Bogusław Owoc: Panie ministrze Ziobro, co pan robi? Wstyd! Hańba! Kompromitacja!

27 marca 2018 r. — Bogusław Owoc na gorąco — w gmachu Sądu Okręgowego w Olsztynie — komentuje wyrok SSO Doroty Lutostańskiej w sprawie oskarżonego Jana Przychodzkiego.

Bogusławie, jaka jest Twoja prawda o wyroku, który dzisiaj usłyszeliśmy?

Smut­na, smut­na… ponieważ po raz kole­jny byliśmy świad­ka­mi przestępst­wa sądowego. Przestępst­wo to pole­gało na tym, żeby skazać niewin­nego człowieka.

Moż­na powiedzieć, że w pol­skiej rzeczy­wis­toś­ci jest to już nor­ma, że skazu­je się niewin­nych ludzi.

A wszys­tko to po to, żeby ukryć przestępst­wa proku­ra­to­ra, Sądu Rejonowego i Urzę­du Mias­ta w Olsz­tynie.

Teraz powiem w czym rzecz…

I tu nastąpiła kilku­min­u­towa opowieść o his­torii, która spraw­iła, że zawodowy kierow­ca w fir­mie prze­wozowej — Jan Przy­chodz­ki — został oskarżony o złoże­nie fałszy­wego pod­pisu pod umową kredy­tową, na zakup 6 opon do samo­chodu służbowego swo­jego pra­co­daw­cy.

Pod­sumowu­jąc his­torię perypetii sądowych Jana Przy­chodzkiego i wyrokowanie olsz­tyńs­kich sędz­iów, Bogusław Owoc zwró­cił się do min­is­tra spraw­iedli­woś­ci i proku­ra­to­ra gen­er­al­nego:

Panie ministrze Ziobro, co pan robi? O czym są te reformy? Pan zastosował grubą kreskę… do sędziów przestępców!
To są właśnie efekty braku pana kompetencji. Tak działa prokuratura pod pana nadzorem, tak działają sądy po rzekomej reformie.
Wstyd! Hańba! Kompromitacja!

 

 

 

7 myśli na temat “Bogusław Owoc: Panie ministrze Ziobro, co pan robi? Wstyd! Hańba! Kompromitacja!

  • 8 kwietnia 2018 o 10:38
   Permalink

   Dzięku­ję! Olsz­tyn: olsz­tyńs­cy sędziowie to nie… sędziowie! 😉

   Odpowiedz
 • 31 marca 2018 o 00:42
  Permalink

  W mojej wypowiedzi opub­likowanej po rozpraw­ie apela­cyjnej Pana Jana Przy­chodzkiego w dniu 27.03.2018 r. wkradł się jeden nieza­mier­zony błąd. Nie doty­czy on co praw­da isto­ty sprawy, czyli skaza­nia niewin­nego człowieka na pod­staw­ie spreparowanych doku­men­tów, tylko zadośuczynienia na rzecz kogo miało­by ono doty­czyć. Na rozpraw­ie w sądzie pier­wszej instancji więk­szość osób słysza­ła, że miało­by to zadośuczynie­nie doty­czyć byłego pra­co­daw­cy i w tym kli­ma­cie prze­b­ie­gała dyskus­ja po spraw­ie. Kiedy jed­nak dziś prze­jrza­łem doku­ment okaza­ło się, że doty­czy to banku. Nie zmienia to w niczym mojego zachowa­nia w sądzie, gdzie musi­ałem zareagować słysząc ewidentne kłamst­wa SSO Doroty Lutostańskiej mającej zatus­zować wyjątkową niepra­wość jaka miała miejsce w tej spraw­ie. Za ten frag­ment doty­czą­cy kwestii zadośuczynienia przepraszam wszys­t­kich, którzy mogli­by poczuć się nim dotknię­ci.
  Bogusław Owoc

  Odpowiedz
  • 31 marca 2018 o 02:31
   Permalink

   Dzięku­ję! Errare humanum est! Tam gdzie emoc­je, o błąd nietrud­no. Sztuką jest przyz­nanie się do niego i przeprosznie 😉

   Odpowiedz
  • 31 marca 2018 o 14:44
   Permalink

   Bogusław­ie. już Two­ją odpowiedź sko­ry­gowałem! Trochę mnie to kosz­towało cza­su… ale czego się nie robi dla PRAWDY 😉

   Odpowiedz
 • 29 marca 2018 o 21:29
  Permalink

  Smut­no, bard­zo smut­no!!! Zaczęło się od przestęp­cy w mundurze, który dzi­ałał razem z przestępcą proku­ra­torem i wszys­tko zamknął przestęp­ca z orłem na pier­si, czyli dzi­ała­ją­cy w imie­niu RZECZYPOSPOLITEJ sędzia! Smut­no, bard­zo smut­no!!!

  Tak się zas­tanaw­iam jak to zmienić i nieste­ty dochodzę do jed­nego wniosku, spraw­iedli­wość należy brać w swo­je ręce! Pewnie w niedalekiej przyszłoś­ci, pow­stanie alter­naty­wny WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, który w tym bar­daku, nad którym nie panu­je Zio­bro, będzie na przestęp­cach w mundurach, przestęp­cach proku­ra­torach, przestęp­cach sędzi­ach, przeprowadzał wiwisekcję i wtedy zobaczymy jak będą się czuli?

  Tak się zas­tanaw­iam, gdzie tacy Nawac­cy, Lutostańskie, Szczepańskie, Zabuskie i inne podłoś­ci mają sum­ie­nie, czy gdy sta­ją przed lus­trem to czy widzą, że ich odbi­cie plu­je im w twarz za te krzy­wdy, które robią takim ludziom jak Jankowi Przy­chodzkiemu, Nor­ber­towi Kamińskiemu, Stanisła­wowi Olsz­tynowi, Bogusła­wowi Owocowi, czy wresz­cie mnie i innym tysią­com, których nie jestem w stanie tu wymienić!

  Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytu­acji, gdzie taka przysłowiowa Lutostańs­ka, stanie bezrad­na, jak przed nią stał Janek Przy­chodz­ki po ogłosze­niu wyroku i będzie miała tylko szan­sę żeby się pomod­lić o ile jest wierzą­ca i nie będzie w stanie nic innego zro­bić tylko zapłakać, bo za popełnione grzechy, będzie strą­cona do piekła!

  Chcę wyraz­ić tu oczy­wiś­cie popar­cie wobec Bogusława Owoca, jak w twarz mówi bandy­tom, że są bandy­ta­mi mimo, że noszą mundur pol­i­cyjny, czy togę proku­ra­to­ra lub sędziego! Poz­draw­iam wszys­t­kich skrzy­wd­zonych przez olszyńskie “organa ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci”!

  Janku jeszcze została kasac­ja, oczy­wiś­cie w zwycięst­wo PRAWDY (również po swoich doświad­czeni­ach) w Polsce nie wierzę, ale jeszcze próbu­jmy!!! Jeszcze raz poz­draw­iam! Andrzej Adamow­icz

  Odpowiedz
  • 29 marca 2018 o 22:03
   Permalink

   Dzięku­ję! Bra­wo Andrze­ju… moc­no ale z kul­turą! Tak 3MAJmy! Na pohy­bel przestęp­com w togach, mundurach i gar­ni­tu­rach! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *