Petycja wręczona! Melduje Antoni Górski

We czwartek, 10.05.2018 roku Petycja w sprawie wyrejestrowania „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej” z Rejestru zabytków, wpisanego pod fałszywą nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” zwanego przez mieszkańców Olsztyna „szubienicami”, została wręczona Panu Piotrowi Glińskiemu — Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Z ogrom­ną satys­fakcją chcę poin­for­mować drogich mieszkańców Olsz­ty­na, jak również odwiedza­ją­cych nasze piękne mias­to, pod­pisu­ją­cych się pod Pety­cją…, że nie zaw­iodłem ich zau­fa­nia.

Dzię­ki staran­iom i oso­bis­te­mu zaan­gażowa­niu Pana Posła Woj­ciecha Kos­sakowskiego doszło do spotka­nia z Panem Min­istrem Piotrem Glińskim, które­mu oso­biś­cie, do ręki (zgod­nie z zapewnie­niem złożonym mieszkań­com i naszym goś­ciom) wręczyłem listy z pod­pisa­mi i dany­mi osobowy­mi pod­pisu­ją­cych.

Oprócz mnie, mieszkańców i goś­ci Olsz­ty­na reprezen­towała też Pani Anna Bukows­ka. Pod­czas spotka­nia obec­na była również Pani Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Ochrony Zabytków.

Pan Minister Gliński zapewnił nas, że zajmie się sprawą z wielką wnikliwością.

W ten sposób wyręczyliśmy Prezy­den­ta Olsz­ty­na Pio­tra Grzy­mow­icza, rządzącego w imie­niu mieszkańców, a który sam powinien załatwiać takie sprawy.

Nie dość, że tego nie uczynił, to jeszcze usta­mi swo­jego rzeczni­ka pra­sowego (zawsze może powiedzieć, że to nie on) kłamie, że w spraw­ie „Pom­ni­ka Wdz­ięcznoś­ci Armii Czer­wonej” nic nie może zro­bić, gdyż jest on pod ochroną prawną.

Praw­da jest taka, że Prezy­dent Olsz­ty­na nie chce nic z tym zro­bić. Łatwiej mu wydać ostat­nio cztery tysiące zło­tych na wyczyszcze­nie, a w 2010 roku sto tysię­cy (z naszych pieniędzy) na renowację „sowieck­iego ścier­wa”, niż pozbyć się sym­bolu zniewole­nia Polaków.

Czy ma aż tak kiep­s­kich dorad­ców (jeżeli sam tego nie wie), że nie potrafią mu pod­powiedzieć, że zgod­nie z art. 256 kk, za propagowanie sowieck­iego sys­te­mu total­i­tarnego grozi mu kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat dwóch? 

Antoni Górs­ki

Ku Prawdzie: Antoni Górski składa raport mieszkańcom Olsztyna. Petycja wręczona! Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnił wręczającego, że sprawą olsztyńskich szubienic zajmie się z wielką wnikliwością. Gratuluję koledze ze Stowarzyszenia T-OPÓR samozaparcia i… skuteczności!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *