Jestem naukowcem, ale lubię też się bawić! Paul Cameron

10 maja 2017 r. z mieszkańcami Olsztyna spotkał się Paul Cameron. Przeciwko goszczeniu w Olsztynie Paula Camerona protestowała grupka osób pod hasłem: Homofobia zabija. Na transparencie mieli napisane HAŃBA.

Bard­zo mnie ciekaw­iło, kim tak naprawdę okaże się Paul Cameron. Nie znałem wcześniej człowieka — jego poglądów — to do spotka­nia pod­szedłem z otwartym umysłem. Czy Paul Cameron jest rzeczy­wiś­cie homo­fobem? Czy sieje mowę nien­aw­iś­ci?

W pewnym stop­niu, już na początku spotka­nia Paul Cameron zaspokoił moją cieka­wość. Powiedzi­ał:

Jestem naukow­cem, ale lubię też się baw­ić. Byłem jed­nym z pier­wszych naukow­ców, który doku­men­tował skut­ki pale­nia tyto­niu. Wykaza­łem, że tzw biernie pale­nie może wpły­wać na inne oso­by, na dzieci, ale także na dorosłych. Dzię­ki temu — być może — ura­towałem życie mil­iona ludzi, którzy albo nigdy nie zaczęli pal­ić, albo rzu­cili pale­nie. 

Byłem też zwolen­nikiem pewnej strate­gii, która została przyję­ta. Zami­ast mówić ludziom żeby przestali pal­ić — bo to jest niebez­pieczne — bez sen­su. Skon­cen­trowałem się na tym, żeby mówić  ludziom którzy nie palą, i na tym, żeby dyskrymi­nować tych, którzy palą, żeby utrud­nić im życie. Niepalą­cych moż­na przekon­ać, że palacze ich krzy­wdzą. W ten sposób, oni też mogą przekon­ać palaczy, żeby przestali pal­ić, wywrzeć na nich wpływ. Zajęło to nieste­ty około 20 lat, zan­im moje bada­nia, które opub­likowałem w 1967 roku, zostały wdrożone w życie.

W 1985 roku zaan­gażowałem się w inną bard­zo ważną kwest­ię. Doty­czyło to rozprzestrzeni­a­nia się wirusa HIV. Po kam­panii 3 i pół let­niej, udało mi się doprowadz­ić do tego, że oso­by homosek­su­alne, mające związ­ki homosek­su­alne, nie mogły odd­awać krwi. Miałem przy­jem­ność uczest­niczyć w czymś, co ura­towało dziesiąt­ki tysię­cy ist­nień ludz­kich.

Dzisi­aj będę miał okazję mówić do państ­wa na tem­at, który jest najpoważniejszym tem­atem jakim kiedykol­wiek się zaj­mowałem, w jakim kiedykol­wiek brałem udzi­ał. To, o czym będę mówił, może mieć związek z ura­towaniem, utratą mil­iardów ist­nień ludz­kich, w zależnoś­ci czy odniosę sukces w tym, o czym mówię, czy nie odniosę tego sukce­su.

Dla mnie Paul Cameron — po tej zajawce — wydał się ciekawym człowiekiem i naukowcem, który realizuje się w badaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa. Walka z paleniem tytoniu i działanie przeciwko rozprzestrzenianiu się HIV-a, zasługują na słowa pochwały, a nie okrzyki: hańba! Jutro opublikuję zapis dźwiękowo — filmowy całego spotkania, i każdy będzie mógł wyrobić sobie zdanie o Paulu Cameronie. Polecam!  😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *