w medi­ach najczęś­ciej jako ekspert Insty­tu­tu Sobieskiego. Po ukończe­niu Prawa i Admin­is­tracji oraz Dzi­en­nikarst­wa i Nauk Poli­ty­cznych na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, zare­je­strowała w 2005r. dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod nazwą „Invest­ment Sup­port Aga­ta Kozłows­ka” i od tamtej pory jej pry­wat­na fir­ma rozwi­ja się znakomi­cie, dzię­ki zlece­niom z sek­to­ra pub­licznego, głównie w zakre­sie doradzt­wa prawnego ppp.

Pani Kozłows­ka od początku swo­jej kari­ery świet­nie pros­pe­ru­je dzię­ki współpra­cy z organa­mi admin­is­tracji rzą­dowej i samorzą­dowej, z Fun­dacją Cen­trum PPP i z inny­mi orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi w dziedzinie doradzt­wa i upowszech­ni­a­nia ppp w Polsce. Jej usłu­gi w tej dziedzinie sfi­nan­sowali już z samorzą­dowej kasy mieszkań­cy wielu miast: Gdańs­ka, Sopo­tu, Otwoc­ka, Warsza­wy, Gniez­na, Mal­bor­ka, Łodzi, Katow­ic, Rudy Śląskiej, Świd­ni­cy, Biel­s­ka-Białej, Szczeci­na i Olsz­ty­na. A ile jest jeszcze miast i gmin w Polsce, którym pani Kozłows­ka może rekomen­dować inwest­y­c­je w for­mule ppp i z tego żyć?

Od momen­tu wejś­cia na rynek pra­cy, pani Kozłows­ka uczest­niczy w niemal wszys­t­kich ogólnopol­s­kich kon­fer­enc­jach i tzw. tar­gach nt. ppp, gdzie jest prele­gen­tem. Na kon­fer­encji ppp w Płocku w 2012 r., mąż pani Kozłowskiej był np. mod­er­a­torem. Kto finan­su­je takie wydarzenia? Samorządy lub insty­tuc­je dotowane przez samorządy, min­is­terst­wa i agendy rzą­dowe, a przede wszys­tkim byłe Min­is­terst­wo Roz­wo­ju Region­al­nego, czy ówczesne Min­is­terst­wo Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju, poprzez sze­ro­ki stru­mień dotacji uni­jnych. W ilu kon­fer­enc­jach, debat­ach i tar­gach może jeszcze pani Kozłows­ka uczest­niczyć na koszt podat­ni­ka?

We współpra­cy z admin­is­tracją rzą­dową i z Fun­dacją Cen­trum PPP, fir­ma pani Kozłowskiej orga­nizu­je konkurs pn. Dobre Prak­ty­ki PPP. I tak, dla przykładu, w 2008 r. otrzy­mała ona wspar­cie Wicem­i­nis­tra Gospo­dar­ki Rafała Bani­a­ka (PO) w zakre­sie wdraża­nia unikalnego ponoć pro­gra­mu upowszech­ni­a­nia prak­tyk ppp w Polsce, na który ówczesne Min­is­terst­wo przez­naczyło mil­ion zło­tych. W tym miejs­cu warto dodać, że min­is­ter Bani­ak pra­cow­ał jako dyrek­tor w Kon­fed­er­acji Lewiatan zan­im znalazł się w Min­is­terst­wie Gospo­dar­ki.

Wśród lau­re­atów konkur­su pani Agaty Kozłowskiej w 2008r. znalazło się Starost­wo Powia­towe w Lidzbarku Warmińskim za pro­jekt „Termy Warmińskie”, uznany za nier­acjon­al­ny przez insty­tuc­je uni­jne. Z kolei, w 2009 r. lau­re­ata­mi konkur­su zostali m.in.: pani Ire­na Herb­st, Prezes dopiero co pow­stałej Fun­dacji Cen­trum PPP, poseł Janusz Palikot (PO), Min­is­ter Środowiska Pan Marcin Now­ic­ki (PO), Wice­marsza­łek Wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego Pan Leszek Woj­tasi­ak (PO), telewiz­ja TVN (CNBC Biznes).

Fir­mie pani Kozłowskiej uda­je się też wygry­wać prze­tar­gi samorzą­dowe i te orga­ni­zowane przez agendy rzą­dowe. Dla przykładu, PARP (Pol­s­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Przed­siębior­c­zoś­ci) przez­naczyła w 2015 r. 2 mln zł. na usługę „doradzt­wo w zakre­sie przy­go­towa­nia do real­iza­cji pro­jek­tów ppp”. Prze­targ wygrało kon­sor­cjum pani Kozłowskiej. W 2016 r. pani Kozłows­ka wygrała też prze­targ Urzę­du Mias­ta w Białym­stoku, wart praw­ie 74 tys. zł. na opra­cow­anie anal­izy prawno-finan­sowej dla pro­jek­tu hali wid­owiskowo-sportowej.

Pub­liczne środ­ki kra­jowe lub uni­jne są motorem funkcjonowa­nia firmy pani Kozłowskiej, pro­mu­jącej na pol­skim rynku skom­p­likowane pro­jek­ty ppp, z których ok. 70% nie jest wcale real­i­zowanych, ze wzglę­du na swo­ją złożoność i rozliczne ryzy­ka z tym związane. Kto daje przyz­wole­nie na wydawanie od lat pub­licznej kasy, na pro­jek­ty ppp i związane z nimi anal­izy, opra­cow­a­nia, prezen­tac­je, eksper­tyzy, które w więk­szoś­ci nie są final­i­zowane?

Wspólnota interesów

Zarówno Fun­dac­ja Cen­trum PPP jak i Invest­ment Sup­port (pani Aga­ta Kozłows­ka) współpracu­ją ściśle nie tylko ze sobą, ale przede wszys­tkim z insty­tuc­ja­mi i agen­da­mi rzą­dowy­mi wspier­a­ją­cy­mi finan­sowo ich dzi­ałal­ność. Chodzi tu przede wszys­tkim o admin­is­trację rzą­dową z ostat­nich ośmiu lat, gdzie rozpros­zone zostały komór­ki i depar­ta­men­ty dedykowane wspar­ciu pro­pa­gandy ppp. I tak, na zaprosze­nie byłego Wicepremiera i Min­is­tra Gospo­dar­ki Janusza Piechocińskiego (PSL), Fun­dac­ja Cen­trum PPP brała udzi­ał w pra­cach Kra­jowej Rady Przed­siębior­c­zoś­ci przy dawnym Min­is­terst­wie Gospo­dar­ki i w pra­cach ówczes­nego Min­is­terst­wa Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju oraz Min­is­terst­wa Roz­wo­ju Region­al­nego.

Waż­na była także stała współpra­ca z rzą­dowy­mi agen­da­mi, taki­mi jak ówczes­na PAIZ (Pol­s­ka Agenc­ja Infor­ma­cji i Inwest­y­cji Zagranicznych) czy PARP (Pol­s­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Przed­siębior­c­zoś­ci). Dla przykładu, w lat­ach 2011–2014 PARP przez­naczyła pon­ad 10 mln zł. na pro­gram upowszech­ni­a­nia ppp w Polsce, a głównym part­nerem tego pro­gra­mu była fun­dac­ja pn. Insty­tut PPP.

PARP orga­nizu­je również konkursy ppp, które oce­nia m.in. pani Ire­na Herb­st, debaty, w których udzi­ał bierze pani Aga­ta Kozłows­ka, prze­tar­gi na doradzt­wo prawne, a także zle­ca „spec­jal­is­tom od ppp” real­iza­cję pro­jek­tów włas­nych.

Min­is­terst­wo Gospo­dar­ki również zle­ciło Fun­dacji Cen­trum PPP wyko­nanie zadań włas­nych w ubiegłych lat­ach, a Mias­to Stołeczne Warsza­wa powierzyło w 2012 r. pani Kozłowskiej napisanie mate­ri­ału „PPP krok po kroku” w ramach pro­gra­mu roz­wo­ju admin­is­tracji samorzą­dowej finan­sowanego ze środ­ków uni­jnych, na co zgodę wydało ówczesne Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji. Samorząd warsza­ws­ki zor­ga­ni­zował także pod patronatem Min­is­tra Gospo­dar­ki Adama Sze­jn­fel­da (PO) i Prezy­den­ta Mias­ta Stołecznego Warsza­wa Han­ny Gronkiewicz-Waltz (PO) kon­fer­encję nt. ppp w 2008 r. Iden­ty­cznie poma­ga­ją też fun­dacjom Kon­fed­er­ac­ja Lewiatan i Fun­dac­ja Batorego. Tak się bowiem skła­da, że pani Hen­ry­ka Bochniarz sto­ją­ca na czele Kon­fed­er­acji Lewiatan zasi­a­da w Radzie Fun­dacji Cen­trum PPP, a z kolei prezes Fun­dacji pani Ire­na Herb­st zasi­a­da w Zarządzie Fun­dacji Batorego, która przyz­nała Fun­dacji praw­ie 100 tys. zł. na opra­cow­anie „Rapor­tu o PPP” w ramach pro­gra­mu Demokrac­ja w dzi­ała­niu 2010–2013.

Na olsztyńskim gruncie

Od 2009 r. zarówno Fun­dac­ja Cen­trum PPP jak i fir­ma Invest­ment Sup­port Agaty Kozłowskiej zaczy­na­ją być obec­ne w Olsz­tynie. Fun­dac­ja Cen­trum PPP zor­ga­ni­zowała wów­czas we współpra­cy z Kon­fed­er­acją Lewiatan kon­fer­encję z cyk­lu “Part­nerst­wo pub­liczno-pry­watne w Polsce w świ­etle nowych rozwiązań leg­is­la­cyjnych”, nad którą hon­orowy patronat objął ówczes­ny Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Gospo­dar­ki, Min­is­ter Adam Sze­jn­feld (PO) oraz były Marsza­łek Wojew­ództ­wa Warmińsko-Mazurskiego pan Jacek Pro­tas (PO). Kon­fer­enc­ja ta, współ­fi­nan­sowana przez ówczesne Min­is­terst­wo Gospo­dar­ki, została obję­ta patronatem medi­al­nym m.in. stacji TVN. W listopadzie 2009 r. Fun­dac­ja Cen­trum PPP powró­ciła do Olsz­ty­na z kole­jną kon­fer­encją i warsz­tata­mi w ramach pro­jek­tu „Fun­dusze Europe­jskie szan­są roz­wo­ju PPP w Polsce”. W maju 2012 r. miała miejsce w Olsz­tynie kole­j­na kon­fer­enc­ja nt. ppp zor­ga­ni­zowana tym razem przez Insty­tut PPP we współpra­cy z PARP, której patronowała Warmińsko-Mazurs­ka Spec­jal­na Stre­fa Eko­nom­icz­na.

Fir­ma pani Agaty Kozłowskiej, Invest­ment Sup­port, współpracu­je również z olsz­tyńskim Urzę­dem Mias­ta. W 2012 r. samorząd Olsz­ty­na powierzył fir­mie Invest­ment Sup­port w kon­sor­cjum z fir­mą KIPP Pro­jekt, wyko­nanie anal­iz przed­sięwz­ię­cia w zakre­sie prze­bu­dowy Hali Ura­nia za 135 tys. zł. brut­to. Ale najważniejszy kon­trakt fir­ma pani Kozłowskiej pod­pisała z olsz­tyńską spółką komu­nal­ną MPEC, dla której świad­czy usłu­gi dorad­cze przy pro­jek­cie budowy spalarni w for­mule ppp, od co najm­niej 2012 r. kiedy to pani Kozłows­ka pojaw­iła się pub­licznie u boku Prezy­den­ta Olsz­ty­na i Preze­sa MPEC-u. Ile lat trwa to doradzt­wo, i ile na tym zaro­biła do tej pory fir­ma pani Kozłowskiej?

Na pro­jek­cie spalarniowym dla Olsz­ty­na sko­rzys­tała też Fun­dac­ja Cen­trum PPP, real­izu­jąc w 2015 r. na zamówie­nie olsz­tyńskiego MPEC-u opra­cow­anie pt. „Anal­iza wybranych kwestii związanych z real­iza­cją ppp w formie spół­ki – w sposób określony w doku­men­cie „Opis for­muły real­iza­cji pro­jek­tu oraz zagad­nienia prob­le­mowe”. W tym samym roku Fun­dac­ja Cen­trum PPP zor­ga­ni­zowała dla Urzę­du Marsza­łkowskiego w Olsz­tynie kon­fer­encję pt. „Ksz­tał­towanie ofer­ty turysty­cznej regionu Warmii i Mazur” oraz szkole­nie pt.”Sposo­by finan­sowa­nia inwest­y­cji w turystyce”.

Invest­ment Sup­port Agaty Kozłowskiej dzi­ała niezwyk­le per­spek­ty­wicznie na olsz­tyńskim rynku. W 2015 r. kon­sor­cjum złożone z Invest­ment Sup­port, ECM Group Sp. z o.o. i z kance­larii prawnej, pod­pisało umowę z PARP na przy­go­towanie do real­iza­cji pro­jek­tów ppp. Dlaczego pani Kozłows­ka wybrała współpracę z ECM Group?

Otóż fir­ma ECM Group jest już doskonale znana w Olsz­tynie i w wojew­ództwie z tego, że wielokrot­nie wygry­wała prze­tar­gi samorzą­dowe na świad­cze­nie usług jako Inżynier Kon­trak­tu w rozlicznych wielomil­ionowych inwest­y­c­jach pub­licznych, takich jak budowa Zakładu Unieszkodli­wia­nia Odpadów w Olsz­tynie, budowa pły­wal­ni przy uli­cy Tuwima, oraz budowa i wyposaże­nie budynku Region­al­nego Cen­trum Infor­maty­cznego dla Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, prze­bu­dowa uli­cy Artyleryjskiej i rozbu­dowa wielu dróg wojew­ódz­kich, a także budowa Term Warmińs­kich w Lidzbarku Warmińskim.

Standardy etyczne i przejrzystość

Celem part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego jest ponoć pomoc pry­wat­nego biz­ne­su w finan­sowa­niu potrzeb­nych stron­ie pub­licznej inwest­y­cji, na którą samorządy nie mają środ­ków włas­nych, i nie chcą się zadłużać. Co stoi jed­nak na przeszkodzie, aby part­ner pry­wat­ny zre­al­i­zował z włas­nych środ­ków daną inwest­y­cję? Dlaczego nie wchodzi na wol­ny, konkuren­cyjny rynek, aby zaofer­ować swo­je usłu­gi? Dlaczego społeczeńst­wo ma finan­sować skom­p­likowane i ryzykowne przed­sięwz­ię­cia ppp, gdzie samo przy­go­towanie pro­jek­tu przez pry­watne firmy pochła­nia lata­mi mil­iony zło­tych z pub­licznej kasy? Dlaczego samorządy pozbaw­ia­ją mieszkańców pod­miotowoś­ci, prawa do decy­dowa­nia o dobru wspól­nym i dys­ponu­ją środ­ka­mi pub­liczny­mi, a także częs­to olbrzymim majątkiem pub­licznym, bez zgody mieszkańców i bez sze­rok­iej akcep­tacji społecznej? Dlaczego władze samorzą­dowe uta­j­ni­a­ją przed mieszkań­ca­mi i podat­nika­mi jak gospo­daru­ją ich pieniędz­mi? Jest to pros­ta dro­ga ku temu, aby inwest­y­c­je ppp mogły się także stać narzędziem do zawłaszczenia majątku pub­licznego. Do tzw. „ukry­tej” pry­watyza­cji.

W przy­pad­ku pro­jek­tu budowy spalarni w Olsz­tynie w for­mule ppp, władze samorzą­dowe założyły od samego początku, że spół­ka ppp prze­jmie majątek pub­liczny świet­nie funkcjonu­jącej komu­nal­nej spół­ki MPEC, wart sza­cunkowo set­ki mil­ionów zło­tych, sko­rzys­ta z pon­ad 320 mln zł. dotacji uni­jnych, otrzy­ma wielomil­ionową poży­czkę z NFOŚiGW, a także wspar­cie Pol­skiego Fun­duszu Roz­wo­ju w wysokoś­ci ok. 150 mln zł. Part­ner pry­wat­ny wniesie zaś w przed­sięwz­ię­cie ppp zaled­wie 150 mln zł. kap­i­tału włas­nego.

Kto i na jakiej pod­staw­ie zade­cy­dował, że inwest­y­c­ja olsz­tyńs­ka musi pow­stać w for­mule part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego? Tego nie wiemy do tej pory. Od momen­tu pub­licznego ogłoszenia przys­tąpi­enia do tego pro­jek­tu w 2012 r., władze mias­ta Olsz­ty­na i spół­ka komu­nal­na MPEC współpracu­jące z Fun­dacją Cen­trum PPP i z Invest­ment Sup­port Agaty Kozłowskiej, nie przed­staw­iły mieszkań­com mias­ta żad­nego aut­en­ty­cznego doku­men­tu uza­sad­ni­a­jącego eko­nom­icznie i finan­sowo celowość takiej inwest­y­cji, cho­ci­aż strona społecz­na wielokrot­nie o to wys­tępowała. Nikt nie widzi­ał aktu­al­nego studi­um wykon­al­noś­ci pro­jek­tu, ani innych kluc­zowych doku­men­tów. Do tej pory nie odbyły się kon­sul­tac­je społeczne.

Od 2012 r. minęło już pięć lat, a władze mias­ta nadal trak­tu­ją mieszkańców Olsz­ty­na z pog­a­rdą, drwiąc z ich tros­ki o majątek pub­liczny spół­ki MPEC, uta­j­ni­a­jąc wszys­tkie kluc­zowe doku­men­ty i odbier­a­jąc im pod­sta­wowe pra­wo do współde­cy­dowa­nia w sprawach majątku pub­licznego. Władze Olsz­ty­na ode­brały lokalne­mu społeczeńst­wu jego pod­miotowość i manip­u­lu­ją nim, uży­wa­jąc medi­al­nej pro­pa­gandy, finan­sowo-prawnego żar­gonu, zniechę­ca­jąc ludzi stop­niem skom­p­likowa­nia pro­jek­tu i odmaw­ia­jąc im prawa do infor­ma­cji pub­licznej. Liczą się tylko interesy pry­wat­nego biz­ne­su, chro­nione tajem­nicą hand­lową. Czy to mają być te ety­czne normy upowszech­ni­ane przez pro­mo­torów ppp? Dlaczego mieszkań­cy Olsz­ty­na nie mają prawa wiedzieć jakie pub­liczne środ­ki zostały wydane z kasy spół­ki komu­nal­nej MPEC i z budże­tu mias­ta Olsz­ty­na, przez ostat­nie lata na przy­go­towanie pro­jek­tu ppp?

W statu­cie Fun­dacji Cen­trum PPP zapisane jest m.in. „pro­mowanie prze­jrzys­toś­ci i stan­dard­ów ety­cznych”, ale czy moż­na mówić o trans­par­ent­noś­ci, gdy Prezes komu­nal­nej spół­ki MPEC odmaw­ia infor­ma­cji pub­licznej, a Prezy­dent Olsz­ty­na nie wykonu­je wyroku Naczel­nego Sądu Admin­is­tra­cyjnego nakazu­jącego mu rozpoz­nanie wniosków o infor­ma­cję pub­liczną? Co na ten tem­at mają do powiedzenia Fun­dac­ja Cen­trum PPP, pani Aga­ta Kozłows­ka, Fun­dac­ja Batorego, Kon­fed­er­ac­ja Lewiatan? Gdzie są te pryn­cyp­ia moralne i prze­jrzys­tość pro­ce­dur przez nich pro­mowane?

Dwa tygod­nie temu spół­ka komu­nal­na MPEC opub­likowała na swoich stronach inter­ne­towych tzw. Księgę pro­jek­tu zamieszcza­jąc tam zaled­wie kil­ka kilkus­tron­i­cowych streszczeń wybranych doku­men­tów doty­czą­cych planowanej spalarni. Jest to zatr­waża­ją­cy sym­bol aro­gancji, buty i poczu­cia bezkarnoś­ci olsz­tyńs­kich władz wspier­anych przez pro­mo­torów budowy spalarni odpadów w mieś­cie.

Urząd Zamówień Publicznych zdecydowanie rekomenduje maksymalną transparentność i zaangażowanie społeczeństwa w realizacji projektów ppp, prowadzenie konsultacji społecznych oraz powszechne komunikowanie i uzasadniane celów projektu ppp.

Wiedzą o tym z pewnoś­cią władze Olsz­ty­na i ich liczni dorad­cy. Dlaczego tego nie robią, i co mają do ukrycia przed społeczeńst­wem?

Na to ostat­nie pytanie trud­no będzie pewnie znaleźć odpowiedź, bo prze­cież Fun­dac­ja Cen­trum PPP prowadz­iła szkole­nia dla pra­cown­ików Najwyższej Izby Kon­troli, a pani Aga­ta Kozłows­ka boda­jże dla CBA.

Mar­i­an­na Hołubows­ka

niedlaspalarnismieci@gmail.com 

ZGADZASZ SIĘ NA BUDOWĘ SPALARNI ŚMIECI W OLSZTYNIE?
411 votes · 34 answers
GŁOSUJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *