Pierwsi operatorzy dronów uderzeniowych w siłach zbrojnych

W szeregach sił zbrojnych od kilku dni pełni służbę dziewięciu żołnierzy certyfikowanych jako operatorzy Dronów Uderzeniowych Krótkiego Zasięgu WARMATE. Pięciu z nich to pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Pod­czas ostat­nich dwóch tygod­ni na jed­nym z poligonów prowad­zone było pier­wsze szkole­nie poligonowe oper­a­torów DUKZ WARMATE. Szkole­nie prowadzili inżynierowie i tren­erzy dostaw­cy sys­te­mu — firmy WB Elec­tron­ics z GRUPY WB.

W środę i czwartek (25–26 kwiet­nia br.), pod­czas ostat­nich dwóch dni szkole­nia odbyła się cer­ty­fikac­ja pod­czas, której oper­a­torzy real­i­zowali naprowadza­nia dronów z głowica­mi bojowy­mi.

Dziewię­ciu z dziesię­ciu kandy­datów na oper­a­torów ukończyło szkole­nie z wynikiem pozy­ty­wnym, uzysku­jąc uprawnienia do obsłu­gi i naprowadza­nia bojowego DUKZ. Najlep­szy wynik uzyskali ex aequo żołnierz WOT pełnią­cy Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową oraz żołnierz zawodowy z innego rodza­ju sił zbro­jnych.

W najbliższych miesią­cach planowane są kole­jne takie szkole­nia z udzi­ałem żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Oper­a­torzy z najlep­szy­mi wynika­mi zostaną obję­ci szkole­niem instruk­torskim, a docelowo w bry­gadach obrony tery­to­ri­al­nej będą pełnić służbę w gru­pach wspar­cia infor­ma­cyjnego.

Szkole­nie w tym naprowadza­nia bojowe potwierdz­iły założone przez gesto­ra tego typu sys­temów – Dowództ­wo Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej – skuteczność i walo­ry bojowe.

Na obec­nym etapie wdroże­nia sys­te­mu uwa­ga gesto­ra będzie kon­cen­trować się na trzech aspek­tach: rozwi­ja­niu inte­gracji DUKZ z sys­tema­mi raże­nia sił zbro­jnych; roz­wo­ju tech­no­log­icznym sys­te­mu, a także nasy­ca­niu sił zbro­jnych zdol­noś­ci­a­mi do obsłu­gi tego typu uzbro­je­nia.

Zdol­noś­ci WOT w zakre­sie uży­cia sys­te­mu War­mate będą rozwi­jane czteroetapowo — zgod­nie z kon­cepcją budowy for­ma­cji. Oznacza to, że pier­wszy­mi jed­nos­tka­mi, do których trafi uzbro­je­nie będą bry­gady na ścian­ie wschod­niej.

Sys­tem WARMATE został pozyskany na mocy umowy pod­pisanej 20 listopa­da 2017 roku przez fir­mę WB Elec­tron­ics i jed­nos­tkę wojskową NIL. Umowa ta obe­j­mu­je dostawę tysią­ca bez­za­ło­gow­ców — stu zestawów po 10 dronów każdy.

Pier­wsza dostawa uzbro­je­nia miała miejsce w grud­niu 2017 roku. Kole­jne par­tie trafią na wyposaże­nie sił zbro­jnych, w tym WOT do koń­ca 2018 roku.

Sys­tem amu­nicji krążącej WARMATE jest przez­nac­zony do elim­i­nacji jed­nos­tek prze­ci­wni­ka w bezpośred­niej stre­fie wal­ki.

Rozwiązanie opra­cow­ane przez inżynierów WB Elec­tron­ics należy do klasy sys­temów zwanych „amu­nicją krążąca/loitering ammu­ni­tion”.

Obec­nie oprócz Pol­s­ki tego typu sys­te­my są pro­dukowane jedynie w Stanach Zjed­noc­zonychIzraelu.

Siły Zbro­jne RP jako jedne z pier­wszych w NATO rozpoczęły wdrażanie tego typu nowoczes­nego sys­te­mu uzbro­je­nia jakim jest amu­nic­ja krążą­ca.

Monika Jabłońska - Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *